انتخاب خودکار یک منبع کاغذ مناسب برای یک عملکرد خاص

عملکرد انتخاب خودکار منبع کاغذ برای هر منبع کاغذ را فعال یا غیرفعال کنید. اگر این عملکرد روی <On> تنظیم شده باشد، دستگاه به‌طور خودکار یک منبع کاغذ انتخاب می‌کند که با کاغذی با اندازه مناسب برای هر کار چاپی بارگذاری شود. همچنین در صورت اتمام کاغذ موجود در منبع کاغذ انتخابی، این عملکرد با تغییر این منبع کاغذ به منبع دیگری که با همین اندازه کاغذ بارگذاری شده به چاپ کردن ادامه می‌دهد.
همیشه <On> را حداقل برای یکی از منبع‌های کاغذ تعیین کنید. اگر <Off> را برای همه منبع‌های کاغذ انتخاب کنید، نمی‌توانید روند تنظیم را به پایان برسانید.
1
<Set> را در صفحه <Home> انتخاب کنید. صفحه <Home>
2
<Function Settings>‏  <Common>‏  <Paper Feed Settings>‏  <Paper Source Auto Selection> را انتخاب کنید.
3
عملکرد را انتخاب کنید.
گزینه <Other> به شما امکان می‌دهد تنظیماتی را برای منبع کاغذ انجام دهید که برای گزارش‌های خروجی استفاده می‌شود.
4
برای هر منبع کاغذی که می‌خواهید به‌طور خودکار انتخاب شود، <On> را انتخاب کنید.
اگر <Printer> را در مرحله 3 انتخاب کردید
تنظیم کنید چند منبع کاغذ در یک گروه قرار گیرد یا نه. اگر گروه‌بندی منبع کاغذ مشخص شده باشد، وقتی چاپ را با مشخص کردن منبع کاغذ متعلق به آن گروه انجام می‌دهید، انتخاب منبع کاغذ به‌طور خودکار در آن گروه انجام می‌شود. برای مشخص کردن گروه‌بندی منبع کاغذ، <Group Settings>‏ را انتخاب و <Use Group> را روی <On> تنظیم کنید منبع کاغذ را انتخاب کنید گروهی را که می‌خواهید هر منبع کاغذ را در آن قرار دهید انتخاب کنید سپس <Apply> را فشار دهید.
A14X-014