<Ρυθμίσεις Εμφάνισης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την οθόνη αφής.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη οθόνη που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση/επαναφορά.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>
<Αρχική>, <Αντιγραφή>, <Φαξ>, <Σάρωση & Αποστολή>, <Σάρωση & Αποθήκευση>, <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>, <Θυρίδα Φαξ/I-Φαξ>, <Απομακρυσμένος Σαρωτής>, <Ρυθμ. Προορ./Προώθησης>, <Εκτύπωση>, <Scan for Mobile>, <Πύλη για Φορητά>
Η σειρά των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται στην ίδια τη συσκευή.
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Άνοιγμα Οθόνης Έλεγχος Κατάστ.>: On, Off
Ανάλογα με τη μέθοδο πιστοποίησης που καθορίζεται στη διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, η οθόνη σύνδεσης μπορεί να εμφανίζεται πριν να εμφανιστεί η οθόνη που έχει οριστεί στο στοιχείο <Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>.
Όταν η υπηρεσία σύνδεσης αλλάζει σε Πιστοποίηση Κωδικού Τμήματος και χρησιμοποιείται <Περιορισμός Λειτουργιών> για τη <Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων>, η οθόνη <Αρχική> ή η οθόνη σύνδεσης για την εισαγωγή του κωδικού τμήματος/PIN μπορεί να εμφανιστεί πριν από την οθόνη που έχει οριστεί στο στοιχείο <Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά>, ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

<Προεπιλεγμένη Οθόνη (Έλεγχος Κατάστασης)>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την οθόνη που εμφανίζεται όταν πατάτε  (ΈλεγχοςΚατάστ).
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προεπιλεγμένη Οθόνη (Έλεγχος Κατάστασης)>
<Προεπιλ.ΤύποςΚατάστ.>: <Αντιγραφή/Εκτύπωση>, <Αποστολή>, <Λήψη>, <Αποθήκευση>, <Αναλώσιμα/Άλλα>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Κατάσταση/Ημερολόγιο>: <Κατάστ. Εργασίας>, <Ημ/γιο Εργασιών>
<Λεπτο- μέρειες> (<Αντιγραφή/Εκτύπωση>, <Κατάστ. Εργασίας>): <Εκτύπωση>, <Αντιγραφή>
<Λεπτο- μέρειες> (<Αποστολή>, <Κατάστ. Εργασίας>): <Αποστολή>, <Φαξ>
<Λεπτο- μέρειες> (<Λήψη>, <Κατάστ. Εργασίας>): <Φαξ>, <Προώθηση>
<Λεπτο- μέρειες> (<Αντιγραφή/Εκτύπωση>, <Ημ/γιο Εργασιών>): <Αντιγραφή>, <Εκτυπωτής>, <Τοπική Εκτύπωση>, <Εκτύπ.Εργασίας ΛΨ>, <Εκτύπ. Αναφοράς>
<Λεπτο- μέρειες> (<Αποστολή>, <Ημ/γιο Εργασιών>): <Αποστολή>, <Φαξ>
<Λεπτο- μέρειες> (<Λήψη>, <Ημ/γιο Εργασιών>): <Λήψη>, <Φαξ>

<Εμφάνιση Λειτουργίας Φαξ>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει τη λειτουργία Φαξ στην οθόνη <Αρχική>. Αν επιλέξετε να εμφανίζεται η λειτουργία Φαξ, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται το <Φαξ> στο <Σάρωση & Αποστολή>. Αυτή η ενέργεια σάς επιτρέπει να στέλνετε ταυτόχρονα σε προορισμούς φαξ, e-mail και I-φαξ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Λειτουργίας Φαξ>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ενεργοποίηση Φαξ σε Λειτουργία Σάρωση και ΑΠ>: <On>, <Off>

<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Θέσης Αποθήκευσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τους προορισμούς που εμφανίζονται όταν πατάτε <Σάρωση & Αποθήκευση> ή <Προσπέλαση Αποθηκευμένων Αρχείων>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Θέσης Αποθήκευσης>
<Δίκτυο>: <On>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Μέσο Μνήμης>: <On>, <Off>

<Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα/πληκτρολόγιο που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των περιεχομένων της οθόνης αφής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>
<Γλώσσα>, <Διάταξη Πληκτρολ.>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Ορισμένα μηνύματα μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά στην επιλεγμένη γλώσσα. Σε αυτήν την περίπτωση, επανεκκινήστε τη συσκευή. Ορισμένα μηνύματα ενδέχεται να μην αλλάζουν ούτε μετά την επανεκκίνηση της συσκευής.
Αν έχετε ορίσει Πιστοποίηση Διακομιστή + Πιστοποίηση στην Τοπική Συσκευή χρησιμοποιώντας τη διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, και η καθορισμένη γλώσσα της συσκευής διαφέρει από αυτήν που έχει καθοριστεί στο Active Directory, το πλήρες όνομα του αποστολέα δεν θα εμφανίζεται στα μηνύματα e-mail που στέλνονται στον παραλήπτη.

<Εμφάνιση Πλήκτρου Αλλαγής Γλώσσας/Πληκτρολογίου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να εμφανίσετε το κουμπί που σάς επιτρέπει να αλλάζετε γλώσσα και διάταξη πληκτρολογίου. Το κουμπί εμφανίζεται στην κάτω γραμμή της οθόνης του πίνακα αφής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Πλήκτρου Αλλαγής Γλώσσας/Πληκτρολογίου>*1
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Υποδεικνύει στοιχεία με προεπιλεγμένη ρύθμιση που ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

<Χρήση Κλειδώματος Shift Πληκτρολογίου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Πατώντας <Shift> στην οθόνη πληκτρολογίου, μπορείτε να εισαγάγετε κεφαλαίο γράμμα. Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος αλλαγής για συχνή εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων ή για εισαγωγή κειμένου που ξεκινά με κεφαλαίο γράμμα.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Κλειδώματος Shift Πληκτρολογίου>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αποθηκευμένοι Χαρακτήρες για Πληκτρολόγιο>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις συμβολοσειρές που χρησιμοποιείτε συχνότερα όταν εισάγετε προορισμούς E-Mail/I-Φαξ με το πληκτρολόγιο.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αποθηκευμένοι Χαρακτήρες για Πληκτρολόγιο>
<Αποθήκευση/Τροποποίηση>, <Διαγραφή>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εμφάνιση Μηνύματος για Απόθεμα Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εμφανίζει ένα μήνυμα όταν η ποσότητα του χαρτιού που απομένει στην πηγή χαρτιού είναι χαμηλή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Μηνύματος για Απόθεμα Χαρτιού>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ένδειξη Αρ. Αντιγράφων/Διάρκειας Εργασίας>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Ο καθορισμένος αριθμός αντιγράφων και ο χρόνος που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας εργασίας, κατά προσέγγιση, εμφανίζονται στην κάτω γραμμή της οθόνης του πίνακα αφής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ένδειξη Αρ. Αντιγράφων/Διάρκειας Εργασίας>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Η ακρίβεια των χρόνων κατά προσέγγιση που εμφανίζονται στην κάτω γραμμή της οθόνης του πίνακα αφής μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής.
Η προσεγγιστική ένδειξη χρόνου δεν εμφανίζεται όταν ο χρόνος αναμονής είναι μικρότερος από ένα λεπτό.

<Ειδοπ.Καθαρισμ.ΠεριοχήςΣάρωσηςΠρωτοτύπων>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει ένα μήνυμα που θα σάς ειδοποιεί να καθαρίσετε την περιοχή σάρωσης όταν η συσκευή ανιχνεύει λεκέδες στην περιοχή σάρωσης τροφοδοτούμενων εγγράφων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ειδοπ.Καθαρισμ.ΠεριοχήςΣάρωσηςΠρωτοτύπων>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Προτεραιότητα Οθόνης Επιλογής Τύπου Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε αν θα δίνεται προτεραιότητα στην οθόνη απλών (<Απλή>) ή λεπτομερών (<Λεπτομερής>) ρυθμίσεων, όταν εμφανίζεται η οθόνη επιλογής τύπου χαρτιού.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Προτεραιότητα Οθόνης Επιλογής Τύπου Χαρτιού>
<Απλή>, <Λεπτομερής>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Αλλαγή Προεπιλ. Προβολής Λίστας Τύπων Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Καθορίστε τον τύπο της λίστας που θα εμφανίζεται για την επιλογή του τύπου χαρτιού και τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία της λίστας.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Προεπιλ. Προβολής Λίστας Τύπων Χαρτιού>
<Κατηγορία>: <Όλα>, <Στάνταρ Τύπος>, <Ειδικός Τύπος>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
<Ταξινόμηση>: <Αποθήκευση (Αύξ.)>, <Αποθήκ. (Φθίν.)>, <Όνομα (Αύξ.)>, <Όνομα (Φθίν.)>, <Βάρος (Αύξ.)>, <Βάρος (Φθίν.)>

<Αλλαγή Εισαγωγής σε mm/ίντσες>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε αν θα εισάγονται αριθμητικές τιμές σε χιλιοστά ή ίντσες στις διάφορες οθόνες εισαγωγής αριθμητικών τιμών.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αλλαγή Εισαγωγής σε mm/ίντσες>
<Χιλιοστό>, <Ίντσες>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Επιβεβ. κατά τη φόρτωση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα εμφανίζεται η οθόνη <Ρυθμίσεις Χαρτιού> όταν το συρτάρι χαρτιού τοποθετείται στη συσκευή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Επιβεβ. κατά τη φόρτωση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Η οθόνη <Ρυθμίσεις Χαρτιού> δεν εμφανίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις.
- Όταν τοποθετείται χαρτί επειδή έχει τελειώσει στη διάρκεια μιας εργασίας
- Όταν αφαιρείται μπλοκαρισμένο χαρτί
- Όταν εμφανίζεται μια οθόνη για την εκτέλεση, ακύρωση ή επιβεβαίωση εργασιών
- Όταν το χαρτί έχει οριστεί στις  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>  <Ρυθμίσεις Χαρτιού>

<Εμφάνιση Ονόματος Συνδεδεμένου Χρήστη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται το όνομα χρήστη/όνομα εμφάνισης στην οθόνη του πίνακα αφής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Ονόματος Συνδεδεμένου Χρήστη>
<Σε Επάνω Περιοχή Οθόνης> (<Όνομα Χρήστη>, <Εμφανιζόμενο Όνομα>), <Σε Κάτω Περιοχή Οθόνης>, <Off>
Όχι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Αν έχετε ορίσει την Πιστοποίηση Κωδικού Τμήματος ως υπηρεσία σύνδεσης και το <Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων> έχει οριστεί σε <On>, εμφανίζεται ο Κωδικός Τμήματος όταν επιλεχτεί το <Σε Κάτω Περιοχή Οθόνης>. Δεν εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.
Αν έχετε ορίσει την Πιστοποίηση Χρήστη ως υπηρεσία σύνδεσης, εμφανίζεται το <Όνομα Χρήστη> όταν επιλεγεί το στοιχείο <Σε Κάτω Περιοχή Οθόνης>.

<Εμφάνιση Μηνύματος για Απόθεμα Γραφίτη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Εμφανίζει μια οθόνη προειδοποίησης που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε ποιο χρώμα εξαντλείται όταν το απόθεμα γραφίτη είναι χαμηλό. Αυτό το μήνυμα είναι χρήσιμο, καθώς σας επιτρέπει να προετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη εκ των προτέρων, κ.λπ.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Μηνύματος για Απόθεμα Γραφίτη>
<On>, <Off>
Ναι
Όχι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Εμφανίζεται η οθόνη προειδοποίησης που σας ζητά να προετοιμάσετε μια νέα κασέτα γραφίτη.
Εάν πατήσετε <Κλείσιμο> στην οθόνη προειδοποίησης για να κλείσετε την οθόνη, μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες κανονικά. Ωστόσο, η οθόνη προειδοποίησης θα εμφανίζεται κάθε φορά που η συσκευή επανέρχεται από την κατάσταση αναστολής ή όταν η κύρια τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
Εάν έχετε ήδη προετοιμάσει μια νέα κασέτα γραφίτη κ.λπ. και η ειδοποίηση καθίσταται περιττή, εκτελέστε την εργασία <Διαγραφή Σφάλματος για Απόθεμα Γραφίτη>.
Το μήνυμα που υποδεικνύει την κατάσταση παραμένει στο κάτω μέρος της οθόνης, ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση.

<Διαγραφή Σφάλματος για Απόθεμα Γραφίτη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να διαγράψετε την οθόνη προειδοποίησης που εμφανίζεται όταν το απόθεμα γραφίτη είναι χαμηλό, εάν η επιλογή <Εμφάνιση Μηνύματος για Απόθεμα Γραφίτη> έχει οριστεί σε <On>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Διαγραφή Σφάλματος για Απόθεμα Γραφίτη>
<Ναι>, <Όχι>
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
-
Η οθόνη προειδοποίησης θα εμφανιστεί ξανά όταν το επίπεδο ενός διαφορετικού έγχρωμου γραφίτη μειωθεί, εάν η επιλογή <Εμφάνιση Μηνύματος για Απόθεμα Γραφίτη> έχει οριστεί σε <On>.

<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Διεύθυνσης IP>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα εμφανίζεται η διεύθυνση IP στην οθόνη πληροφοριών μετρητή.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Εμφάνισης Διεύθυνσης IP>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Αυτή η ρύθμιση είναι έγκυρη μόνο εάν η ρύθμιση <Χρήση IPv4> έχει οριστεί σε <On>.

<Εμφάνιση του Scan for Mobile>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση <Scan for Mobile>, η οποία στέλνει τα δεδομένα σάρωσης σε φορητές συσκευές όπως smartphone και tablet.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση του Scan for Mobile>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εμφάνιση Πύλης για Φορητά>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται το <Πύλη για Φορητά> στην οθόνη <Αρχική>.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Πύλης για Φορητά>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εμφάνιση Κωδικού QR σε Πύλη για Φορητά>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ένας κωδικός QR στην οθόνη <Πύλη για Φορητά>. Όταν χρησιμοποιείτε κωδικό QR δεν χρειάζεται να εισάγετε τη διεύθυνση IPv4 της συσκευής.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Κωδικού QR σε Πύλη για Φορητά>
<On>, <Off>
Όχι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρονισμός Ειδοποίησης Αντικατάστ. Κασέτας Γραφίτη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη, για την εμφάνιση του μηνύματος έλλειψης γραφίτη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρονισμός Ειδοποίησης Αντικατάστ. Κασέτας Γραφίτη>
<Προεπιλεγμένη>, <Ειδικό>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
Εάν έχει επιλεγεί το <Ειδικό>:
<Ορισμός Επιπέδου Αποθέματος Γραφίτη>: 2 έως 99%

<Ειδοποίηση Αντικατ. Δοχείου Υπολειμμάτων Γραφίτη>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>
Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά από τον χρήστη να αντικαταστήσει το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ειδοποίηση Αντικατ. Δοχείου Υπολειμμάτων Γραφίτη>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
B
Settings/Registration Basic Information
A131-0F4