Καταχώριση ομάδας σε ένα πλήκτρο μνήμης

Οι προορισμοί που έχουν καταχωρηθεί σε πλήκτρα μνήμης μπορούν να συνδυαστούν σε μια ομάδα και να καταχωρηθούν ως μεμονωμένος προορισμός.
1
Πατήστε <Ρυθμ. Προορ./Προώθησης>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Αποθ. Πλήκτρου Μνήμης>.
3
Επιλέξτε το πλήκτρο μνήμης που θέλετε να καταχωρίσετε και πατήστε <Αποθήκευση/Τροποποίηση>.
4
Πατήστε <Ομάδα>.
5
Πατήστε <Όνομα>  εισαγάγετε το όνομα ομάδας και πατήστε <OK>.
6
Πατήστε <Όν. Πλήκ- τρου Μνήμ.>  εισαγάγετε το όνομα του πλήκτρου μνήμης που θέλετε να εμφανίζεται και πατήστε <OK>  <Επόμενο>.
7
Επιλέξτε τους προορισμούς που θέλετε να καταχωρήσετε στην ομάδα.
Πατήστε <Προσθ. από Πλ. Μνήμης>  επιλέξτε τον προορισμό πατήστε <OK>.
8
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
A131-051