Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija

Ako se za funkcije kopiranja, faksiranja i skeniranja uvijek koristite istim postavkama ili ako želite spremiti složene postavke, postavke možete registrirati kao omiljene postavke koje možete jednostavno ponovno upotrijebiti.
Postavke pohranjene u memoriju ne brišu se, čak i kada se isključi glavno napajanje.

Registriranje postavki

Primjer: Funkcija kopiranja
1
Pritisnite <Kopiranje> i odredite postavke koje želite registrirati.
Zaslon <Početni prikaz>
Osnovni postupci kopiranja
2
Pritisnite  <Registriraj/uredi omiljene postavke>.
3
Odaberite gumb i pritisnite <Registriraj>.
Kako biste promijenili naziv gumba, odaberite gumb, pritisnite <Preimenuj> i unesite novi naziv.
Za brisanje registriranih postavki odaberite gumb i pritisnite <Izbriši>.
Naziv gumba neće biti izbrisan. Za promjenu naziva gumba pritisnite <Preimenuj>.
Ako se iz adresara obriše adresa koja je dio gumba omiljenih postavki, ta će adresa također biti izbrisana iz postavki registriranih u gumbu omiljenih postavki.
Ako odaberete <Autentikacijski podaci za prijavu na uređaj> za <Podaci korišteni za autent. TX-a/pretraživ. datoteka>, lozinku za odredište datoteke nije moguće pohraniti u <Omiljene postavke>.
4
Pritisnite <Da>  <Zatvori>.
Za određene funkcije pritisnite <Dalje>, unesite komentar prema potrebi i pritisnite <OK>. Mogućnost <Prikaz komentara> možete postaviti na <Uključeno> kako bi se prikazali komentari.
<Podaci za novo odredište datoteke mogu sadržavati i zaporku. Želite li ju dodati tijekom registriranja? (Za registriranje odredišta bez zaporke pritisnite [Ne].)>
Ako se prilikom registracije <Omiljene postavke> za funkciju <Skeniranje i slanje> prikažu gore navedene poruke, poduzmite sljedeće radnje.
Ako želite ponovno upotrijebiti omiljene postavke bez unošenja lozinke, pritisnite <Da> kako bi informacije o lozinki bile zadržane.
Ako želite ponovno upotrijebiti omiljene postavke unošenjem lozinke, pritisnite <Ne> kako bi informacije o lozinki bile izbrisane. (Ako često uvozite omiljene postavke na druge uređaje, možete postaviti uvjet da se lozinka mora unijeti svaki put kako korisnici ne bi mogli oponašati druge korisnike.)

Pozivanje postavki kopiranja

Primjer: Funkcija kopiranja
1
Postavite izvornik. Smještanje izvornika
2
Pritisnite <Kopiranje>. Zaslon <Početni prikaz>
Pomoću funkcija <Faks> te <Skeniranje i slanje> možete promijeniti zadani zaslon na zaslon <Omiljene postavke>.
Skeniranje i slanje: <Standardni zaslon>
Faks: <Standardni zaslon>
3
Pritisnite <Omiljene postavke> na zaslonu s osnovnim značajkama kopiranja.Zaslon osnovnih funkcija kopiranja
4
Odaberite gumb  pritisnite <OK>  <Da>.
Postavke koje ponovno upotrebljavate također možete promijeniti nakon što pritisnete <Da>.
Za funkciju Kopiranje/Skeniranje i slanje također možete postaviti da uređaj ne prikazuje zaslon za potvrdu kad pozivate registrirane postavke.
Kopiranje: <Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
Skeniranje i slanje: <Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
5
Pritisnite  (Start).
Započinje kopiranje.
<Omiljene postavke> koje možete registrirati ograničene su na količine kako slijedi.
Kopiranje: 9
Faksiranje: 18
Skeniranje i slanje: 18
Skeniranje i slanje (mreža/memorijski medij): 9
Datoteke JPEG/TIFF u Pristupu pohranjenim datotekama (mreža/memorijski medij): 9
Datoteke PDF/XPS u Pristupu pohranjenim datotekama (mreža/memorijski medij): 9
A139-049