Χρήση WSD

Το «WSD (Web Services on Devices)» είναι μια λειτουργία για την αναζήτηση συσκευών στο δίκτυο. Η χρήση του WSD σας επιτρέπει να βρείτε αυτόματα τη συσκευή στο δίκτυο από έναν υπολογιστή και να ξεκινήσετε τη σάρωση του πρωτοτύπου στη συσκευή. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται «Σάρωση WSD». Για να χρησιμοποιήσετε τη Σάρωση WSD, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε ορισμένες διαδικασίες. Προετοιμασία για Σάρωση WSD
Στις παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι διαθέσιμη η Σάρωση WSD.
Είναι ενεργοποιημένο το ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Χρήση του ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Χρησιμοποιείται η Πιστοποίηση Κωδικών Τμημάτων ως υπηρεσία σύνδεσης Αλλαγή Υπηρεσιών Σύνδεσης

Προετοιμασία για Σάρωση WSD

Από τον πίνακα ελέγχου
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις WSD>.
3
Πατήστε το <On> για το <Χρήση Σάρωσης WSD>.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ναι>  Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Από έναν υπολογιστή
6
Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή. Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add a device].
8
Επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε  κάντε κλικ στην επιλογή [Next].
Ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας στην οθόνη.
Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή, ενδέχεται να υπάρχει σφάλμα στη ρύθμιση του τείχους προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του υπολογιστή.
A131-08Y