چاپ از شبکه خارجی (چاپ IPP)

با استفاده از درگاه IPP می‌توانید از یک شبکه خارجی از طریق اینترنت چاپ کنید. برای استفاده از چاپ IPP، باید درگاه IPP را در درایور چاپگر مشخص کنید. همچنین برای استفاده از IPPS، باید کلید و گواهی این دستگاه را در رایانه خود نصب کنید. نصب کلید و گواهی این دستگاه در رایانه
برای استفاده از چاپ IPP، باید <IPP Print Settings> را مشخص کنید. <IPP Print Settings>
برای انجام روش زیر، باید با حساب مدیر وارد رایانه شوید.
1
درایور چاپگر را آماده کنید.
اگر CD-ROM همراه دستگاه ارائه شده است، CD-ROM را درون درایو رایانه قرار دهید.
برای دانلود درایور چاپگر، به وب‌سایت Canon ‏ (https://global.canon/en/support/) بروید و درایور چاپگر را دانلود کنید.
2
[]‏  [Windows System]‏ [Control Panel]‏  [Hardware and Sound]‏  [Devices and Printers] را انتخاب کنید.
3
روی [Add a printer] کلیک کنید.
4
روی [The printer that I want isn't listed] کلیک کنید.
5
گزینه [Select a shared printer by name] را انتخاب، مقصد را وارد کنید و روی [Next] کلیک کنید.
برای استفاده از IPP، آدرس "http://<IP address of the machine>/ipp" را برای مقصد اتصال وارد کنید.
برای استفاده از IPPS، آدرس "https://<IP address of the machine>/ipp" را برای مقصد اتصال وارد کنید.
6
روی [Have Disk...] کلیک کنید.
7
روی [Browse...] کلیک کنید.
8
پوشه حاوی درایور چاپگر را مشخص کنید، فایل INF را انتخاب کنید و روی [Open] کلیک کنید.
فایل INF در پوشه [Driver] ذخیره شده است.
9
با دنبال کردن دستورالعمل‌های روی صفحه، تنظیمات را ادامه دهید.
درایور چاپگر نصب شده است. برای استفاده از IPPS، کلید و گواهی این دستگاه را در رایانه خود نصب کنید.

نصب کلید و گواهی این دستگاه در رایانه

این توضیحات مراحل نصب کلید و گواهی را با استفاده از Microsoft Edge نشان می‌دهد.
1
مرورگر وب را راه‌اندازی کنید.
2
در فیلد ورودی آدرس، "http://<the IP address of the machine>/" را وارد کنید، و کلید [ENTER] را در صفحه کلید رایانه فشار دهید.
3
روی [Not Secure]‏  [Your connection to this site isn't secure]‏  [Show certificate] در فیلد ورودی آدرس وب کلیک کنید.
4
روی [Copy to File...] در زبانه [Details] کلیک کنید.
5
روی [Next] کلیک کنید.
6
قالب فایلی را انتخاب کنید و روی [Next] کلیک کنید.
7
مقصد ذخیره و نام فایل گواهی را مشخص کنید و سپس روی [Next] کلیک کنید.
8
محتوایی را که ذخیره می‌شود بررسی و روی [Finish]‏  [OK] کلیک کنید.
با این کار ذخیره‌سازی گواهی تکمیل می‌شود.
9
روی [OK] کلیک کنید.
10
مرورگر وب را ببندید.
11
گواهی ذخیره‌شده در مرحله 8 را در رایانه خود نصب کنید.
برای DER/Base64 (با پسوند "cer")
برای PKCS#7 (با پسوند "p7b")
A14X-03W