<Data Management>

تنظیمات مدیریت داده‌ها، از جمله نحوه وارد کردن، صادر کردن و شروع به کار داده‌های تنظیمات را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Import/Export>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Data Management>
تنظیمات برای داده‌های تنظیمات وارد کردن/صادر کردن را مشخص کنید.

<Initialize All Data/Settings>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <Data Management>
انتخاب کنید همه تنظیمات دستگاه به مقادیر پیش فرض کارخانه بازیابی شوند و داده‌های ذخیره شده در دستگاه به طور کامل پاک شوند. به‌طور معمول لازم نیست از این تنظیم استفاده کنید اما این مورد برای پاک کردن اطلاعات شخصی یا محرمانه زمان دور انداختن دستگاه مفید است. مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Initialize All Data/Settings>
<Yes>،‏ <No>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
A136-0K8