پیکربندی عملکردهای تأیید اعتبار

می‌توانید روش‌های ورود به سیستم کاربر، دستگاه‌های تأیید اعتبار و سایر عملکردهای تأیید اعتبار را براساس نیاز و محیط سیستم پیکربندی کنید. همچنین می‌توانید نحوه نمایش صفحه ورود به سیستم را تعیین کنید.

پیکربندی روش‌های ورود به سیستم کاربر و دستگاه‌های تأیید اعتبار

روش‌های ورود به سیستم کاربر (روش ورود به سیستم) و دستگاه‌های تأیید اعتبار (دستگاه تأیید اعتبار) را مشخص کنید. توجه داشته باشید که دستگاه‌های تأیید اعتبار باید قبل از پیکربندی تنظیمات زیر راه‌اندازی شوند.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
4
روی [Basic Settings]‏  [Edit...] کلیک کنید.
5
کادر انتخاب [Use the user authentication function] را علامت بزنید و تنظیمات لازم را مشخص کنید.
روش‌های ورود به سیستم مورد نظرتان را برای استفاده انتخاب کنید و تنظیمات دقیق مانند تنظیمات دستگاه تأیید اعتبار را تعیین کنید.
استفاده از تأیید اعتبار صفحه کلید
پیکربندی تنظیمات دقیق برای عملکردهای تأیید اعتبار
6
روی [Update] کلیک کنید.
7
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد دستگاه

تعیین زمان نمایش صفحه ورود به سیستم

می‌توانید زمان نمایش صفحه ورود به سیستم را با انتخاب "هنگام شروع استفاده از دستگاه" یا "بعد از اینکه دکمه عملکرد فشار داده شد"، تعیین کنید. اگر "بعد از اینکه دکمه عملکردی فشار داده می‌شود" را انتخاب کنید، می‌توانید عملکردهایی را که به ورود به سیستم کاربر نیاز دارند مشخص نمایید. عملکردهایی که مشخص نشده اند، برای کاربران ثبت نشده دردسترس هستند.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]‏  [Authentication Management] کلیک کنید.
4
روی [Control Panel Settings]‏  [Edit...] کلیک کنید.
5
در صورت نیاز تنظیمات را پیکربندی کنید.
[Login Settings]
در [Display Login Screen:]، زمان نمایش صفحه ورود به سیستم را انتخاب کنید.
اگر [Display login screen when functions requiring authentication are selected] را انتخاب کنید، باید همچنین عملکردهایی را که می‌خواهید صفحه ورود به سیستم برای آنها نمایش داده شود انتخاب کنید.
اگر این تنظیم را تغییر دهید، ممکن است <Restrict Access to Other User Jobs> روی <On> تنظیم شود. رابطه بین تنظیمات در زیر نشان داده شده است. <Restrict Access to Other User Jobs>
وقتی کادر انتخاب [Display login screen when operation is started on the device] علامت زده شود:
<Copy/Print>،‏ <Send> و <Store> در <Restrict Access to Other User Jobs> روی <On> تنظیم می‌شوند
وقتی کادر انتخاب [Display login screen when functions requiring authentication are selected] علامت زده شود و کادر انتخاب [Copy]،‏ [Access Stored Files] یا [Print] در [Select Function That Will Require Authentication] انتخاب شود:
<Copy/Print> در <Restrict Access to Other User Jobs> روی <On> تنظیم می‌شود
وقتی کادر انتخاب [Display login screen when functions requiring authentication are selected] علامت زده شود و کادر انتخاب [Fax] یا [Scan and Send] در [Select Function That Will Require Authentication] انتخاب شود:
<Send> در <Restrict Access to Other User Jobs> روی <On> تنظیم می‌شود
وقتی کادر انتخاب [Display login screen when functions requiring authentication are selected] علامت زده شود و کادر انتخاب [Scan and Store] در [Select Function That Will Require Authentication] انتخاب شود:
<Store> در <Restrict Access to Other User Jobs> روی <On> تنظیم می‌شود
اگر می‌خواهید <Restrict Access to Other User Jobs> را روی <Off> تنظیم کنید، آن را بعد از تکمیل این تنظیم روی <Off> تنظیم کنید.
[Login Screen Background Settings]
می‌توانید تصویر پس زمینه‌ای برای صفحه ورود به سیستم تعیین کنید.
6
روی [Update] کلیک کنید.
A136-0AA