Καταχώριση κλειδιού και πιστοποιητικού για την επικοινωνία δικτύου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να καταχωρίσετε κλειδιά/πιστοποιητικά, πιστοποιητικά CA και πιστοποιητικά S/MIME στη συσκευή από τον υπολογιστή σας. Ορίστε έναν διαχειριστή για την καταχώριση αυτών των στοιχείων.
Οι μέθοδοι επικοινωνίας που αναφέρονται στη συνέχεια χρησιμοποιούν κλειδί/πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό CA. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καταχωρισμένο κλειδί και πιστοποιητικό στην πραγματική επικοινωνία, θα πρέπει να ορίσετε το κλειδί και το πιστοποιητικό στις ρυθμίσεις για κάθε μέθοδο επικοινωνίας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να οριστεί πιστοποιητικό CA μορφής X.509 DER στις ρυθμίσεις για κάθε μέθοδο επικοινωνίας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απλώς καταχωρίζοντάς το στη συσκευή.

Καταχώριση κλειδιού και πιστοποιητικού

Τα κλειδιά και πιστοποιητικά (πιστοποιητικά διακομιστή) μπορούν να καταχωριστούν μέσω του Remote UI. Για πληροφορίες σχετικά με τα κλειδιά και πιστοποιητικά που μπορούν να καταχωριστούν στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Register Key and Certificate].
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Install].
6
Εγκαταστήστε το κλειδί και το πιστοποιητικό.
Κάντε κλικ στο [Επιλογή αρχείου], καθορίστε τα αρχεία (κλειδί και πιστοποιητικό) για εγκατάσταση και κάντε κλικ στο [Start Installation].
7
Καταχωρίστε το κλειδί και το πιστοποιητικό.
1
Επιλέξτε το κλειδί και το πιστοποιητικό που θέλετε να καταχωρίσετε και κάντε κλικ στο [Register].
2
Εισαγάγετε το όνομα του κλειδιού και τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο [OK].
[Key Name]
Χρησιμοποιήστε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για να πληκτρολογήσετε το όνομα του κλειδιού που καταχωρίστηκε στη συσκευή.
[Password]
Χρησιμοποιήστε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης του απόρρητου κλειδιού που έχετε ορίσει για το αρχείο που θέλετε να καταχωρίσετε.
Διαχείριση κλειδιών και πιστοποιητικών
Μπορείτε να ελέγξετε τις αναλυτικές ρυθμίσεις ή να διαγράψετε κλειδιά και πιστοποιητικά στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4.
Εάν εμφανίζεται , το κλειδί είναι αλλοιωμένο ή άκυρο.
Εάν δεν εμφανίζεται , το πιστοποιητικό για το κλειδί δεν υπάρχει.
Κάντε κλικ σε ένα όνομα κλειδιού για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο [Verify Certificate] σε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Για να διαγράψετε ένα κλειδί και πιστοποιητικό, επιλέξτε αυτό που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete]  [OK].

Καταχώριση πιστοποιητικού CA

Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα στη συσκευή πιστοποιητικά CA μορφής X.509 DER. Μπορείτε να εγκαταστήσετε νέο πιστοποιητικό CA αν το απαιτεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία. Για πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά CA που μπορούν να καταχωριστούν στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Register CA Certificate].
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [Install].
6
Εγκαταστήστε το πιστοποιητικό CA.
Επιλέξτε [Επιλογή αρχείου], καθορίστε το αρχείο (πιστοποιητικό CA) για εγκατάσταση και κάντε κλικ στην [Start Installation].
7
Καταχωρίστε το πιστοποιητικό CA.
Επιλέξτε το πιστοποιητικό CA που θέλετε να καταχωρίσετε και κάντε κλικ στο [Register].
Διαχείριση πιστοποιητικών CA
Μπορείτε να ελέγξετε τις αναλυτικές ρυθμίσεις ή να διαγράψετε πιστοποιητικά CA στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4.
Κάντε κλικ στο  για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό CA. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή [Verify Certificate] σε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό CA είναι έγκυρο.
Για να διαγράψετε ένα πιστοποιητικό CA, επιλέξτε αυτό που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete]  [OK].

Καταχώριση πιστοποιητικού S/MIME

Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού (πιστοποιητικό S/MIME) για να το χρησιμοποιήσετε για κρυπτογράφηση ενός e-mail/I-fax με S/MIME. Για πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά S/MIME που μπορούν να καταχωριστούν στη συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές συστήματος. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων S/MIME, βλέπε <Ρυθμίσεις S/MIME>.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έναρξη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Register S/MIME Certificate].
5
Καταχωρίστε το πιστοποιητικό S/MIME.
Επιλέξτε [Επιλογή αρχείου], καθορίστε το αρχείο (πιστοποιητικό S/MIME) για καταχώριση και κάντε κλικ στην [Register].
Διαχείριση πιστοποιητικών S/MIME
Μπορείτε να ελέγξετε τις αναλυτικές ρυθμίσεις ή να διαγράψετε πιστοποιητικά S/MIME στην οθόνη που εμφανίζεται στο βήμα 4.
Κάντε κλικ στο  για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πιστοποιητικό S/MIME. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή [Verify Certificate] σε αυτή την οθόνη για να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό S/MIME είναι έγκυρο.
Για να διαγράψετε ένα πιστοποιητικό S/MIME, επιλέξτε αυτό που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο [Delete]  [OK].
A131-0CX