<Δημιουργία Αρχείου>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας αρχείου που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Επίπεδο Ποιότητας Εικόνας για Συμπίεση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Όταν χρησιμοποιείτε τις επιλογές <Σάρωση & Αποστολή> ή <Σάρωση & Αποθήκευση>, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ποιότητας εικόνας στη μορφή αρχείου, όταν έχει επιλεγεί η μορφή PDF (Συμπίεση) ή XPS (Συμπίεση).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επίπεδο Ποιότητας Εικόνας για Συμπίεση>
<Επίπεδο Εικόνας σε Κατ.Κειμένου/Φωτογρ.ή Φωτογρ.>: <Προτερ. Όγκου Δεδομένων>, <Κανονικό>, <Προτεραιότητα Ποιότητας>
<Επίπεδο Εικόνας σε Κατάσταση Κειμένου>: <Προτερ. Όγκου Δεδομένων>, <Κανονικό>, <Προτεραιότητα Ποιότητας>
Ναι
Ναι
Ναι
B
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ ή I-φαξ.
Κατά τη σάρωση πρωτοτύπου με πολλά χρώματα όταν έχει επιλεγεί το <Κείμενο> ως τύπος πρωτοτύπου, το μέγεθος δεδομένων και η ποιότητα εικόνας θα διαφέρουν μετά τη συμπίεση, σύμφωνα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας. Ωστόσο, εάν το πρωτότυπο είναι μονόχρωμο ή έχει λίγα χρώματα, η ποιότητα εικόνας που επιλέγετε δεν έχει σημασία.

<Ρυθμίσεις OCR (Αναζ. σε Κείμενο)>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Αν επιλέξετε <OCR (Αναζ. σε Κείμενο)> για <PDF>, <XPS> ή <OOXML> ως μορφή αρχείου, μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση Έξυπνης Σάρωσης και να ορίσετε τον αριθμό χαρακτήρων που θα χρησιμοποιείται για το Αυτόματο (OCR) στο Όνομα Αρχείου. Η Έξυπνη Σάρωση είναι μια λειτουργία που καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου και περιστρέφει τα δεδομένα, έτσι ώστε το έγγραφο να έχει τον σωστό προσανατολισμό όταν το έγγραφο προβάλλεται σε υπολογιστή. Το Αυτόματο (OCR) στο Όνομα Αρχείου είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιεί αυτόματα το πρώτο κείμενο που σαρώθηκε με το OCR στο έγγραφο ως το όνομα αρχείου του. Το Αυτόματο (OCR) στο Όνομα Αρχείου καθορίζεται στο <Όνομα Αρχείου> στην ενότητα <Επιλογές> στην οθόνη Σάρωσης και Αποστολής. Ορισμός ονόματος αρχείου
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις OCR (Αναζ. σε Κείμενο)>
<Έξυπνη Σάρωση>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μέγ. Αρ. Χαρακτήρων για Όνομα Αρχείου>: 1 έως 24
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Αυτόματο (OCR) στη λειτουργία Όνομα Αρχείου και τη λειτουργία Κρυπτογράφηση PDF ταυτόχρονα κατά την αποστολή ενός αρχείου.

<Ρυθμίσεις OOXML>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα εικόνας φόντου, το επίπεδο αναγνώρισης έγχρωμης εικόνας και την αναγνώριση πλάτους γραμμής της έγχρωμης εικόνας κατά τη δημιουργία αρχείων με μορφή αρχείου Office Open XML.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις OOXML>
<Επίπεδο Εικόνας Φόντου>: <Προτεραιότ. Ποιότητας>, <Στάνταρ>, <Προτεραιότητα Όγκου Δεδομένων>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Επίπεδο Ανίχνευσης Έγχρωμης Εικόνας>: <Υψηλή Τιμή>, <Στάνταρ>, <Χωρίς Αναγνώριση>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ανίχν.Πλάτους Γραμμών Έγχρωμ. Εικόνας>: <On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ ή I-φαξ.
Οι ρυθμίσεις έγχρωμης εικόνας ισχύουν μόνο στο PowerPoint.

<Συμπερίλ. Εικόνων Φόντου σε Αρχείο Word>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Κατά τη δημιουργία αρχείων Word από σαρωμένα πρωτότυπα, μπορείτε να διαγράψετε την εικόνα που ανιχνεύτηκε ως φόντο στα αρχεία Word. Είναι ευκολότερη η επεξεργασία των αρχείων Word επειδή διαγράφονται οι περιττές εικόνες.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Συμπερίλ. Εικόνων Φόντου σε Αρχείο Word>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ορισμός Ελάχιστης Έκδοσης PDF>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να καθορίσετε την ελάχιστη έκδοση για αντιστοίχιση κατά τη δημιουργία αρχείων PDF.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ορισμός Ελάχιστης Έκδοσης PDF>
<Δεν Καθορίζεται>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ανάλογα με τις λειτουργίες που έχουν οριστεί για τα αρχεία PDF, η έκδοση που έχει αντιστοιχιστεί μπορεί να είναι πιο πρόσφατη από εκείνη που καθορίστηκε με αυτήν τη ρύθμιση.

<Μορφοποίηση PDF σε PDF/A>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία PDF σύμφωνα με το PDF/A-1b. Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια αποθήκευση επειδή εγγυάται ότι η ποιότητα προβολής του PDF δεν αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή ή το λογισμικό προβολής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Μορφοποίηση PDF σε PDF/A>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με τις εξής προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:
<Μορφή Αρχείου> στο <Σάρωση & Αποστολή>
<Μορφή Αρχείου> στο <Σάρωση & Αποθήκευση>
<Μορφή Αρχείου> στο <Ρυθμίσεις Προώθησης>
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ ή I-φαξ.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των ακόλουθων λειτουργιών PDF αν το <Μορφοποίηση PDF σε PDF/A> έχει οριστεί σε <On>.
Κρυπτογράφηση
Ορατή υπογραφή

<Ρυθμ. 256-bit AES για PDF με Κρυπτογρ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Κατά τη δημιουργία κρυπτογραφημένου αρχείου PDF, μπορείτε να επιλέξετε <Acrobat 3.0 ή Νεότερο/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 ή Νεότερο/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 ή Νεότερο/128-bit AES> ή <Acrobat 10.0 ή Ισοδύναμο/256-bit AES> ως επίπεδο κρυπτογράφησης PDF. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το <Acrobat 9.0 ή Ισοδύναμο/256-bit AES> σε αντίθεση με το <Acrobat 10.0 ή Ισοδύναμο/256-bit AES> ως επίπεδο κρυπτογράφησης, χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να αλλάξετε τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμ. 256-bit AES για PDF με Κρυπτογρ.>
<Acrobat 9.0 ή Ισοδύναμο>, <Acrobat 10.0 ή Ισοδύναμο>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Η ρύθμιση αυτή απενεργοποιείται κατά την αποστολή φαξ ή I-φαξ.

<Περιστροφή Σαρωμένης Εικόνας Κατά τη Δημ/γία PDF>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>  <Δημιουργία Αρχείου>
Οι ακόλουθες εργασίες εκτελούνται κατά τη σάρωση και τη δημιουργία ενός αρχείου PDF.
<On>: Τα δεδομένα που δημιουργούνται περιστρέφονται.
<Off>: Τα δεδομένα που δημιουργούνται δεν περιστρέφονται, αλλά οι πληροφορίες για την περιστροφή της εικόνας προστίθενται στην κεφαλίδα του PDF για να επιτρέψουν την περιστροφή σε ένα πρόγραμμα προβολής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιστροφή Σαρωμένης Εικόνας Κατά τη Δημ/γία PDF>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Ορίστε τον κατακόρυφο προσανατολισμό του πρωτοτύπου στην επιλογή <Προσανατολ. ΠεριεχΠρωτοτ>.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <On>, η δημιουργία αρχείων διαρκεί λίγο περισσότερο σε σύγκριση με την επιλογή <Off>.
Τα αρχεία PDF που δημιουργήθηκαν με την επιλογή <Off> μπορεί να εμφανίζονται χωρίς τη σωστή περιστροφή, ανάλογα με το πρόγραμμα προβολής.
Ακόμα κι αν έχει οριστεί η επιλογή <On>, τα δημιουργημένα αρχεία PDF μπορεί να είναι τα ίδια όπως όταν είχε οριστεί η επιλογή <Off>, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου PDF και τις συνθήκες κατά τη σάρωση.
A131-0HE