<Διαχείριση Δεδομένων>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις διαχείρισης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής, εξαγωγής και αρχικοποίησης των δεδομένων των ρυθμίσεων.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Εισαγωγή/Εξαγωγή>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων ρυθμίσεων.

<Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Δεδομένων>
Επιλέξτε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της συσκευής στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές και την οριστική διαγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Κανονικά δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, αλλά είναι χρήσιμη για τη διαγραφή προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την απόρριψη της συσκευής. Αρχικοποίηση όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων>
<Ναι>, <Όχι>
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
-
A131-0K8