<Postavke za e-mail/I-faks>

Odredite postavke za slanje e-pošte i I-faksova.
Informacije o stavkama („A“, „B“, „C“ i „Ne“) u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.

<Registriranje naziva uređaja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete registrirati naziv tvrtke ili odjela kao naziv jedinice. Kada šaljete e-poštu/I-faks, registrirano ime prikazuje/ispisuje se kod primatelja kao podaci o pošiljatelju.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje naziva uređaja>
Registriraj naziv jedinice
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Registrirani naziv jedinice upotrebljava se kao naziv na prikaz adrese e-pošte, u formatu „naziv jedinice <adresa e-pošte>".
Možete upisati do 24 znaka u naziv uređaja.
Adresa e-pošte koja se koristi u servisu za prijavu pojavljuje se u polju 'Od’ na uređaju primatelja za poruke e-pošte i dokumente I-faksa. Registriranje podataka uređaja na lokalnom uređaju
Ako pritisnete <Postavke za e-mail/I-faks> i postavite <Kao pošiljatelja navedi autenticiranog korisnika> na <Uključeno>, adresa e-pošte registrirana za korisničko ime za prijavu prikazuje se primatelju kao ime pošiljatelja u polju 'Od’, neovisno o korištenom servisu za prijavu.

<Postavke komunikacije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete definirati postavke za poslužitelj pošte i način provjere autentičnosti koji upotrebljavate za e-poštu/I-faksove. Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavke komunikacije>
<E-mail adresa>: Unesite adresu e-pošte
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP poslužitelj>: Unesite SMTP poslužitelj
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi POP RX>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Koristi SMTP RX>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP poslužitelj>: Unesite POP poslužitelj
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP adresa>: Unesite korisničko ime za POP
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP zaporka>: Unesite lozinku za POP
Da
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<POP interval>: 0 do 99 minuta
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP TX>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP RX>: <Uvijek TLS>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda za POP autent.>: <Standardno>, <APOP>, <POP AUTH>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP autentikacija (SMTP AUTH)>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Korisničko ime>, <Zaporka>
<POP autentikacija prije slanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Prikaži zaslon autent. kod slanja>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite vrijeme kraće od 10 minuta (osim '0 min') za <POP interval>, uređaj neće potpuno ući u mod mirovanja.
Uređaj može primati samo I-faksove i obavijesti o pogreškama u komunikaciji.

<Navedite broj porta za SMTP TX/POP RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete promijeniti broj priključka SMTP-a i POP-a.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Navedite broj porta za SMTP TX/POP RX>
<SMTP TX>: 1 do 25 do 65535
<POP RX>: 1 do 110 do 65535
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<S/MIME postavke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete postaviti S/MIME. Ako postavite S/MIME, možete dodati digitalni potpis ili šifrirati e-poštu kada upotrebljavate funkciju e-pošte/I-faksa.
Postavljanje šifriranja e-pošte
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<S/MIME postavke>
<Postavke enkripcije>: <Uvijek kriptiraj>, <Enkriptiraj sam s certifikatom>, <Ne kriptiraj>
<Dodaj digitalne potpise>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje detalja>:
<Algoritam kriptiranja>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritam potpisa>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verific. potpis po primitku>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Ispiši potpis po primitku>: <Uključeno>, <Isključeno>

<Potvrda TLS certifikata za SMTP TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Prilikom slanja s pomoću SMTP-a možete provjeriti je li certifikat poslužitelja TLS valjan. Možete provjeriti valjanost certifikata i pouzdanost lanca certifikata te potvrditi CN (Common Name, uobičajeni naziv).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda TLS certifikata za SMTP TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Dodati stavke za provjeru>: <CN>: Uključeno, Isključeno
Ako ne potvrdite certifikat, TLS komunikacija se provodi, čak i s nevaljanim certifikatom.
U slučaju problema s certifikatom SMTP slanje neće uspjeti.

<Potvrda TLS certifikata za POP RX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Prilikom primanja s pomoću POP-a možete provjeriti je li certifikat poslužitelja TLS valjan. Možete provjeriti valjanost certifikata i pouzdanost lanca certifikata te potvrditi CN (Common Name, uobičajeni naziv).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda TLS certifikata za POP RX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Dodati stavke za provjeru>: <CN>: Uključeno, Isključeno
Ako ne potvrdite certifikat, TLS komunikacija se provodi, čak i s nevaljanim certifikatom.
U slučaju problema s certifikatom POP primanje neće uspjeti.

<Maksimalna veličina podataka za slanje>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete podesiti maksimalnu veličinu podataka za izlazne poruke e-pošte i dokumente I-faksa. Ako e-mail poruka prelazi limitiranu veličinu podataka, ona se dijeli na nekoliko e-mail poruka prije slanja. Međutim, ako prijenos I-faksa premašuje ograničenje veličine podataka, smatrat će se pogreškom i neće biti poslan.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Maksimalna veličina podataka za slanje>
0 do 3 do 99 MB
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako unesete "0" MB za veličinu podataka, neće biti ograničenja veličine podataka koji se šalje.
Prilikom slanja ispod podatkovnog ograničenja na poslužitelju e-pošte postavite maksimalnu veličinu podataka.

<Standardni predmet>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete postaviti automatsko određivanje predmeta ako ne želite unositi predmet prilikom slanja e-pošte/I-faksa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Standardni predmet>
Unesite predmet:  Slika u privitku
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Kao primatelja navedi autenticiranog korisnika>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete odabrati želite li postaviti adresu e-pošte korisnika koji se prijavljuje u uređaj s pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti kao adresu za odgovor prilikom slanja e-pošte/I-faksa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Kao primatelja navedi autenticiranog korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se prijavljujete s pomoću provjere autentičnosti korisnika, ime za prijavu pojavljuje se pod <100> na popisu Ime pošiljatelja (TTI). Ako je odabrano <Uključeno>, ime za prijavu pod <100> automatski se postavlja kao <Ime pošiljatelja (TTI)> pod <Opcije>.
Ako unesete adresu e-pošte kao odredište za odgovor pod <Opcije> prilikom slanja poruke e-pošte ili dokumenta I-faksa, toj adresi e-pošte daje se prednost, čak i ako je <Kao primatelja navedi autenticiranog korisnika> postavljeno na <Uključeno>.

<Post. korisn. provj. autent. kao pošiljatelja za e-poštu>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Prikazuje adresu e-pošte korisnika prijavljenog uz pomoć Provjere autentičnosti korisnika u polju pošiljatelja na uređaju koji prima poruku e-pošte.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Post. korisn. provj. autent. kao pošiljatelja za e-poštu>
<Od zaglavlja>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Zaglavlje povratne putanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ovisno o odredišnom okruženju, možda neće biti moguće slati e-poštu ako se zaglavlje pošiljatelja i zaglavlje povratnog puta ne podudaraju.

<Post. korisn. provj. autent. kao pošiljatelja za I-faks>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Prikazuje adresu e-pošte korisnika prijavljenog uz pomoć Provjere autentičnosti korisnika u polju pošiljatelja na uređaju koji prima I-faks.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Post. korisn. provj. autent. kao pošiljatelja za I-faks>
<Od zaglavlja>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Zaglavlje povratne putanje>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ovisno o odredišnom okruženju, možda neće biti moguće slati e-poštu ako se zaglavlje pošiljatelja i zaglavlje povratnog puta ne podudaraju.

<Dopusti neregist. korisnicima slanje e-maila>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Kada se uređaj upotrebljava s funkcijom upravljanja osobnom provjerom autentičnosti, možete odabrati hoćete li dopustiti slanje e-pošte od korisnika čija adresa e-pošte nije registrirana u uređaju. Ako je odabrano <Isključeno>, samo korisnici s registriranim adresama e-pošte mogu slati e-poštu.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Dopusti neregist. korisnicima slanje e-maila>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako postavite <Kao pošiljatelja navedi autenticiranog korisnika> na <Isključeno>, adresa registrirana u postavkama informacija o uređaju prikazuje se na strani primatelja.

<Istek vremena za TX u punom modu>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete postaviti vrijeme nakon kojega se radnje slanja automatski prekidaju ako MDN (e-poruka obavijesti kojom se potvrđuje rezultat prijenosa) nije primljen od primatelja u slučaju slanja I-faksa u modu <Full>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Istek vremena za TX u punom modu>
1 do 24 do 99 h
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<MDN/DSN: ispis nakon primanja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
U punom načinu I-faksa poruke e-pošte šalju se na uređaj od primatelja i poslužitelja pošte te vas obavještavaju o tome jesu li I-faksovi uspješno poslani na odredišta. Možete odabrati želite li ispisati te e-poruke obavijesti kada ih uređaj primi.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<MDN/DSN: ispis nakon primanja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Isporuka I-faksa može se potvrditi i u izvješću o slanju. Izvješće o TX rezultatu

<Koristi slanje preko poslužitelja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete odabrati hoćete li dopustiti korisnicima da promijene postavku <Šalji preko posluž.> prilikom slanja I-faksova.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Koristi slanje preko poslužitelja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Za I-faks, ako je mogućnost <Pošalji preko poslužitelja> postavljena na <Isključeno>, ne postoji ograničenje veličine podataka koji se šalju, čak ni ako unesete maksimalnu veličinu podataka za slanje.

<Dopusti MDN ne preko poslužitelja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Uređaj koji prima I-faksove može poslati MDN (e-poruku obavijesti za provjeru rezultata slanja) na IP adresu uređaja pošiljatelja bez prolaska kroz poslužitelj pošte.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Dopusti MDN ne preko poslužitelja>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Ograniči domenu odredišta>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Prilikom slanja e-pošte ili I-faksa možete postaviti dopuštenje samo za slanje na adrese u određenoj domeni.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči domenu odredišta>
<Ogranič. slanja na domene>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Registriraj> (<Naziv domene>, <Slanje na pod-domenu> (<Dozv.>, <Odbij>)), <Detalji/uredi>, <Izbriši>

<Automatski dovrši e-mail adrese>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Možete postaviti automatski prikaz adresa e-pošte registriranih u adresaru ili na LDAP poslužitelju na temelju početnih znakova unosa adrese e-pošte.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatski dovrši e-mail adrese>
<Isključeno>, <Adresar (lokalni)>, <LDAP poslužitelj>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <LDAP poslužitelj>:
Odaberite LDAP poslužitelj da biste pretražili.
Adrese e-pošte pohranjene s pristupnim brojem ne prikazuju se.

<Autom. dodaj odr. domenu odredištu bez domene>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke za e-mail/I-faks>
Unaprijed možete registrirati često korištene nazive domena da biste preskočili unos domene prilikom navođenja adrese jer se naziv domene s @ automatski dodaje. Ako želite poslati poruku na "123@primjer.com“, registrirajte naziv domene „primjer.com“. Ako navedete adresu koja već sadrži domenu s tom postavkom, domene s tom postavkom postat će nevaljane.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Autom. dodaj odr. domenu odredištu bez domene>
<Naziv domene>
<Pri slanju e-maila>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Pri slanju I-faksa>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Kada uvozite adresar na drugi uređaj imajte na umu sljedeće.
 Budući da ta postavka prati postavke uređaja koji upotrebljavate, domena se može razlikovati od one koju je dodijelio uređaj. Provjerite tu postavku prije nego što je koristite na drugom uređaju.
 Ako uvezete adrese bez podataka o domeni na uređaj koji nema tu postavku, slanje možda neće biti moguće jer adrese neće biti valjane.
A139-0J4