<Import/Export>

تنظیمات برای داده‌های تنظیمات وارد کردن/صادر کردن را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Import from USB Memory>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
می‌توانید همه اطلاعات تنظیمات را از یک دستگاه حافظه USB وارد کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Import from USB Memory>
‏<Store Import Result in Device>:‏ روشن، خاموش
‏<Store Import Result in USB>:‏ روشن،‏ خاموش
<Decryption Password>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
اگر حافظه USB از قبل به دستگاه وصل باشد، این حافظه USB به‌عنوان رسانه‌ای شناخته خواهد شد که برای وارد کردن استفاده می‌شود حتی اگر حافظه USB جدیدی وصل کنید. را فشار دهید حافظه USB متصل را جدا کنید حافظه USB دلخواه را وارد کنید.

<Export to USB Memory>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
می‌توانید همه اطلاعات تنظیمات را به یک دستگاه حافظه USB صادر کنید.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Export to USB Memory>
<Encryption Password>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
نمی‌توانید انتخاب کنید کدام تنظیمات زمان صادر کردن به حافظه USB صادر شوند. همه تنظیمات به صورت دسته‌ای صادر می‌شوند.
اگر حافظه USB از قبل به دستگاه وصل باشد، این حافظه USB به‌عنوان رسانه‌ای شناخته خواهد شد که برای صادر کردن استفاده می‌شود حتی اگر حافظه USB جدیدی وصل کنید. را فشار دهید حافظه USB متصل را جدا کنید حافظه USB دلخواه را وارد کنید.

<Import Result Report>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
انتخاب کنید تا گزارشی از نتایج وارد کردن چاپ شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Import Result Report>
<Yes>،‏ <No>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
گزارشات به زبان زیر چاپ می‌شوند.
اگر زبان نمایش دستگاه بلافاصله بعد از روند وارد کردن روی ژاپنی تنظیم شود: ژاپنی
اگر زبان نمایش دستگاه بلافاصله بعد از روند وارد کردن روی زبانی به غیر از زبان ژاپنی تنظیم شود: انگلیسی

<Restrict Import/Export from Web Service>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Data Management>‏  <Import/Export>
انتخاب کنید وارد کردن و صادر کردن عملیات‌ها با برنامه‌های "وبی" به جز Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) محدود شود یا خیر.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Import/Export from Web Service>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
A136-0K9