Protiopatrenia pre každý chybový kód

Keď sa tlač nedokončí normálne, na obrazovke podrobností výpisu úlohy alebo v hlásení o správe komunikácie (Tlač hlásení a zoznamov) sa zobrazí číslo začínajúce znakom „#“ (kód chyby). Vykonajte nápravné opatrenie podľa kódu chyby.
V závislosti od konkrétneho zariadenia sa kódy niektorých chýb nemusia zobraziť.

#001 až #800

#801 až #999

#009

Minul sa papier.
Vložte papier.
Operácie vkladania papiera
Nadstavec na papier nie je správne zasunutý.
Zasuňte nadstavec na papier úplne.
Základný postup vkladania papiera

#010

Minul sa papier.
Vložte papier.
Operácie vkladania papiera

#037

Bolo prijatých viac ako 1 000 strán údajov.
Zariadenie vytlačí len 999 strán a všetky strany za stranou 999 sa odstránia. Požiadajte druhú stranu, nech vám stranu 1 000 a ďalšie strany pošle znova.

#099

Operácia bola zrušená pred dokončením.
Vykonajte operáciu znova.

#701

ID oddelenia neexistuje alebo sa zmenil kód PIN.
Ak používate overovanie používateľov, priraďte používateľom ID oddelení. Ak používate Department ID Authentication, zadajte nové ID oddelenia a kód PIN a prihláste sa znova.
Nastavenie príjmu v položke [Printer Jobs with Unknown IDs] je nastavené možnosť [Reject].
Nastavte položku [Printer Jobs with Unknown IDs] v časti [Department ID Management] na možnosť [Allow].
Nastavenie správy ID oddelení

#749

Operáciu nebolo možné vykonať, lebo sa zobrazuje servisné hlásenie.
Vypnite a znova zapnite hlavné napájanie. Ak sa operácia stále nedá vykonať správne, vypnite hlavný vypínač, vyberte zástrčku napájania zo zásuvky a kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.
Vypnutie zariadenia
Zapnutie zariadenia

#752

Server nie je spustený alebo je sieť odpojená.
Skontrolujte, či server SMTP správne funguje.
Skontrolujte stav siete.
Nastavenie názvu servera SMTP pre e-mail je nesprávne alebo nie je nastavená e-mailová adresa alebo názov domény.
Skontrolujte názov servera SMTP, e-mailovú adresu a názov domény pod položkou <Nastavenia komunikácie>.
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov

#753

Počas prijímania e-mailu sa vyskytla chyba TCP/IP (chybná zásuvka, výber a pod.).
Skontrolujte stav sieťového kábla a konektora. Ak problém pretrváva, reštartujte zariadenie.
Zapnutie zariadenia

#755

Nie je nastavená adresa IP.
Skontrolujte položku <Nastavenia TCP/IP> v časti <Predvoľby>.
<Sieť><Nastavenia TCP/IP>
Ak máte pod položkou <Káblová LAN + Káblová LAN> vybratú možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>, skontrolujte aj položku <Nastavenia vedľajšej linky> v časti <Predvoľby>. Po zapnutí zariadenia server DHCP alebo funkcia Auto IP nepridelili zariadeniu adresu IP.
<Sieť><Nastavenia vedľajšej linky>
Po zapnutí zariadenia server DHCP alebo funkcia Auto IP nepridelili zariadeniu adresu IP.
Skontrolujte položku <Nastavenia TCP/IP> v časti <Predvoľby>.
<Sieť><Nastavenia TCP/IP>
Ak máte pod položkou <Káblová LAN + Káblová LAN> vybratú možnosť <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>, skontrolujte aj položku <Nastavenia vedľajšej linky> v časti <Predvoľby>.
<Sieť><Nastavenia vedľajšej linky>

#772

Sieť je odpojená.
Skontrolujte stav siete.

#801

Počas komunikácie so serverom SMTP pri prijímaní e-mailovej správy bol prekročený časový limit a vyskytla sa chyba v dôsledku problému na strane poštového servera.
Skontrolujte, či server SMTP správne funguje.
Skontrolujte stav siete.
Pri pripájaní pomocou protokolu SMTP ohlásil server SMTP chybu. Nastavenie adresy je nesprávne. V dôsledku problému na strane servera sa pri odosielaní na súborový server vyskytla chyba.
Overte normálne fungovanie protokolu SMTP, stav siete, nastavenia miesta určenia a stav a nastavenia súborového servera.

#802

Názov servera SMTP uvedený pod položkou <Nastavenia komunikácie> je nesprávny.
Skontrolujte názov servera SMTP pod položkou <Nastavenia komunikácie>.
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov
Adresa servera DNS uvedená pod položkou <Nastavenia DNS> je nesprávna.
Skontrolujte adresu servera DNS uvedenú v nastaveniach servera DNS.
Nastavenia protokolu DNS
Zlyhalo spojenie so serverom DNS.
Skontrolujte, či server DNS pracuje správne.

#810

Počas príjmu e-mailu sa vyskytla chyba spojenia so serverom POP.
Skontrolujte nastavenia servera POP pod položkou <Nastavenia komunikácie>.
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov
Skontrolujte, či server POP funguje správne. Skontrolujte stav siete.
Pri pripájaní k serveru POP ohlásil server POP chybu. Prípadne mohlo dôjsť na strane servera k chybe spôsobenej uplynutím časového limitu.
Skontrolujte nastavenia servera POP pod položkou <Nastavenia komunikácie>.
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov
Skontrolujte, či server POP funguje správne. Skontrolujte stav siete.

#813

Počas prijímania e-mailu sa vyskytla chyba pri overovaní na serveri POP (chyba v používateľskom konte alebo hesle).
Skontrolujte nastavenia servera POP pod položkou <Nastavenia komunikácie>.
Konfigurácia nastavení tlače e-mailov

#816

Tlač sa nepodarila, lebo sa prekročil maximálny počet tlačových úloh nastavený v správe ID oddelenia.
Kontaktujte správcu systému.

#818

Prijaté údaje sú v súborovom formáte, ktorý nie je možné vytlačiť.
Požiadajte druhú stranu, nech zmení formát súboru a pošle ho znova.

#819

Boli prijaté údaje, ktoré nie je možné spracovať. Informácie MIME sú neplatné.
Požiadajte druhú stranu, nech skontroluje nastavenia a pošle údaje znova.

#820

Boli prijaté údaje, ktoré nie je možné spracovať. Informácie BASE64 alebo uuencode sú neplatné.
Požiadajte druhú stranu, nech skontroluje nastavenia a pošle údaje znova.

#821

Boli prijaté údaje, ktoré nie je možné spracovať. Vyskytla sa chyba pri analýze súboru TIFF.
Požiadajte druhú stranu, nech skontroluje nastavenia a pošle údaje znova.

#822

Boli prijaté údaje, ktoré nie je možné spracovať. Obraz sa nedá dekódovať.
Požiadajte druhú stranu, nech skontroluje nastavenia a pošle údaje znova.

#825

ID oddelenia a kód PIN k vykonávanej alebo rezervovanej úlohe boli odstránené alebo sa kód PIN zmenil.
Vykonajte úlohu znova pomocou iného ID oddelenia a kódu PIN.

#827

Boli prijaté údaje, ktoré nie je možné spracovať. V obsahu sa nachádzajú nepodporované informácie MIME.
Požiadajte druhú stranu, nech skontroluje nastavenia a pošle údaje znova.

#828

Boli prijaté údaje vo formáte HTML.
Požiadajte druhú stranu, nech použije iný formát ako HTML a pošle súbor znova.

#829

Bolo prijatých viac ako 1 000 strán údajov.
Zariadenie vytlačí len 999 strán a všetky strany za stranou 999 sa odstránia. Požiadajte druhú stranu, nech vám stranu 1 000 a ďalšie strany pošle znova.

#831

Dokument e-mailu sa nepodarilo prijať pomocou protokolu SMTP v dôsledku nastavení filtra príjmu v bráne firewall.
Zmeňte nastavenia filtra príjmu v bráne firewall.
Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall

#837

Bola prijatá požiadavka na pripojenie od hostiteľa, ktorý má pripojenie obmedzené nastaveniami filtra príjmu v bráne firewall.
Skontrolujte nastavenia filtra príjmu v bráne firewall. Môže ísť aj o hackerský pokus prostredníctvom neoprávneného prístupu.
Špecifikovanie adries IP v nastaveniach brány firewall

#843

Medzi časom nastaveným na serveri KDC (Key Distribution Center) a časom nastaveným v zariadení je veľký rozdiel.
Nastavte aktuálny dátum a čas v položke <Date/Time Settings>.
Nastavenie dátumu a času
Nastavte aktuálny čas na serveri KDC (Key Distribution Center).

#844

Obsah sa nepodarilo odoslať, lebo pri overovaní certifikátu servera TLS počas komunikácie cez server POP sa vyskytla chyba v dôsledku nastavenia položky <Potvrdiť certifikát TLS na PR. s POP> na možnosť <Zap.>.
Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) skontrolujte, či CA certifikát použitý na podpis certifikátu servera TLS na strane servera POP, je registrovaný v zariadení.
Skontrolujte, či je certifikát servera TLS na strane servera POP správny.
Skontrolujte, či certifikát servera TLS nie je certifikát podpísaný sám sebou.

#851

Úlohu tlačiarne sa nepodarilo uložiť, pretože je pamäť plná.
Skontrolujte voľné miesto v pamäti a spustite úlohu znova.

#852

Počas vykonávania úlohy bolo vypnuté napájanie.
Skontrolujte, či sú napájací kábel a zástrčka riadne zapojené, a spustite úlohu znova.

#853

Pamäť je plná.
Zmenšite počet strán alebo skontrolujte, či sa počet úloh čakajúcich na spracovanie neznížil, a potom spustite úlohu znova.

#856

Spustená operácia bola zrušená, lebo úložná oblasť na dočasné ukladanie údajov je plná.
Obráťte sa na svojho správcu.

#857

Tlač bola zrušená z dôvodu zrušenia úlohy počas jej prijímania alebo z dôvodu vypršania platnosti.
V prípade vypršania platnosti skontrolujte stav siete.

#858

Údaje sú neplatné.
Overte, či zariadenie podporuje tlačový protokol, a skontrolujte nastavenia tlače.

#860

Obnovenie po zachytení papiera zlyhalo alebo bol zahrnutý nekompatibilný jazyk popisu strán alebo nastavenia, ktoré nie je možné kombinovať.
Skontrolujte nastavenia papiera a úlohy.

#861

Pri spracovaní tlačových alebo obrazových údajov sa vyskytla chyba.
Skontrolujte veľkosť obrázka a papiera a špecifikované nastavenia farieb.

#862

Niektoré zahrnuté nastavenia nie sú podporované, nemožno ich kombinovať alebo inak prekročili limity zariadenia.
Skontrolujte nastavenia úlohy.

#863

Úloha bola zrušená, lebo počas spracovania tlačových údajov boli vykonané inicializačné úkony.
Vykonajte úlohu znova.

#865

Požadované funkcie na tlač sú momentálne obmedzené.
Skontrolujte nastavenia zariadenia a úlohy.

#866

Úloha bola zrušená v dôsledku nastavení súvisiacich so zabezpečením.
Ak spúšťate úlohu z ovládača tlačiarne, použite údaje používateľa s príslušnými oprávneniami.
Ak spúšťate úlohu z ovládacieho panela, prihláste sa ako používateľ s príslušnými oprávneniami.
Nastavenia súvisiace so zabezpečením sú nasledovné:
Možnosť [Remote job without user authentication] je vybraná.

#919

Zistila sa chyba syntaxe, chyba PostScript, ktorá presahuje obmedzenia zariadenia, alebo iná podobná chyba.
Pod položkou <Tlačiť chyby PS> (Nastaviť) nastavte možnosť <Zap.>, odošlite úlohu znova, potvrďte obsah chyby PostScript a po jej vyriešení úlohu vykonajte. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavenie zariadenia (tlačiareň PS/PCL/UFR II)) na lokalite online príručky.

#923

Tlač na určenú stranu obálky alebo do určenej oblasti sa nepodarila.
Zmeňte typ papiera tak, aby bol kompatibilný s obojstrannou tlačou, a spustite úlohu znova.

#934

Pri tlačovej úlohe sa vyskytla chyba a úloha bola odstránená, lebo uplynul stanovený čas.
Potvrďte chybu a spustite úlohu znova.
Môžete tiež zmeniť časovú lehotu pred odstránením úlohy alebo vypnúť automatické odstraňovanie v položke <Automaticky zmazať zastavené úlohy> (Nastaviť).
<Automaticky zmazať zastavené úlohy>

#939

Tlač bola zrušená v dôsledku chyby, ktorá sa vyskytla pri spracovaní obrazových údajov.
Vykonajte úlohu znova.

#995

Vyhradené (čakajúce) komunikačné úlohy boli vymazané.
V prípade vykonajte operáciu znova.
A15J-0A3