<Print>

تنظیمات برای عملکرد چاپ را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Forced Hold>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
تنظیمات را برای چاپ کارهایی که به‌اجبار نگه‌داری می‌شوند مشخص کنید. پیکربندی تنظیمات چاپ کارهایی که به‌اجبار نگه‌داری می‌شوند
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Forced Hold>
<On>،‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Validate/Invalidate>،‏ <Register>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Storage Period>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
مدت زمان را برای ذخیره کارها مشخص کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Job Storage Period>
10،‏ 20،‏ 30 min.،‏ 1،‏ 2،‏ 3،‏ 6،‏ 12 hr.،‏ 1،‏ 2،‏ 3, days
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Delete Job After Printing>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
مشخص کنید کارها بعد از چاپ حذف شوند یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Delete Job After Printing>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Only Allow Encrypted Print Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
می‌توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که تنها کارهای چاپی امن رمزگذاری شده را از رایانه‌ها دریافت کند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Only Allow Encrypted Print Jobs>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Include Domain as User Recognition Condition>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
مشخص کنید کارهای چاپی کاربری که به سیستم وارد شده است بر اساس "نام کاربر + نام دامنه" یا تنها بر اساس "نام کاربر" مشخص شود. بسته به محیط، اگر کارهای چاپی به طور صحیح به‌عنوان "کارهای من" مشخص نشوند، می‌توانید با انتخاب <Off> و برداشتن "نام دامنه"، آنها را به طور صحیح به‌عنوان کارهای کاربری که به سیستم وارد می‌شود، مشخص کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Include Domain as User Recognition Condition>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Other User Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
مشخص کنید کارها از کاربرانی به جز کاربر مجاز نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Other User Jobs>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Restrict Deletion of Other User Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
مشخص کنید زمانی که کارها از کاربرانی به جز کاربر مجاز نشان داده می‌شوند، اجازه داشته باشید کارهای کاربرانی به جز کاربر مجاز را حذف کنید یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Deletion of Other User Jobs>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Match Case for User Name>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
مشخص کنید دستگاه طوری تنظیم شود که بین نویسه‌های با حروف بزرگ و حروف کوچک برای نام کاربران تفاوت قائل شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Match Case for User Name>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
این تنظیم برای تمام نام‌های کاربران از جمله نام‌های دامنه هم اعمال می‌شود.
توصیه می‌شود این گزینه همراه با <User Management‎> در <Authentication Management‎>‏ <Match Case for User Name‎>‏ <Management Settings‎> تنظیم شود.

<Job List Display Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
انواع کاری که باید در لیست کار قرار بگیرد و نوع کاری که باید به صورت پیش فرض انتخاب شود را مشخص نمایید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Job List Display Settings>
‏<Personal>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Shared>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Group>:‏ <On>،‏ <Off>
زمانی که دو یا تعداد بیشتری از گروه/مشترک/شخصی بر روی <On> تنظیم هستند:
<Personal>،‏ <Shared>،‏ <Group>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
نمی‌توانید <On> را برای <Group> تنها در <Job List Display Settings> مشخص کنید. گزینه <Personal> یا <Shared> نیز باید روی <On> تنظیم شود.

<Held Jobs Warning Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
روش ارسال هشدارهای کار نگه داشته شده را مشخص کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Held Jobs Warning Settings>
‏<Display Warning on Job List Screen>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Display Warning When Starting to Print>:‏ <On>،‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<If Print Jobs with Specified Number of Pages or More Are Included>:‏ روشن، خاموش (1 تا 100 تا 9999)
‏<If 1-Sided Print Jobs Are Included>:‏ روشن،‏ خاموش
‏<If Color Print Jobs Are Included>:‏ روشن،‏ خاموش
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN Settings for Secure Print Jobs>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
می‌توانید تنظیم کنید زمان چاپ کردن، نمایش تصاویر یا حذف با عملکرد "چاپ امن" نیاز به وارد کردن پین باشد یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<PIN Settings for Secure Print Jobs>
‏<Require PIN for Printing/Displaying User Jobs>:‏ <On>،‏ <Off>
‏<Require PIN for Job Deletion>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
برای عملکرد "چاپ امن رمزگذاری شده"، می‌توانید تنظیم کنید زمان حذف، نیاز به وارد کردن پین باشد یا خیر. علاوه بر این، لازم است برای چاپ سند/نشان دادن پیش نمایش صرفنظر از مقادیر تعیین شده در <Require PIN for Printing/Displaying User Jobs>، پین را وارد کنید.

<Enable Auto Print Function When Logging In>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
می‌توانید تنظیم کنید زمانی که هر کاربری وارد دستگاه می‌شود، کارهای چاپی که با اجبار نگهداری می‌شوند به طور خودکار مجاز به چاپ باشند یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Enable Auto Print Function When Logging In>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
در صورت مشخص کردن هرکدام از تنظیمات زیر، این تنظیم غیرفعال می‌شود.
<Use User Authentication> روی <Off> تنظیم شده است
<Enable Use of Personal Settings> روی <Off> تنظیم شده است
<Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> روی <On> تنظیم شده است
<Only Allow Encrypted Print Jobs> روی <On> تنظیم شده است
<Personal> برای <Job List Display Settings>،‏ <Off> است
<Display Warning When Starting to Print> برای <Held Jobs Warning Settings>،‏ <On> است
تغییر این تنظیمات از <Off> روی <On> بطور خودکار <Auto Print User Jobs When Logging In> را برای تمام کاربران روی <On> تنظیم می‌کند. این یعنی کارهای خود کاربران بطور خودکار هنگام ورود به سیستم بدون نیاز به تغییر تنظیمات چاپ می‌شود.

<Auto Print User Jobs When Logging In>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Print>
می‌توانید تنظیم کنید کارهای چاپی که با اجبار نگهداری می‌شوند بعد از ورود به طور خودکار چاپ شوند یا خیر. چاپ خودکار اسناد نگهداری‌شده هنگام ورود به سیستم
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Print User Jobs When Logging In>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
خیر
-
در صورت مشخص کردن هرکدام از تنظیمات زیر، این تنظیم غیرفعال می‌شود.
<Use User Authentication> روی <Off> تنظیم شده است
<Enable Auto Print Function When Logging In> روی <Off> تنظیم شده است
<Enable Use of Personal Settings> روی <Off> تنظیم شده است
<Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> روی <On> تنظیم شده است
<Only Allow Encrypted Print Jobs> روی <On> تنظیم شده است
<Personal> برای <Job List Display Settings>،‏ <Off> است
<Display Warning When Starting to Print> برای <Held Jobs Warning Settings>،‏ <On> است
هنگامی که <Enable Auto Print Function When Logging In> را از <Off> به <On> تغییر دهید، این تنظیمات بطور خودکار روی <On> تنظیم می‌شود.
A136-0JS