<Έξοδος Αναφοράς>

Εκτυπώνει μια λίστα με τις λεπτομέρειες αποθήκευσης για τις ρυθμίσεις αποστολής/λήψης και τις ρυθμίσεις φαξ.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Λίστα Δεδομένων Χρήστη ΑΠ/ΛΨ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Έξοδος Αναφοράς>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων αποστολής/λήψης που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή. Εκτύπωση αναφορών και λιστών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Λίστα Δεδομένων Χρήστη ΑΠ/ΛΨ>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-

<Λίστα Δεδομένων Χρήστη Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποστολή>  <Έξοδος Αναφοράς>
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα των ρυθμίσεων φαξ που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή. Εκτύπωση αναφορών και λιστών
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Λίστα Δεδομένων Χρήστη Φαξ>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
-
A131-0J2