کپی کردن فوری با قطع سایر کارها

می‌توانید بلافاصله شروع به کپی کنید، حتی زمانی که عملکرد دیگری در حال انجام است. این موضوع در مواردی مناسب است که تنها می‌خواهید چند صفحه را فوراً کپی کنید، اما خروجی فرد دیگر به زودی تمام نمی‌شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> رافشار دهید.صفحه <Home>
3
<Interrupt‎> را در صفحه "ویژگی‌های اصلی کپی کردن" فشار دهید. صفحه ویژگی‌های اصلی کپی
4
تنظیمات کپی را بر حسب نیاز مشخص کنید. روش‌های اصلی کپی کردن
5
 (Start‎) را فشار دهید.
کار قبلی متوقف شده و کپی وقفه انداز شروع می‌شود.
برای لغو وقفه در کپی، گزینه <Interrupt‎> را قبل از فشار دادن  (Start‎)، مجدداً فشار دهید.
وقتی کپی وقفه انداز پایان یافت، کار قبلی به طور خودکار مجدداً آغاز می‌شود.
در طول انجام کپی وقفه انداز، نمی‌توانید کپی وقفه انداز دیگری انجام دهید. پس از اتمام کپی وقفه انداز کنونی، کپی وقفه انداز بعدی را آغاز کنید.
حتی زمانی که تعداد کارهای کپی رزرو شده به حد مجازش رسید، کپی وقفه انداز همچنان می‌تواند انجام شود.
می‌توانید با کار کپی رزرو شده، در کارها وقفه ایجاد کنید (روش‌های اصلی کپی کردن).
برای ایجاد وقفه در کار فعلی و انجام کپی رزرو‌شده،  (Status Monitor)‏  <Copy/Print>‏  <Job Status> را فشار دهید سند را برای کپی کردن انتخاب کنید  <Interrupt/Priority Print>‏  <Interrupt and Print>.
برای انجام کپی رزروشده بلافاصله پس از پایان یافتن کار فعلی  (Status Monitor)‏  <Copy/Print>‏  <Job Status> را فشار دهید سندی را که دارای اولویت اول برای کپی است انتخاب کنید  <Interrupt/Priority Print>‏  <Priority Print>.
A136-05L