Zobrazí sa správa alebo číslo začínajúce znakom # (chybový kód)

Ak sa na displeji zariadenia alebo v Remote UI (Vzdialené PR) zobrazuje hlásenie alebo sa na obrazovke podrobností úlohy pre denník alebo v hlásení o správe komunikácie zobrazuje číslo začínajúce znakom „#“, vyhľadajte riešenie v nasledujúcich častiach.
A15J-0A0