התקנת יישומי MEAP

לפני התקנת יישומי MEAP, עליך לרכוש את "קובץ הרישיון" באמצעות מחשב. לאחר רכישת קובץ הרישיון, הצג את ה-SMS מהממשק המרוחק כדי להתקין את יישום MEAP.
אתה יכול לבדוק את מספר היישומים המותקנים ואת שטח התקן האחסון בשימוש. ניהול יישומי MEAP
אם יישום ה-MEAP שלך אינו מגיע עם מספר גישה לרישיון, קובץ הרישיון שלך יסופק על ידי ספק יישום ה-MEAP שלך. מפתח הרישיון וקובץ הרישיון המתוארים בסעיף זה אינם נדרשים. למידע נוסף, עיין במדריך של כל אחד מהיישומים.
בהתאם ליישום MEAP, ייתכן שהוא ידרוש תנאי ספציפי להתקנה. למידע נוסף, עיין במדריך למשתמש עבור יישום MEAP לשימוש.
המספר המרבי של יישומי MEAP שניתן להתקין במחשב זה הוא 20.

רכישת קובץ הרישיון

המידע הבא נדרש לרכישת קובץ רישיון.
מספר הגישה לרישיון המצורף לחבילה של יישום MEAP
מספר סידורי* של המכשיר המוצג ב- <Check Device Configuration> ב- <Check Counter>
* ניתן גם לבדוק את המספר הסידורי דרך מסך ה-SMS. ניהול יישומי MEAP
1
פתח דפדפן אינטרנט כדי לגשת אל http://www.canon.com/lms/license/
2
עקוב אחר ההוראות שעל המסך כדי לרכוש את קובץ הרישיון.
לאחר רכישת קובץ הרישיון, הצג את ה-SMS כדי להתקין את יישום MEAP.

התקנת היישום

1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק. הפעלת ממשק המשתמש המרוחק
2
לחץ על [Service Management Service] בדף הפורטל.
3
לחץ על [Install MEAP Application].
4
לחץ על [בחר קובץ], ציין את קובץ היישום ואת קובץ הרישיון, ולחץ [OK].
קבצים עם סיומת "jar" הם קבצי יישומים.
קבצים עם סיומת "lic" הם קבצי רישיון.
5
בחר את הפעולה לביצוע לאחר ההתקנה.
כדי להפעיל את היישום לאחר ההתקנה, בחר [Install and Start]. אם אין צורך לציין את האלוגריתם, בחר [Only Install].
6
לחץ על [Install]‏  [Yes].
אם מסך הרישיון מוצג, בדוק את המידע ולחץ על [I Accept].
בסיום ההתקנה, יוצג מסך ניהול יישומי MEAP.
בהתאם לאפליקציית MEAP, ניתן להוריד את המדריך למשתמש או תוכנה קשורה מכתובת האתר הבאה. http://canon.com/fau/downloads
אתה יכול לשדרג את גרסת יישום MEAP באותו הליך כמו ההתקנה. עצור את יישום MEAP במסך ה-SMS לפני ההתקנה. ניהול יישומי MEAP
הכמות המקסימלית של התקן האחסון שיישומים יכולים להשתמש בו היא כ-1,434 MB.
אם המכשיר מבצע את תהליך הכיבוי שלו בזמן התקנת יישום, ייתכן שתוצג הודעת שגיאה בדף ההתקנה עבור SMS, וההתקנה עלולה להתבטל. במקרה זה, נסה להתקין שוב את יישום MEAP לאחר הפעלה מחדש של המכשיר (כבה את מתג ההפעלה הראשי ולאחר מכן הפעל). להוראות על הפעלה/כיבוי של המכשיר, ראה כיבוי המכשיר, הפעלת המכשיר.
A14Y-0AK