הגבלת השימוש בפנקס הכתובות

ניתן למנוע דליפת מידע רגיש או אישי מפנקס הכתובות על ידי הגדרת קוד PIN או מניעת הצגת יעדים מסוימים בפנקס הכתובות. ניתן גם להסתיר את פנקס הכתובות עצמו. הרשאות מנהל נחוצות כדי לקבוע את התצורה של הגדרות אלה.

הגדרת PIN עבור פנקס הכתובות

ניתן להגדיר את פנקס הכתובות כך שידרוש ממשתמשים להזין PIN כדי להוסיף ערכים חדשים לפנקס הכתובות או כדי לערוך ערכים קיימים. פעולה זו יכולה להפחית את הסיכון לעריכה בלתי מורשית של פנקס הכתובות. עם זאת, שים לב שגם אם נקבע קוד PIN לספר הכתובות, משתמש שנכנס עם הרשאות מנהל יכול להוסיף ולערוך ערכים מבלי להזין את ה- PIN הנדרש.
1
לחץ על  (הגדרות/רישום).
2
לחץ על <הגדרת יעד>‏  <קוד PIN של פנקס כתובות>‏  <הגדרה>.
3
הגדר PIN עבור עריכת פנקס הכתובות.
הזן את ה-PIN, ולאחר מכן לחץ על <אישור>. לאישור, הזן שנית את ה-PIN ולחץ <אישור>.
לא ניתן להגדיר PIN המכיל אפסים בלבד, כגון "00" או "0000000".
כדי להשבית את קוד ה-PIN, לחץ על  (שקוף) כדי למחוק את קוד ה-PIN (אל תסמן את תיבת הסימון), ולחץ על <אישור>.
4
לחץ על <אישור>.
בנוסף להגדרת PIN לפנקס הכתובות, ניתן להגביר עוד יותר את האבטחה על ידי ביצוע הפעולות הבאות:
הגבלת התוספת של יעדים חדשים הגבלת יעדים זמינים.
השבתת פונקציית שליחת פקס ממחשב הגבלת שליחת פקס ממחשב.

הגבלת הגישה ליעדים הרשומים בפנקס הכתובות.

ניתן להגדיר מספר גישה עבור אנשי קשר עסקיים חשובים ועבור יעדים אחרים בפנקס הכתובות שאינך רוצה להציגם לכל המשתמשים. יעדים עם מספר גישה רשום מוצגים רק למשתמשים שמזינים את מספר הגישה הנכון. בצע את ההליך שלהלן כדי להפעיל את פונקציית רישום מספר גישה.
אם פונקציית רישום מספר הגישה מופעלת, המשתמשים לא יכולים לציין יעד באמצעות <הגדרות קודמות>.
 (הגדרות/רישום)‏ <הגדרת יעד>‏  <ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות>‏  <מופעל>‏  <אישור>
לאחר קביעת התצורה של הגדרה זו, רשמו את מספרי הגישה בפנקס הכתובות.
ניתן להזין עד שבעה תווים עבור מספר הגישה. אם אתה מזין פחות משבע ספרות, המכשיר מאחסנת את מספר הגישה עם אפסים מובילים.
לדוגמה: אם הוזן המספר <321>, יאוחסן המספר <0000321>.
אינך יכול לאחסן מספר גישה עם אפסים בלבד כמספר, כגון <0000000>.
אם אתה מזין מספר שמתחיל באפסים, כגון <02> או <002>, מתעלמים מהאפסים והמספר רשום כ- <0000002>, אותו הדבר כאילו הזנת פשוט <2>.

הסתרת ספר הכתובות

הגדר אם להסתיר את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch (נגיעה אחת). ניתן לציין הגדרות נפרדות עבור הפקס וכן עבור 'סריקה ושליחה'.
הסתרת פנקס כתובות הפקס ולחצני נגיעה אחת
 (הגדרות/רישום)‏ <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות פקס>‏ <הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>‏ <מופעל>‏ <אישור>
הסתרת סריקה ושליחת פנקס הכתובות ולחצני נגיעה אחת
 (הגדרות/רישום)‏ <הגדרות פונקציה>‏ <שליחה>‏ <הגדרות נפוצות>‏ <הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>‏ <מופעל>‏ <אישור>
A138-0C8