<Keyboard Authentication>

تنظیمات تأیید اعتبار صفحه کلید را مشخص کنید.
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Number of Caches for Login Users>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
انتخاب کنید نام کاربرانی که قبلاً در لیست کشویی روی صفحه ورود به سیستم وارد شده است نشان داده شود یا خیر. برای پنهان کردن تاریخچه ورود به سیستم، <0> را انتخاب کنید و <1> را برای نمایش تنها نام کاربری که اخیراً وارد شده انتخاب کنید. پیکربندی روش‌های ورود به سیستم کاربر و دستگاه‌های تأیید اعتبار
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Number of Caches for Login Users>
<0>،‏ <1>،‏ <Max (Maximum No. for Device)>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Display Button to Change Password on Settings Menu>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
انتخاب کنید آیا به کاربران اجازه داده شود کلمات عبور را با استفاده از در گوشه بالای سمت راست صفحه ورود به سیستم تغییر دهند یا خیر. پیکربندی روش‌های ورود به سیستم کاربر و دستگاه‌های تأیید اعتبار
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Display Button to Change Password on Settings Menu>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Use Numeric Keys for Authentication>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
اگر نام کاربر و کلمه عبور فقط از اعداد تشکیل شده است، تأیید اعتبار تنها با ورودی کلید عددی قابل انجام است.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Use Numeric Keys for Authentication>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Restrict Password Reuse>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
مشخص کنید که آیا استفاده دوباره از کلمه عبوری که قبلاً از آن استفاده شده است ممنوع شود یا خیر. اگر تاریخچه کلمه عبور را تنظیم کنید، باید از کلمه عبوری دیگر برای تنظیم تعداد دفعات استفاده شود.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Password Reuse>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
Number of Prohibited Last Passwords :1 تا 24
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Password Change Prohibition Period>

 (Settings/Register)‏  <Management Settings>‏  <User Management>‏  <Authentication Management>‏  <Keyboard Authentication>
می‌توانید مدت‌زمان ممنوع بودن تغییر کلمه عبور را مشخص کنید. اگر مدت‌زمان ممنوع بودن تغییر کلمه عبور را تنظیم کنید، کلمه عبور تنظیم‌شده برای تعداد روزها را نمی‌توان تغییر داد.
مورد
توضیحات تنظیمات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Settings for Password Change Prohibition Period>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
Prohibition Period : 1 تا 179 days
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
فقط درصورتی‌که <Restrict Password Reuse> روی <On> تنظیم شده باشد، این تنظیم در دسترس است.
A136-0K2