محدود کردن چاپ از رایانه

می‌توانید چاپ از یک رایانه (چاپ از رایانه) را محدود کنید تا فقط انواع خاص اسناد قابل چاپ باشند. همچنین می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که تا زمانی که کاربر در دستگاه مجاز نشود، اسناد چاپ نشوند (چاپ اسنادی که به‌اجبار در دستگاه نگهداری می‌شوند). همچنین می‌توانید چاپ دستگاه را به اسناد چاپی ایمن رمزگذاری‌شده محدود کنید که می‌تواند از افشای اطلاعات به دلیل نتایج چاپی ناخواسته یا داده‌های چاپی حفاظت‌نشده جلوگیری کند. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست یا DeviceAdmin مورد نیاز است.

منع چاپ از رایانه

می‌توانید کاربران را از چاپ اسناد از طریق یک رایانه منع کنید.
 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Printer>‏  <Restrict Printer Jobs>‏  <On>‏  موارد استثنای محدودیت را انتخاب کنید  <OK>

پیکربندی تنظیمات چاپ کارهایی که به‌اجبار نگه‌داری می‌شوند

وقتی اسناد از رایانه چاپ می‌شوند، می‌توانید داده‌های چاپ را در دستگاه نگه دارید و از چاپ شدن فوری اسناد جلوگیری کنید (چاپ اسنادی که به‌اجبار در دستگاه نگهداری می‌شوند). می‌توانید تنظیمات را به گونه‌ای پیکربندی کنید که تا زمان مجاز شدن کاربر در دستگاه، چاپ صورت نگیرد که این امر تضمین کننده امنیت بیشتر است و خطر مشاهده اسناد حساس توسط سایر افراد یا برداشت سهوی آنها را کاهش می‌دهد. جهت پیکربندی این تنظیمات، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
1
 (Settings/Register‎) را فشار دهید.
2
<Function Settings>‏  <Print>‏  <Forced Hold> را فشار دهید.
3
<On> را فشار دهید، شرایط لازم را تنظیم کنید و سپس <OK> را فشار دهید.
می‌توانید شرایط دقیق برای نگه داشتن کارهای چاپ مانند کاربر یا آدرس IP را تنظیم کنید. اگر هیچ شرایطی تنظیم نشده باشد، تمام کارهای چاپ به استثنای کارهای مربوط به کاربران ناشناس، نگه داشته می‌شوند. اگر هیچ شرایطی تنظیم نشده باشد و یک کار چاپ از یک کاربر ناشناس دریافت شود، این کار بدون نگه داری لغو می‌شود.
تنظیم شرایط برای نگه داشتن اسناد
پیکربندی تنظیمات دقیق برای چاپ اجباری
می‌توانید تنظیمات دقیقی را برای اسنادی که جهت چاپ نگه داشته شده‌اند پیکربندی کنید، مانند مدت‌زمان ذخیره و نحوه نمایش آن‌ها. <Print>

امکان چاپ فقط برای "چاپ ایمن رمزگذاری‌شده"

می‌توانید دستگاه را به نحوی پیکربندی کنید تا فقط چاپ شدن اسناد "چاپ ایمن رمزگذاری شده" از یک رایانه میسر باشد که این امر می‌تواند از افشای اطلاعات به دلیل داده‌های چاپ حفاظت نشده جلوگیری به عمل بیاورد. با این تنظیمات، اسناد با استفاده از عملیات‌های چاپ عادی قابل چاپ نیستند. کاربران هنگام چاپ اسناد "چاپ ایمن رمزگذاری شده"، باید کلمه عبوری را در دستگاه وارد کنند.
 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>‏  <Only Allow Encrypted Print Jobs>‏  <On>‏  <OK>‏  (Settings/Register)‏  (Settings/Register)‏  <Apply Set. Chng.‎>‏  <Yes>
A136-0CC