Ρύθμιση ήχων

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων που παράγει η συσκευή κατά την αποστολή/λήψη φαξ. Εκτός από τη ρύθμιση των ήχων για το φαξ, μπορείτε να καθορίσετε αν θα παράγονται ήχοι επιβεβαίωσης και προειδοποίησης.
Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί μόνο για τη Γραμμή 1 (τυπική γραμμή). Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση με τη Γραμμή 1 (τυπική γραμμή).

Ρύθμιση της έντασης ήχου για την αποστολή/λήψη φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των ήχων επικοινωνίας κατά τη μετάδοση φαξ και του ήχου που παράγεται για το αποτέλεσμα της αποστολής/λήψης φαξ.
1
Πατήστε <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>. Οθόνη <Αρχική>
2
Ρυθμίστε την ένταση ήχου ή καθορίστε τη ρύθμιση και πατήστε <OK>.
<Ήχος Προειδοπ.>
Ρυθμίστε την ένταση ήχου του τόνου που ακούγεται όταν ολοκληρώνεται η αποστολή ή λήψη φαξ (με εξαίρεση την εκτύπωση ληφθέντων φαξ) και της έντασης ήχου του τόνου που ακούγεται όταν ακυρώνεται ή διακόπτεται ένα φαξ λόγω σφάλματος. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το  αρκετές φορές για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου τέρμα αριστερά.
<Ήχος Γραμμής>
Ρυθμίστε την ένταση ήχου των ακόλουθων τόνων. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το  αρκετές φορές για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου τέρμα αριστερά. 
Του τόνου που ηχεί κατά την αποστολή φαξ
Του τόνου που ηχεί κατά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης ενός ληφθέντος φαξ και του τόνου που ηχεί κατά τη διακοπή ενός φαξ λόγω σφάλματος
<Ένταση Εισερχόμ. Κουδ.>
Πατήστε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των εισερχόμενων φαξ όταν η επιλογή <Κατάσταση ΛΨ> έχει οριστεί σε <Φαξ/Τηλ (Αυτ. Εναλλαγή)>. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το αρκετές φορές για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου τέρμα αριστερά.

Ρύθμιση του τόνου εισερχόμενων φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τόνο εισερχόμενων φαξ όχι μόνο όταν η συσκευή σας έχει λειτουργία φαξ, αλλά και όταν είναι συνδεδεμένο ένα εμπορικό τηλέφωνο.
1
Πατήστε <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Κουδ. Εισερ- χόμενων Φαξ>.
3
Ρυθμίστε τον τόνο εισερχομένων.
Επιλέξτε <On> για να εκπέμψετε τον τόνο εισερχομένων ή <Off> για να μην το κάνετε. Εάν επιλέξατε <Off>, μεταβείτε στο βήμα 5.
4
Επιλέξτε το πλήθος τόνων εισερχομένων.
Ορίστε το πλήθος με το <->/<+> ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
5
Πατήστε <OK>.
Ακόμα κι αν ο τόνος εισερχομένων έχει οριστεί σε <Off>, ο τόνος εισερχομένων θα εκπέμπεται κατά τη λήψη φαξ σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, εάν η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας έχει οριστεί σε χαμηλή κατανάλωση. <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>

Ρύθμιση του ήχου επιβεβαίωσης και προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε μεμονωμένα τον τόνο που ηχεί όταν πιέζονται τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου και της οθόνης αφής, και τον τόνο σφάλματος που ηχεί όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αν θα ηχεί τόνος που θα υποδεικνύει το αποτέλεσμα της αποστολής/λήψης φαξ στη μνήμη.
1
Πατήστε <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>. Οθόνη <Αρχική>
Εάν το μηχάνημά σας δεν έχει λειτουργία φαξ, συνεχίστε με το βήμα 3.
2
Πατήστε <Άλλες Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>.
Εάν δεν έχει εγκατασταθεί η επιλογή ενεργοποίησης της λειτουργίας φαξ (Επιλογές Συστήματος), εμφανίζονται οι ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Έντασης Ήχου>.
3
Ρυθμίστε κάθε ήχο επιβεβαίωσης/προειδοποίησης και πατήστε <Κλείσιμο>.
Στοιχεία ρύθμισης
Περιγραφή
<Ήχος Πλήκτρων>
Ήχος που παράγεται κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου ή στην οθόνη αφής
<Ήχος Λάθους Ενέργειας>
Ήχος που παράγεται όταν εκτελείται μη έγκυρη λειτουργία πλήκτρων, ή όταν εισάγετε κάποιον αριθμό εκτός του έγκυρου εύρους ρύθμισης
<ΉχοςΈλλειψης Αναλώσιμ.>
Ήχος που παράγεται όταν η ποσότητα γραφίτη είναι χαμηλή
<Ήχος ΞεχασμένουΠρωτοτ.>
Ήχος που παράγεται όταν πρωτότυπο παραμένει στην επιφάνεια σάρωσης μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας
<Ήχος Σφάλματος>
Ήχος που παράγεται όταν παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία όπως εμπλοκή χαρτιού ή άλλο σφάλμα λειτουργίας
<Ήχος Τέλους Εργασίας>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί μια λειτουργία, όπως αντιγραφή ή σάρωση
<Τόνος Κατάστασης Αναστολής>
Ήχος που παράγεται όταν η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχετε ρυθμίσει το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> στο <On>. (Ανάλογα με τις περιστάσεις, η συσκευή ενδέχεται να μην εκκινήσει γρήγορα και να μην ακουστεί ο ήχος.)
<Τόνος Σύνδεσης>
Ήχος που παράγεται όταν η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
<Τόνος Λήξης ΛΨ/ΑΠ Μνήμης>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί χωρίς σφάλμα μια λειτουργία αποστολής/λήψης στη μνήμη φαξ Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
<Τόνος Σφάλμ.ΛΨ/ΑΠ Μνήμης>
Ήχος που παράγεται όταν ολοκληρωθεί μια λειτουργία αποστολής/λήψης στη μνήμη φαξ και έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)
4
Πατήστε <OK>.
A131-04L