Καθορισμός ρυθμίσεων WINS

Το WINS είναι μια υπηρεσία που μετατρέπει ένα όνομα NetBIOS (όνομα υπολογιστή ή εκτυπωτή σε δίκτυο SMB) σε μια διεύθυνση IP. Για να χρησιμοποιήσετε το WINS, χρειάζεστε έναν καθορισμένο διακομιστή WINS.
Για να καταχωρήσετε τον διακομιστή WINS στη συσκευή, ρυθμίστε το <Ρυθμίσεις Ονόματος Υπολογιστή/Ομάδας Εργασίας> στις <Ρυθμίσεις TCP/IP>. <Ρυθμίσεις Ονόματος Υπολογιστή/Ομάδας Εργασίας>
Εάν ρυθμίσετε το <Χρήση NetBIOS> στο <Off> στις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Ονόματος Υπολογιστή/Ομάδας Εργασίας>, η ρύθμιση WINS απενεργοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι ορίσατε το <Χρήση NetBIOS> σε <On> κατά τη χρήση του WINS.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις WINS>.
3
Πατήστε <On> στο <Ανάλυση WINS>, και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή WINS στο <Διεύθυνση Διακομιστή WINS>.
Εάν η διεύθυνση IP του διακομιστή WINS έχει αποκτηθεί από τον διακομιστή DHCP, η διεύθυνση IP που έχει αποκτηθεί από τον διακομιστή DHCP έχει προτεραιότητα.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ναι>.
A131-03A