הגבלת הפונקציות של שליחת פקס

ניתן להגדיר מספר מגבלות לשליחת פקסים, שיכולות למנוע שגיאות שליחה ודליפת מידע לצדדים שלישיים. הרשאות מנהל נחוצות כדי לקבוע את התצורה של הגדרות אלה.

אישור מספרי פקס לפני שליחה

ניתן לדרוש מהמשתמשים להזין מספר פקס פעמיים לצורך אישור לפני שליחת פקסים, כדי למנוע חיוג שגוי. ניתן לקבוע את תצורת ההגדרה הזאת עם הרשאות DeviceAdmin.
 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏  <אישור מספר פקס שהוזן>‏  <מופעל>‏  <אישור>

הגבלת שליחת פקס ממחשב

ניתן למנוע ממשתמשים לשלוח פקסים ממחשב (שליחת פקסים מהמחשב (פקס מחשב)). ניתן לקבוע את תצורת ההגדרה הזאת עם הרשאות DeviceAdmin.
 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏  <אפשר שידור של מנהל פקס>‏  <כבוי>‏  <אישור>

הצגת מסך אישור עבור יעדי פקס

ניתן להגדיר שהמכשיר יציג מסך אישור בעת שליחה ליעד פקס. אפשרות זו יכולה למנוע שגיאות בעת שליחת פקס.
 (הגדרות/רישום)‏ <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏  <אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול>‏  <מופעל>‏  בחר <רק לשידור טורי> או <הכל>‏  <אישור>‏  (הגדרות/רישום)‏  (הגדרות/רישום)‏  <החלת שינויי הגדרות>‏  <כן>
לא ניתן לבחור <רק לשידור טורי> ו- <הכל> אם שידור רציף מוגבל (הגבלת שידורים רציפים).
כאשר אפשרות אישור מספר הפקס לפני שליחה (אישור מספרי פקס לפני שליחה) זמינה, מסך האישור אינו מוצג אם קיים רק יעד אחד.

הגבלת שידורים רציפים

ניתן להגביל את פונקציית השידור הרציף, המאפשרת למשתמשים לשלוח פקסים לנמענים מרובים ברצף.
 (הגדרות/רישום)‏  <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות פקס>‏  <הגבל שידור סדרתי כאשר יעד הפקס כלול>‏  <מופעל>‏  <אישור>‏  (הגדרות/רישום)‏  (הגדרות/רישום)‏  <החלת שינויי הגדרות>‏  <כן>

הגבלת שליחה מהיומן

ניתן לאסור על משתתפים להגדיר יעד שהשתמשו בו בעבר מהיומן. לאחר קביעת התצורה של הגדרה זו, לא ניתן לבחור ביעדים שבהם נעשה שימוש בעבר מהיומן בעת שליחת פקסים.
 (הגדרות/רישום)‏ <הגדרות פונקציה>‏  <שליחה>‏  <הגדרות נפוצות>‏  <הגבלת שליחה חוזרת מהיומן>‏  <מופעל>‏  <אישור>
A138-0CA