پیکربندی تنظیمات سیاست امنیتی

تنظیمات دستگاه مرتبط با امنیت اطلاعات را می‌توان به صورت دسته‌ای اعمال و مدیریت کرد. توصیه می‌شود سرپرست امنیتی اطلاعات که مسئول مدیریت سیاست امنیت است، سیاست امنیت را مطابق با سیاست سازمان اعمال کنند. برای پیکربندی سیاست امنیت، با امتیازهای سرپرست به سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Security Settings]‏  [Security Policy Settings] کلیک کنید.
4
روی [Security Policy Settings] کلیک کنید.
اقدامات احتیاطی تنظیم نمایش داده می‌شود. حتماً محتوا را بخوانید و درک کنید.
اگر هیچ کلمه عبوری پیکربندی نشده است (استفاده از کلمه عبور برای محافظت از تنظیمات سیاست امنیتی)، محتوا را بخوانید و روی [OK] کلیک کنید تا به مرحله 6 بروید.
5
کلمه عبور را وارد کنید و روی [Log In] کلیک کنید.
6
موارد ضروری را پیکربندی کنید و روی [OK] کلیک کنید.
برای کسب اطلاعات درباره تنظیمات، به موارد تنظیم سیاست امنیتی مراجعه کنید.
تنظیمات مربوط به موارد نشان‌داده‌شده با علامت تیک در اینجا را نمی‌توان با استفاده از (Settings/Register‎) یا Remote UI "واسطه کاربر از راه دور" تغییر داد.
برای تنظیمات دستگاه که هنگام اعمال تنظیمات سیاست امنیت تغییر کردند، نمی‌توانید به راحتی علامت کادر انتخاب را پاک کنید تا به مقادیر تنظیم قبلی بازیابی شود. برای تغییر تنظیمات، از (Settings/Register‎) یا Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) استفاده کنید.
7
روی [OK] کلیک کنید.
اگر سیاست امنیتی پیکربندی شده باشد، وقتی صفحه <Settings/Registration> در پانل کنترل یا واسطه کاربر از راه دور نشان داده می‌شود، پیامی نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد عملکردها و عملیات‌ها محدود شده اند.

اعمال تنظیمات سیاست امنیتی در دستگاهی دیگر

می‌توانید تنظیمات سیاست امنیتی دستگاه را وارد و صادر کنید. با اعمال همان سیاست در چند دستگاه*، می‌توانید همه دستگاه‌های سازمان را با استفاده از تنظیمات مشابه مدیریت کنید. وارد کردن/صادر کردن داده‌های تنظیم
* فقط دستگاه‌های Canon با تنظیمات سیاست امنیتی سازگار هستند
تنظیمات سیاست امنیتی تنها وقتی می‌تواند وارد شود که کلمه عبور تنظیم سیاست امنیتی در دستگاه صادر کننده با کلمه عبور دستگاه وارد کننده مطابقت داشته باشد، یا هیچ کلمه عبوری برای دستگاه وارد کننده تنظیم نشده باشد. اگر هیچ کلمه عبوری برای دستگاه وارد کننده تعیین نشده باشد، کلمه عبور پیکربندی شده برای دستگاه صادر کننده به دستگاه وارد کننده تنظیم می‌شود.
A136-0A2