<Αντιγραφή>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αντιγραφής.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν συνδυασμό με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα κατά την αντιγραφή σε ένα κουμπί. Επίσης, μπορείτε να εκχωρήσετε ένα όνομα στο κουμπί. Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθ./Τροποποίηση Αγαπημένων Ρυθμίσεων>
<M1> σε <M9>:<Αποθήκευση>, <Μετονομασία>, <Διαγραφή>, <Έλεγχος Περιεχομ.>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Αγαπημένες Ρυθμίσεις

<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης κατά την ανάκληση του «Αγαπημένες Ρυθμίσεις».
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφ. Επιβεβαίωσης για Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αποθηκεύτηκαν ως προεπιλογή για τη λειτουργία <Αντιγραφή>. Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλεγμένων Ρυθμίσεων>
<Αποθήκευση>, <Αρχικοποίηση>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε/αλλάξετε καταστάσεις λειτουργίας στα πλήκτρα συντόμευσης που εμφανίζονται στην οθόνη Βασικών Λειτουργιών Αντιγραφής. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη όταν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τα στοιχεία <Επιλογές> και <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>. Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθήκευση Επιλογών Συντομεύσεων>
Συντόμευση 1: Κάθε λειτουργία, <Προσανατολ. ΠεριεχΠρωτοτ>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 2: Κάθε λειτουργία, <2-Όψεις>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 3: Κάθε λειτουργία, <Πυκνότητα>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 4: Κάθε λειτουργία, <Αντιγραφή Ταυτότητας>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings
Συντόμευση 5: Κάθε λειτουργία, <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Favorite Settings

<Αυτόματη Σελιδοποίηση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί σε <On>, η συσκευή μπορεί αυτόματα να μεταβεί σε <Σελιδοποίηση> για τη λειτουργία τελικής επεξεργασίας όταν έχουν τοποθετηθεί πρωτότυπα στον τροφοδότη. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την παραγωγή πολλαπλών σετ αντιγράφων, επειδή δεν χρειάζεται να θυμάστε να επιλέγετε μία κατάσταση Τελικής Επεξεργασίας.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αυτόματη Σελιδοποίηση>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings/Registration Basic Information

<Επιλογή Ρυθμίσεων Χρώματος για Αντιγραφή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση της κατάστασης χρώματος <Επιλογή Χρώματος> κατά την αντιγραφή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιλογή Ρυθμίσεων Χρώματος για Αντιγραφή>
<Χρήση Αυτ. (Χρώμα/Α&Μ)>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Πλήρους Χρώματος>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Ενός Χρώματος>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Δύο Χρωμάτων>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Ομάδων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αντιγραφή>
Κατά την αντιγραφή δύο αντιγράφων ή περισσότερων με το <Ομαδοποίηση> στο <Τελική Επεξεργασία>, μπορείτε να εισαγάγετε φύλλα ανάμεσα σε κάθε ομάδα σελίδων. Αν επιλέξετε <On>, επιλέξτε πηγή χαρτιού.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Διαχωριστικά Εργασίας Μεταξύ Ομάδων>
<On>, <Off>
<Αλλαγή> (Επιλέξτε πηγή χαρτιού)
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings/Registration Basic Information
A131-0HH