Ajust de la posició d'impressió

Podeu ajustar la posició d'impressió quan la impressió estigui inclinada o sobresurti del rang d'impressió. La posició d'impressió es pot ajustar per a cada origen de paper.
Assegureu-vos que les següents opcions s'estableixen correctament abans de portar a terme l'ajust de la posició d'impressió.
Configuració de l'origen del paper que vulgueu ajustar (Opcions personalitzades <Alimentació de paper>  <Font aliment. paper predeterm.>)
Configuració del mode d'impressió (una cara o dues) que vulgueu ajustar (Opcions personalitzades <Impressió a doble cara>)
Configuració del tipus de paper amb què s'alimentarà l'equip Especificació de la mida i el tipus de paper
Quan es porta a terme l'ajust de la posició d'impressió, establiu el tipus de paper correcte per a l'origen del paper, més que no pas seleccionar <Lliure>.

Pas 1: Imprimir la posició d'impressió actual

Podeu imprimir una mostra per confirmar la direcció i distància per a l'ajust.
1
Seleccioneu <Estb> a la pantalla <Inici>. La pantalla <Inici>
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajustar la posició d'impressió>.
3
Seleccioneu <Mostra d'impressió>  <Sí> i premeu .
S'imprimeix una impressió de mostra.

Pas 2: Confirmació de la direcció i la distància per a l'ajust

Les marques per confirmar la posició d'impressió s'imprimeixen a la impressió de mostra. La posició d'aquestes marques determina la direcció i la distància per a l'ajust. Normalment, s'imprimeixen totes les marques a la vora del paper.
Visualització de la impressió de mostra
La vora de capçalera del paper d'impressió és la vora superior de la impressió de mostra. Recordeu quina vora és la de la part superior quan agafeu el paper.
Quan la posició d'impressió està inclinada
L'ajust de la posició d'impressió és necessari quan les marques per confirmar la posició d'impressió estan inclinades. La direcció de la posició d'impressió pot especificar-se amb un valor positiu (+) o negatiu (-), i la distància pot especificar-se en mil·límetres. Per portar a terme un ajust vertical, establiu un valor negatiu (-) per moure la posició d'impressió cap a amunt o un valor positiu (+) per moure la posició d'impressió cap a avall. Per portar a terme un ajust horitzontal, establiu un valor negatiu (-) per moure la posició d'impressió cap a l'esquerra o un valor positiu (+) per moure la posició d'impressió cap a la dreta.
Direcció vertical
Direcció horitzontal
En el següent exemple, com és necessari canviar la posició d'impressió 3,5 mm cap a amunt i 1,5 mm cap a la dreta, especifiqueu -3,5 mm en la direcció vertical i +1,5 mm en la direcció horitzontal.

Pas 3: Ajustar la posició d'impressió per a cada origen del paper

Ajusteu la posició d'impressió després de confirmar la direcció i la distància per a l'ajust. La posició d'impressió es pot ajustar en l'interval -3,5 mm a +3,5 mm tant en la direcció vertical com en l'horitzontal, amb increments de 0,1 mm.
1
Seleccioneu <Estb> a la pantalla <Inici>. La pantalla <Inici>
2
Seleccioneu <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajustar la posició d'impressió>.
3
Seleccioneu l'origen del paper que vulgueu ajustar o <Comú> per ajustar tots els orígens de paper.
Ajustament de la posició d'impressió en la direcció vertical per a la impressió a doble cara
La posició d'impressió per a la primera pàgina (anvers) de la impressió a doble cara pot ajustar-se amb <Comú>. La posició d'impressió per a la segona pàgina (revers) pot ajustar-se amb les opcions per a cada origen de paper.
Exemple d'ajust de posició d'impressió
Primera pàgina (anvers)
Valor de l'opció per a <Comú>  <Aj. vertical. (1a cara per doble cara)>
Segona pàgina (revers)
Valor de l'opció per a cada origen de paper  <Aj. vert. (1 cara/la 2a per dob. cara)>
4
Seleccioneu la direcció que vulgueu ajustar i la combinació d'impressió d'una cara/doble cara i premeu .
5
Establiu el valor d'ajust i premeu .
Introduïu el valor en funció del resultat de la impressió de la impressió de mostra amb /.
Per a <Aj. vertical. (1a cara per doble cara)>, la posició d'impressió de tots els orígens de paper s'ajusta amb el valor introduït.
Repetiu els passos 3 a 5 per ajustar la resta de posicions i els orígens de paper.
6
Imprimiu una impressió de mostra i comproveu si s'ha fet correctament l'ajust. Pas 1: Imprimir la posició d'impressió actual
A14F-09J