<Εισαγωγή/Εξαγωγή>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων ρυθμίσεων.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Εισαγωγή από Μνήμη USB>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>  <Εισαγωγή/Εξαγωγή>
Μπορείτε να εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες ρυθμίσεων από μια συσκευή μνήμης USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εισαγωγή από Μνήμη USB>
<Αποθ. Αποτελέσμ. Εισαγ .σε Συσκευή>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<Αποθ. Αποτελέσμ. Εισαγωγής σε USB>: Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση
<Συνθηματικό Αποκρυπτογρ.>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
Αν μια μνήμη USB έχει ήδη συνδεθεί στη συσκευή, αυτή η μνήμη USB θα αναγνωρίζεται ως το μέσο που θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, ακόμη και αν συνδέσετε νέα μνήμη USB. Πατήστε το για να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη μνήμη USB και να εισαγάγετε την επιθυμητή μνήμη USB.

<Εξαγωγή σε Μνήμη USB>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>  <Εισαγωγή/Εξαγωγή>
Μπορείτε να εξαγάγετε όλες τις πληροφορίες ρυθμίσεων σε μια συσκευή μνήμης USB.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εξαγωγή σε Μνήμη USB>
<Συνθημ. Κρυ- πτογράφησης>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
Δεν μπορείτε να επιλέξετε ποιες ρυθμίσεις θα εξάγονται κατά την εξαγωγή στη μνήμη USB. Όλες οι ρυθμίσεις εξάγονται μαζικά.
Αν μια μνήμη USB έχει ήδη συνδεθεί στη συσκευή, αυτή η μνήμη USB θα αναγνωρίζεται ως το μέσο που θα χρησιμοποιείται για την εξαγωγή, ακόμη και αν συνδέσετε νέα μνήμη USB. Πατήστε το για να αφαιρέσετε τη συνδεδεμένη μνήμη USB και να εισαγάγετε την επιθυμητή μνήμη USB.

<Αναφορά Αποτελέσματος Εισαγωγής>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>  <Εισαγωγή/Εξαγωγή>
Επιλέξτε να εκτυπώσετε μια αναφορά των αποτελεσμάτων εισαγωγής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αναφορά Αποτελέσματος Εισαγωγής>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
Οι αναφορές εκτυπώνονται στην εξής γλώσσα.
Αν η γλώσσα εμφάνισης της συσκευής έχει οριστεί σε Ιαπωνικά αμέσως μετά τη διαδικασία εισαγωγής: Japanese
Αν η γλώσσα εμφάνισης της συσκευής έχει οριστεί σε οτιδήποτε άλλο εκτός από Ιαπωνικά αμέσως μετά τη διαδικασία εισαγωγής: Ελληνικά

<Περιορισμός Εισαγωγής/Εξαγωγής από Υπηρεσία Web>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>  <Εισαγωγή/Εξαγωγή>
Επιλέξτε αν θα περιορίζονται οι εργασίες εισαγωγής και εξαγωγής με εφαρμογές Web εκτός από το Remote UI.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Περιορισμός Εισαγωγής/Εξαγωγής από Υπηρεσία Web>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
A131-0K9