<Fax Settings>

تنظیمات ارسال فاکس را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Register Favorite Settings>/<Edit Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید زمان ارسال فاکس، تنظیماتی که اغلب استفاده می‌شوند را در دکمه‌ای از دستگاه برای استفاده در فرصتی دیگر ثبت کنید. همینطور می‌توانید نامی به دکمه اختصاص دهید و نظری وارد کنید. همینطور می‌توانید تنظیمات ثبت شده را حذف یا تغییر نام دهید.ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Favorite Settings>
تأیید تنظیمات
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
محل را انتخاب کنید: <M1> تا <M18>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
‏<Show Comments>:‏ <On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Name>،‏ <Comment>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
<Edit Favorite Settings>
دکمه را انتخاب کنید: <M1> تا <M18>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
‏<Show Comments>:‏ <On>،‏ <Off>
<Delete>،‏ <Check Content>،‏ <Rename>

<Display Confirmation for Favorite Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید انتخاب کنید زمان فراخوانی "Favorite Settings" صفحه تأیید نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Confirmation for Favorite Settings>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Default Screen>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید هنگام فشار دادن <Fax> یا  (Reset)، مشخص کنید که صفحه نمایش داده شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Default Screen>
<Standard>،‏ <One-Touch>،‏ <Favorite Settings>،‏ <Address Book>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
*1 مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که محصولات اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشند.

<Restrict Address Book Use>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید انتخاب کنید Address Book و دکمه‌های تک لمسی در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" و موارد دیگر مخفی شوند یا خیر و همچنین استفاده از Address Book نیز محدود شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Address Book Use>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Change Default Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید تنظیمات ثبت شده به‌عنوان پیش فرض را برای عملکرد <Fax> تغییر دهید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Change Default Settings>
<Register>،‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید حالت‌ها را در کلیدهای میانبر نشان ‌داده‌ شده در صفحه <Fax> ثبت کنید.سفارشی سازی صفحه ویژگی‌های اصلی
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Register Options Shortcuts>
‏<Shortcut 1>:‏
<Density>،‏ هر حالت،‏ <Unassigned>
بله
بله
خیر
C
Favorite Settings
‏<Shortcut 2>:‏
<Original Type>،‏ هر حالت،‏ <Unassigned>
‏<Shortcut 3>:‏
<2-Sided Original Settings>،‏ هر حالت،‏ <Unassigned>
‏<Shortcut 4>:‏
<Preview>،‏ هر حالت،‏ <Unassigned>

‎<Register Sender Name (TTI)>‎

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید هر نامی را به‌عنوان نام فرستنده ثبت کنید مانند نام اداره یا بخش یا نام یک فرد و نام‌های ثبت شده را ویرایش/حذف کنید. زمان ارسال فاکس، نام ثبت شده در طرف گیرنده به‌عنوان اطلاعات فرستنده روی کاغذی چاپ می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Register Sender Name (TTI)>‎
<Register/Edit>،‏ <Delete>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
می‌توانید تا 99 نام فرستنده (01 تا 99) را ذخیره کنید.

<Use Authentication User Name as Sender Name>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
اگر با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد شوید، نام زمان ورود به سیستم در <100> در صفحه ‎<Sender Name (TTI)>‎ ظاهر می‌شود. اگر <On> انتخاب شود، نام زمان ورود به سیستم در <100> به‌عنوان تنظیم پیش فرض برای نام فرستنده استفاده می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Authentication User Name as Sender Name>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این تنظیم روی <Off> باشد، نام کاربر در <0> به‌عنوان تنظیم پیش فرض برای نام فرستنده استفاده می‌شود. برای دستورالعمل‌های ثبت نام کاربر به تنظیمات خط فاکس مراجعه کنید.

<Off-Hook Alarm>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
اگر گوشی اضافی پس از ارسال یا دریافت فاکس به درستی در دستگاه قرار نگیرد، موضوع از طریق یک زنگ هشدار به کاربر اطلاع داده می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Off-Hook Alarm>‎*1
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1 مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی امکان انتخاب آن‌ها وجود دارد که گوشی اضافی به دستگاه وصل باشد.

<ECM TX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید تنظیم کنید از ECM در پروتکل انتقال فاکس استفاده شود یا خیر. ECM خطاهای داده فاکس را بررسی و آنها را تصحیح می‌کند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<ECM TX>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر سرعت ارتباط بسیار پایین باشد، ممکن است بتوانید سرعت را با تنظیم روی <Off> بهتر کنید.
حتی زمانی که ECM را تنظیم می‌کنید، به دلیل اتصال ضعیف خطوط تلفن باز هم ممکن است گاهی خطاهایی روی دهد.
شرایط انتقال موفق ECM در زیر نشان داده شده است.
انتقال ECM با این تنظیم فعال می‌شود
مقصد از ECM پشتیبانی می‌کند
<ECM TX> زمان ثبت آدرس مقصد در Address Book روی <On> تنظیم بوده است ثبت مقصد در Address Book

<Set Pause Time>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید ثانیه‌های توقف موقت را زمان ارسال فاکس‌ها تنظیم کنید. ممکن است زمان شماره‌گیری کد دسترسی بین المللی، کد کشور و شماره تلفن مقصد با هم، برخی شماره گیری‌های خارج از کشور با موفقیت انجام نشود. در این موارد، وارد کردن زمان توقف موقت بعد از کد دسترسی بین المللی می‌تواند اتصال را آسان تر کند.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Set Pause Time>
1 تا 4 تا sec. 15
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمان توقف موقت وارد شده در پایان شماره‌های فاکس شماره‌گیری شده همیشه 10 ثانیه طول می‌کشند.

<Auto Redial>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
اگر گیرنده به دلیل اشغال بودن خط یا در صورت بروز خطای ارسال قابل دسترسی نباشد، دستگاه با "شماره‌گیری مجدد خودکار" می‌تواند به طور خودکار شماره فاکس گیرنده را دوباره شماره‌گیری کند. اگر این تنظیم را فعال کنید، می‌توانید فاصله زمانی شماره‌گیری مجدد و اینکه دستگاه چند مرتبه شماره‌گیری مجدد انجام دهد و اینکه سند زمان وجود خطا باید دوباره ارسال شود یا خیر را تنظیم کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Auto Redial>‎‏‏*1
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
‏<Set Details>:‏
‏<Number of Redials>:‏ 1 تا 2 تا 10 times
‏<Redial Interval>:‏ 2 تا 99 دقیقه
‏<Redial When TX Error>:‏ <Error and 1st Page>،‏ <All Pages>،‏ <Off>
*1 نشان می‌دهد ممکن است موارد در صفحه "تنظیمات/ثبت" نشان داده نشوند یا اینکه ممکن است تنظیمات پیش فرض متفاوتی داشته باشند که به منطقه بستگی دارد.

<Check Dial Tone Before Sending>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
اگر فاکسی را از دستگاه ارسال کنید در حالیکه همزمان دستگاه فاکس دیگری (دستگاهی از شرکت دیگری به جز Canon) در حال ارسال فاکس به شما باشد، ممکن است فاکس شما به جای مقصد اصلی که تعیین کرده اید، به آن دستگاه فاکس منتقل شود. با فعال کردن این تنظیم می‌توانید از این نوع مشکلات ارسال خودداری کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
‎<Check Dial Tone Before Sending>‎*1
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1 نشان می‌دهد ممکن است موارد در صفحه "تنظیمات/ثبت" نشان داده نشوند یا اینکه ممکن است تنظیمات پیش فرض متفاوتی داشته باشند که به منطقه بستگی دارد.

<Fax TX Result Report>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
"گزارش TX فاکس" گزارشی است که با آن می‌توانید بررسی کنید فاکس‌ها به طور صحیح به مقصدهای در نظر گرفته شده برای آنها ارسال شده اند یا خیر. دستگاه می‌تواند طوری تنظیم شود که این گزارش را به طور خودکار بعد از ارسال اسناد یا تنها زمانی که خطای انتقال روی می‌دهد چاپ کند. همچنین می‌توانید تنظیمی مشخص کنید که صفحه اول سند را به‌عنوان بخشی از گزارش چاپ کند تا محتویات سند به شما یادآوری شود. گزارش نتیجه TX فاکس
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Fax TX Result Report>
<For Error Only>،‏ <On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <For Error Only> انتخاب شود:
‏<Report with TX Image>:‏ <On>،‏ <Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
‏<Report with TX Image>:‏ <On>،‏ <Off>

<Fax Activity Report>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید گزارش‌های ارسال/دریافت سند فاکس را به‌عنوان یک گزارش چاپ یا ارسال کنید. دستگاه می‌تواند طوری تنظیم شود که وقتی به شماره تعیین شده‌ای از ارتباطات (40 تا 1,000) رسید یا در یک زمان تعیین شده، این گزارش را چاپ یا ارسال کند. گزارش‌های ارسال/دریافت را نیز می‌توان جداگانه چاپ یا ارسال کرد. گزارش فعالیت فاکس
زمانی که گزارش به‌عنوان داده ارسال می‌شود، با فرمت فایل CSV ارسال می‌شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Fax Activity Report>
‏<Print/Send for Each Specified No. of Transm.‎>:‏ <Print>،‏ <Send>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
تعداد انتقالات: 40 تا 1000
‏<Print/Send at Specified Time>:‏ <Print>،‏ <Send>،‏ <Off>
زمان چاپ را مشخص کنید: 00:00 تا 23:59
‏<Print Send/Receive Jobs Separately>:‏ روشن،‏ خاموش
<Destination>

<Set Line>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
تنظیمات خط فاکس را مشخص کنید.

<TX Start Speed>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید سرعت شروع ارسال را تغییر دهید. این تنظیم زمانی مفید است که شروع ارسال سند به دلیل شرایط ضعیف خط مشکل دارد.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<TX Start Speed>
<33600 bps>،‏ <14400 bps>،‏ <9600 bps>،‏ <7200 bps>،‏ <4800 bps>،‏ <2400 bps>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر انتقال سند در شروع کند است، ممکن است به دلیل شرایط ضعیف خط تلفن در ناحیه شما باشد. سرعت کندتری را انتخاب کنید. می‌توانید <33600 bps>،‏ <14400 bps>،‏ <9600 bps>،‏ <7200 bps>،‏ <4800 bps> یا <2400 bps> را انتخاب نمایید.
گزینه <Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP> را روی <On> تنظیم کنید تا زمانی که خط یا طرف دیگر خطا یا مشکلی دارند، ارسال و دریافت فاکس‌ها با دقت بیشتری انجام شود. سرعت ارتباط به <14400 bps> یا کمتر محدود می‌شود که خطاها را کاهش می‌دهد. اگر <Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP> روی <Off> تنظیم شده باشد، سرعت به مقداری که در <TX Start Speed> نشان داده می‌شود برمی‌گردد.

<R-Key Setting>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
اگر دستگاه از طریق PBX (تبادل شعبه خصوصی) وصل است،لازم است روش دسترسی را تنظیم کنید. می‌توانید نوع PBX را روی <Prefix> یا <Hooking> تنظیم کنید. اگر شماره دسترسی به خط خارجی را در کلید R ثبت کنید، می‌توانید به راحتی به خط خارجی دسترسی داشته باشید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<R-Key Setting>
<PSTN>،‏ <PBX>
زمانی که <PBX> انتخاب شود:
<Prefix> (حداکثر 20 رقم)،‏ <Hooking>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirm Entered Fax Number>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
برای جلوگیری از ارسال فاکس به مقصد اشتباه، می‌توانید انتخاب کنید صفحه تأیید ورودی زمان وارد کردن شماره فاکس نشان داده شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm Entered Fax Number>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Allow Fax Driver TX>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید انتخاب کنید ارسال فاکس از رایانه مجاز باشد یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Allow Fax Driver TX>
<On>،‏ <Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Confirm Before Sending When Fax Dest. Included>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید انتخاب کنید صفحه تأیید مقصد زمان ارسال به مقصدهای شامل فاکس نشان داده شود یا خیر. این کمک می‌تواند از ارسال فاکس به مقصد اشتباه جلوگیری کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Confirm Before Sending When Fax Dest. Included>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Only for Seq. Broadcast>،‏ <All>

<Restrict Sequential Broadcast When Fax Dest. Included>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید انتخاب کنید ارسال به چند مقصد شامل فاکس به طور همزمان محدود شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Sequential Broadcast When Fax Dest. Included>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Remote Fax Settings>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
تنظیمات در دستگاه سرور را برای عملکرد فاکس از راه دور مشخص کنید.

<Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>‏  <Send>‏  <Fax Settings>
می‌توانید زمانی که خط یا طرف دیگر خطا یا مشکلی دارند، ارسال و دریافت فاکس‌ها را با دقت بیشتری انجام دهید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP>
<On>،‏ <Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر این را روی <On> تنظیم کنید، سرعت ارتباط در تنظیمات زیر به <14400 bps> یا کندتر محدود می‌شود که خطا را کاهش می‌دهد. اگر این را روی <Off> تنظیم کنید، سرعت‌ها به مقادیر اصلی خود برمی‌گردند.
 <Sending Speed> مقصدهای ثبت شده در Address Book و دکمه‌های تک لمسی ثبت مقصد در Address Book
 سرعت انتقال تنظیم شده در <TX Start Speed> <TX Start Speed>
 سرعت دریافت تنظیم شده در <RX Start Speed> <RX Start Speed>
A136-0J5