جابجایی تصویر

این عملکرد به شما کمک می‌کند تا کپی‌هایی بگیرید که در آنها کل تصویر به سمت لبه یا مرکز صفحه جابجا شده اند. هنگامی که می‌خواهید فضای خالی روی کاغذ ایجاد کنید تا متن و تصویری را روی صفحه وارد یا مرتب کند، تصویر را جابجا کنید.
تنظیمات تغییر جهت
جهتی که عکس به آن تغییر خواهد کرد، بسته به جهت سند اصلی و محلی که قرار دارد، متفاوت خواهد بود.
زمانی که سند اصلی در صفحه شیشه‌ای قرار داده می‌شود
قسمت بالا در لبه کناری: تصویر به سمت راست و/یا پایین تغییر جهت خواهد داد.
قسمت بالا در لبه انتهایی: تصویر به سمت چپ و/یا پایین تغییر جهت خواهد داد.
زمانی که سند اصلی در تغذیه کننده قرار داده می‌شود
قسمت بالا در لبه کناری: تصویر به سمت راست یا چپ و/یا پایین تغییر جهت خواهد داد.
قسمت بالا در لبه انتهایی: تصویر به سمت بالا یا پایین و/یا راست تغییر جهت خواهد داد.
اگر از قابلیت "موقعیت کناری" استفاده می‌کنید: تصویر تغییر جهت خواهد داد اما موقعیت آن به نحوی تنظیم خواهد شد که کل تصویر بدون برش کپی خواهد شد.
اگر از قابلیت "کلیدهای عددی کناری" استفاده می‌کنید: تصویر کپی شده ممکن است برش داده شود.

جابجایی تصویر تا لبه یا وسط

برای گذاشتن حاشیه اطراف تصویر، می‌توانید آن را روی کاغذی کپی کنید که دارای اندازه بزرگ تری نسبت به سند اصلی است، یا اندازه تصویر کپی شده را کاهش دهید تا کوچک تر از اندازه کاغذ شود. وقتی این حاشیه‌ها وجود داشته باشند، تصویر می‌تواند تا لبه یا مرکز صفحه جابجا شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options‎> را در صفحه "ویژگی‌های اصلی کپی کردن" فشار دهید. صفحه ویژگی‌های اصلی کپی
4
روی <Shift> فشار دهید.
5
<By Position>‏  <Next> را فشار دهید.
6
مسیر حرکت تصویر را انتخاب کنید.
دکمه فلش یا <Center> را برای انتخاب مسیر حرکت فشار دهید.
7
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
8
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می‌شود.

مشخص کردن مسافت حرکت

اگر فضای خالی وجود ندارد، به دلیل هم اندازه بودن تصویر اصلی و کاغذ خروجی، یا اگر می‌خواهید تصویر را به اندازه چند میلی متر جابجا کنید، مسافت حرکت را مشخص کنید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options‎> را در صفحه "ویژگی‌های اصلی کپی کردن" فشار دهید. صفحه ویژگی‌های اصلی کپی
4
روی <Shift> فشار دهید.
5
<By Numeric Keys‎>‏  <Next‎> را فشار دهید.
6
موقعیتی که می‌خواهید حرکت تا آنجا انجام شود را مشخص کنید.
<Set> را در <Front Side> فشار دهید و فاصله حرکت را مشخص کنید. دکمه بالا/پایین/چپ/راست که مسیرها را نشان می‌دهند را فشار دهید و فاصله حرکت را با استفاده از کلیدهای عددی وارد کنید.
هنگام کپی کردن هر دو طرف، اگر می‌خواهید تصویر را به پشت جابجا کنید، لازم است <Back Side> را تنظیم کنید. برای انتقال به همان موقعیت جلو، <Same as Front Side> را فشار دهید. برای حرکت متقارن، <Opposite to Front Side> را فشار دهید. برای حرکت به موقعیتی که متفاوت از طرف رویی است، <Set> را فشار داده و فاصله حرکت را وارد کنید.
7
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
8
 (Start) را فشار دهید.
کپی شروع می‌شود.
A136-05W