<Ορισμός Προορισμού>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για αποθήκευση προορισμών και του Βιβλίου διευθύνσεων.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Λίστες Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα με τους προορισμούς που έχουν καταχωριστεί στο Βιβλίο διευθύνσεων ή στα πλήκτρα μνήμης. Εκτύπωση λίστας ρυθμίσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Λίστες Διευθύνσεων>
<Λίστα Δ/νσεων 1> έως <Λίστα Δνσεων 10>, <Πλήκτρα Μνήμης>, <Λίστα Δ/νσεων Διαχειρ.>, <Εκτύπωση Λίστας>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
Ακόμη και αν ορίσετε το <Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων> σε <On>, εκτυπώνονται όλοι οι προορισμοί συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αποθηκευμένοι με αριθμούς πρόσβασης.

<Αποθήκευση Προορισμών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προορισμούς στο Βιβλίο διευθύνσεων της συσκευής. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Προορισμών>
<Αποθ. Νέου Προορισμού>, <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>, <Αναζήτηση με Όνομα>
Ναι
Ναι
Ναι*1
C
Address Book
*1 <Διακομιστής Αναζήτ:>: Όχι

<Μετονομασία Λίστας Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να μετονομάσετε κάθε λίστα διευθύνσεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μετονομασία Λίστας Διευθύνσεων>
<Λίστα Δ/νσεων 1> έως <Λίστα Δνσεων 10>, <Μετονομασία>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Address Book

<Αλλαγή Προεπιλεγμ. Εμφάνισης Λίστας Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε τη λίστα διευθύνσεων που θα εμφανίζεται, όταν πατάτε <Βιβλίο Δ/νσεων> στις οθόνες βασικών λειτουργιών για <Φαξ> ή <Σάρωση & Αποστολή>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλεγμ. Εμφάνισης Λίστας Διευθύνσεων>
<ΌλεςΛίστΔνσεων>, <ΠροσΛίστα Δνσεων>, Όνομα λίστας διευθύνσεων μιας ομάδας χρηστών, <Λίστα Δ/νσεων1> έως <Λίστα Δνσεων10>, <Πλήκτρα Μνήμης>, <Λίστα Δ/νσεων Διαχειρ.>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αποθ. Πλήκτρου Μνήμης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε προορισμούς στα πλήκτρα μνήμης της συσκευής. Καταχώριση προορισμού σε ένα πλήκτρο μνήμης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθ. Πλήκτρου Μνήμης>
<001> έως <200>, <Αποθήκευση/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Address Book

<Αλλαγή Προεπιλ. Εμφάνισης Βιβλίου Δ/νσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο του Βιβλίου Διευθύνσεων που θα εμφανίζεται όταν πατάτε το <Βιβλίο Δ/νσεων> στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών του Φαξ ή στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών Σάρωση & Αποστολή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλ. Εμφάνισης Βιβλίου Δ/νσεων>
<Τοπικό>, <Διακομιστής LDAP>, <Απομακρυσμένο>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN Βιβλίου Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε ένα PIN για το Βιβλίο διευθύνσεων. Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<PIN Βιβλίου Διευθύνσεων>
<Ρύθμιση>:
<PIN>: Εισαγάγετε το PIN (έως 7 ψηφία)
<Επιβεβαίωση>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες να ορίσουν έναν αριθμό πρόσβασης για έναν προορισμό κατά την καταχώριση στο Βιβλίο διευθύνσεων. Περιορισμός της χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Συμπερίληψη Συνθηματικού σε Εξαγωγή Β. Δ/νσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>, μπορείτε να επιλέξετε αν θα συμπεριλαμβάνονται τα συνθηματικά που έχουν αποθηκευτεί για τους προορισμούς κατά την εξαγωγή του Βιβλίου Διευθύνσεων μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Συμπερίληψη Συνθηματικού σε Εξαγωγή Β. Δ/νσεων>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν θα είναι δυνατή η εξαγωγή των εξής συνθηματικών.
Συνθηματικό για μετάδοση με υποδιεύθυνση που έχει οριστεί στους προορισμούς φαξ
Το συνθηματικό πιστοποίησης που έχει οριστεί για προορισμούς διακομιστή αρχείων

<Αποθήκευση Διακομιστή LDAP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ενός διακομιστή LDAP, π.χ. όνομα και διεύθυνση διακομιστή, τον οποίο χρησιμοποιείτε κατά την αναζήτηση ή την καταχώριση προορισμών. Αποθήκευση διακομιστή LDAP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Διακομιστή LDAP>
<Αποθήκευση>, <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>, <Εκτύπωση Λίστας>
Ναι
Ναι
Ναι
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Διαγραφή>, <Εκτύπωση Λίστας>: Όχι

<Αυτ.Αναζήτηση Κατά τη ΧρήσηΔιακομιστή LDAP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Αν ορίσετε αυτήν τη ρύθμιση σε <On>, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα της αναζητήσεις κατά την πρόσβαση σε έναν διακομιστή LDAP από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτ.Αναζήτηση Κατά τη ΧρήσηΔιακομιστή LDAP>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Οι αυτόματες αναζητήσεις εκτελούνται μόνο για τον πρώτο αποθηκευμένο διακομιστή LDAP, ο οποίος εμφανίζεται στην κορυφή της αναδιπλούμενης λίστας διακομιστή LDAP.

<Επιβεβ.Πιστοποιητ.TLS για Προσπέλαση Διακομ.LDAP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επαληθεύονται τα πιστοποιητικά TLS κατά τη σύνδεση σε έναν διακομιστή LDAP.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβ.Πιστοποιητ.TLS για Προσπέλαση Διακομ.LDAP>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <On>:
<CN>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση

<Αλλαγή Προεπιλ. Κριτηρίων Αναζήτησης LDAP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιούνται συχνά ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναζήτηση ενός διακομιστή LDAP.
Αποθήκευση των προεπιλεγμένων κριτηρίων αναζήτησης για κάθε διακομιστή LDAP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλ. Κριτηρίων Αναζήτησης LDAP>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Personal Setting Information

<Αποθήκευση/Αλλαγή Στοιχείου Αναζήτησης LDAP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία αναζήτησης που θα χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση ενός διακομιστή LDAP.
Στοιχεία αναζήτησης LDAP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση/Αλλαγή Στοιχείου Αναζήτησης LDAP>
<Δεν Υπάρχει 1>, <Δεν Υπάρχει 2>:
<Αποθήκευση/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμ.για Αναζ.βάσειΟνόμ.κατά τη Χρήση Διακομ.LDAP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να καθορίσετε το στοιχείο που θα χρησιμοποιείται κατά την αναζήτηση ενός διακομιστή LDAP για προορισμούς κατά όνομα μέσω της επιλογής «Αναζήτηση με Όνομα».
Διαμόρφωση σε «Αναζήτηση με Όνομα» για αναζητήσεις LDAP
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμ.για Αναζ.βάσειΟνόμ.κατά τη Χρήση Διακομ.LDAP>
<Τύπος Ονόμ. για Χαρακτηριστικό Αναζήτ.>:
CN, commonname, fullName, Εμφανιζόμενο Όνομα, sn, givenName, *Προσαρμογή
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Φίλτρο>:
Περιέχει, Δεν Περιέχει, Ισούται Με, Διαφέρει από, Αρχίζει με, Τελειώνει σε

<Λήψη Απομακρυσμένου Βιβλίου Δ/νσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για απόκτηση απομακρυσμένου Βιβλίου διευθύνσεων.

<Ορισμός Απομακρ. Β. Δ/νσεων Ως Ανοικτό>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για κοινοποίηση ενός απομακρυσμένου Βιβλίου διευθύνσεων.

<Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείται το προσωπικό Βιβλίο Διευθύνσεων ενός χρήστη που συνδέεται στη συσκευή με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Προσωπικής Λίστας Διευθύνσεων>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ορισμός Προορισμού>
Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του <User Group Address List>. Ωστόσο, όταν ένας διαχειριστής έχει πρόσβαση στη συσκευή από το Remote UI, μπορεί να αποθηκεύσει/επεξεργαστεί το <User Group Address List> ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>
<On>, <On (Μόνο Εξέταση)>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Μπορείτε να επιλέξτε ρύθμιση ώστε να αλλάζει το όνομα του βιβλίου διευθύνσεων ομάδας χρήστη όταν αλλάζει το όνομα ομάδας χρήστη. Συνδεθείτε στο Remote UI ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή, πατήστε [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
A131-0JU