ارسال همزمان اسنادی که جدا از هم اسکن شده اند (Job Build)

حتی اگر تعداد زیادی سند اصلی دارید که باید با هم در تغذیه کننده گذاشته شوند، می‌توانید اسناد اصلی را به طور مجزا اسکن کنید و سپس به صورت یک دسته سند ارسال کنید. اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده و صفحه شیشه‌ای نیز می‌توانند یکباره ارسال شوند.
1
سند اصلی اول را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Fax> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" مشخص کنید. صفحه ویژگی‌های اصلی فاکس
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی ارسال فاکس‌ها
5
<Options>‏  <Job Build>‏  <Close> را فشار دهید.
6
گزینه  (Start‎) را برای اسکن کردن سند اصلی فشار دهید.
هنگامی که اسکن کامل شد، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد که سند بعدی را اسکن کنید.
اگر اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار می‌دهید، پس از تکمیل اسکن کردن هر دسته، اسناد اصلی را از ناحیه خروجی سند اصلی خارج کنید.
7
سند اصلی بعدی را قرار دهید و  (Start‎) را فشار دهید.
این مرحله را تکرار کنید تا اسکن همه اسناد اصلی تمام شود.
برای تغییر تنظیمات اسکن، <Change Settings> را فشار دهید.
عملیات زیر را می‌توان در <Change Settings> استفاده کرد. وقتی در حالت Job Build هستید، نمی‌توانید تنظیمات را برای سایر عملیات تغییر دهید. باید از قبل، تنظیمات اسکن لازم را مشخص کنید.
<Scan Size>
<‎2-Sided Original>
<Density>
<Original Type>
<Copy Ratio>
هنگام اسکن و ارسال اسناد اصلی یک رو و اسناد اصلی دو رو با هم، اگر اولین سندی که اسکن می‌کنید یک سند دو رو است، <‎2-Sided Original> را تنظیم کنید. هنگام اسکن یک سند اصلی یک رو، تنظیمات <‎2-Sided Original> را در <Change Settings> غیرفعال کنید.
8
روی <Start Sending> فشار دهید.
همه اسناد اسکن شده به صورت یک سند ترکیب شده و به مقصد مشخص شده ارسال می‌شود.
A136-06J