Zmiana usług logowania

Aplikacja wykorzystywana do uwierzytelniania użytkownika jest nazywana usługą logowania. Fabrycznie, jako usługę logowania urządzenie wykorzystuje uwierzytelnianie użytkownika (zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym). Aby użyć usługi logowania innej niże uwierzytelnianie użytkownika, zmień usługę logowania w SMS.

Zmiana usługi logowania

1
Zaloguj się do interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Service Management Service] na stronie portalu.
3
Kliknij [Rozpocznij] dla [SMS Installer Service (Password Authentication)] w [Zarządzanie aplikacjami systemowymi].
Status zmieni się na [Rozpoczęto].
4
Kliknij [Zarządzanie rozszerzoną aplikacją systemową]  [Przełącz] dla usługi logowania, którą chcesz użyć.
Status zmieni się na [Rozpocznij po ponownym uruchomieniu].
5
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a zmienione ustawienia zostaną zastosowane.
Gdy uruchomiona zostaje inna usługa logowania niż uwierzytelnianie użytkownika
Gdy URL dla SMS (https://<adres IP urządzenia lub nazwa hosta>:8443/sms/) zostanie wprowadzona bezpośrednio w przeglądarce, wyświetlony zostanie ekran logowania do SMS. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie zostało skonfigurowane tak, aby nie zezwalać na logowanie przy użyciu domyślnego hasła dedykowanego dla usługi SMS. Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) wybierz [Ustawienia/Rejestracja] [Ustaw. zabezpieczeń] [Ustawienia uwierzytelniania/hasła] [Edytuj] dla [Ustawienia hasła] tymczasowo wybierz [Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu].
Po zalogowaniu się do usługi SMS przy użyciu domyślnego hasła należy przywrócić poziom zabezpieczeń, zmieniając domyślne hasło, a następnie odznaczając opcję [Zezwól na użycie domyślnego hasła dla zdal. dostępu].
Hasło dedykowane do logowania do usługi SMS to „MeapSmsLogin”. Po zalogowaniu się przy użyciu hasła „MeapSmsLogin” wyświetlony zostanie ekran zmiany hasła. Ze względów bezpieczeństwa, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zmienić hasło.
Hasło dla SMS może być zmienione z poziomu [Zmień hasło] w [Zarządzanie systemem].
Nie należy zapominać hasła. W przeciwnym wypadku użytkownik nie będzie miał dostępu do SMS. W takiej sytuacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Wróć do uwierzytelniania użytkownika
Należy wybrać opcję [Zarządzanie rozszerzoną aplikacją systemową] [<Device Name>/<Device Product Name>/<Device Location>], kliknąć przycisk [Przełącz], a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli usługa instalatora SMS (Uwierzytelnianie hasła) nie będzie używana, po ponownym uruchomieniu urządzenia należy wybrać kolejno elementy [Zarządzanie aplikacjami systemowymi] [SMS Installer Service (Password Authentication)], a następnie kliknąć przycisk [Zatrzymaj].

Ustawienia gdy używana jest inna usługa logowania niż uwierzytelnianie użytkownika

W przypadku używania Zarządzania NI wydziału z wykorzystaniem innej usługi logowania niż Uwierzytelnianie użytkownika należy się upewnić, że administrator (menedżer systemu) zarządza ID i PINami wydziału. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zaloguj się z uprawnieniami NI menadżera systemu i zmień NI i PIN menedżera systemu.
To, którzy użytkownicy stają się administratorem lub zwykłymi użytkownikami, zależy od tego, czy Zarządzanie NI wydziału oraz Ustawienia menadżera systemu ustawiono tak, jak pokazano w poniższej tabeli.
Zarządzanie identyfikatorami wydziałów
Ustawienia administratora systemu
Administrator
Zwykli użytkownicy
Włącz
Ustaw
Menadżer systemu
Użytkownicy uwierzytelnieni przez NI Wydziału oraz PIN nie przeznaczonymi dla Menadżera systemu
Nie ustawiono
Użytkownicy uwierzytelnieni przez NI Wydziału oraz PIN
Brak
Wyłącz
Ustaw
Menadżer systemu
Użytkownicy inni niż Menadżer systemu
Nie ustawiono
Wszyscy użytkownicy
Brak

Zmiana ID i PINu administratora systemu

Aktywacja Zarządzania NI wydziału

Operacja logowania jeżeli funkcja Zarządzanie Identyfikatorami Wydziałów jest aktywna

Realizacja ograniczeń funkcji i zarządzania użytkownikiem

A159-0AS