<Δίκτυο>

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις ρυθμίσεις δικτύου.
<Output Report>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Μπορείτε να εκτυπώσετε τις ρυθμίσεις στο <Network>. <Έξοδος Αναφοράς>
<Επιβεβαίωση Σύνδεσης Δικτύου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Αν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί <On>, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Αν προκύψουν σφάλματα σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη της συσκευής.
<Χρήση IPv4>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv4>
Ρυθμίστε αν θα χρησιμοποιείται το IPv4. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv4
<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv4>
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv4. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv4
<Ρυθμίσεις Επιλογών DHCP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv4>
Καθορίστε τις προαιρετικές ρυθμίσεις για το DHCP. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
<Perform DNS Dynamic Update>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv4 Settings> / <IPv6 Settings>
Καθορίστε αν θα εκτελείται η αυτόματη ενημέρωση όταν η αντιστοίχιση ανάμεσα στο όνομα κεντρικού υπολογιστή και στη διεύθυνση IP αλλάζει σε περιβάλλον όπως το DHCP. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
<Εντολή PING>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv4>
Ελέγχει αν η διεύθυνση IPv4 έχει οριστεί σωστά. Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv4
<Χρήση IPv6>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείται το IPv6. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
<Use Stateless Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείται η διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης IPv6. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
<Use Manual Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv6 χειροκίνητα. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
<Use DHCPv6>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Καθορίστε αν θα λαμβάνεται η διεύθυνση IPv6 από τον διακομιστή DHCP. Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6
<Ανάκτ.ΜόνοΠροθέμ.Δ/νσης με ΈλεγχοΚατάστ.>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε αν θα λάβετε μόνο το πρώτο μισό της διεύθυνσης με έλεγχο κατάστασης από τον διακομιστή DHCP μέσω του DHCPv6.
<Ρυθμίσεις Επιλογών DHCP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP> <Ρυθμίσεις IPv6>
Καθορίστε τις προαιρετικές ρυθμίσεις για το DHCP. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης Διακομιστή DNS>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις DNS>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης του διακομιστή DNS. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
<Ρυθμίσεις mDNS>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις DNS>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για χρήση της λειτουργίας DNS σε ένα σύστημα που δεν διαθέτει διακομιστή DNS. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης LPD>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση LPD. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση LPD, επιλέξτε το <On> και ορίστε τον χρόνο έως την αυτόματη ακύρωση της εργασίας όταν τα δεδομένα εκτύπωσης δεν μπορούν να ληφθούν λόγω σφάλματος επικοινωνίας, κ.λπ.
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης RAW>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση RAW. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση RAW, επιλέξτε το <On> και ορίστε αν θα χρησιμοποιείται αμφίδρομη επικοινωνία, καθώς και τον χρόνο έως την αυτόματη ακύρωση της εργασίας όταν τα δεδομένα εκτύπωσης δεν μπορούν να ληφθούν λόγω σφάλματος επικοινωνίας, κ.λπ.
<Ρυθμίσεις SNTP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το Simple Network Time Protocol (SNTP). Καθορισμός ρυθμίσεων SNTP
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης FTP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση FTP. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση FTP, επιλέξτε <On> και ορίστε <Όνομα Χρήστη> και <Συνθηματικό>, εάν χρειάζεται.
<Χρήση UTF-8 γιαΕμφάνΟνόμ.Εργ.Εκτύπ. FTP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται το UTF-8 για την εμφάνιση των ονομάτων αρχείων όταν εκτελείτε εκτύπωση FTP.
<Ρυθμίσεις WSD>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις WSD. Για να χρησιμοποιήσετε το WSD (Web Service on Devices) για την εφαρμογή εκτύπωσης, ορίστε το <Use WSD Printing> σε <On>. Για να χρησιμοποιήσετε το WSD για ανάκτηση των πληροφοριών της συσκευής, ορίστε το <Χρήση Αναζήτησης WSD> σε <On>.
<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης IPP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για εκτύπωση IPP. Για να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση IPP, επιλέξτε <On> και καθορίστε αν θα επιτρέπονται μόνο δεδομένα επικοινωνίας κρυπτογραφημένα με TLS (εκτύπωση IPP) και αν θα χρησιμοποιείται η πιστοποίηση IPP.
<Ρυθμίσεις Εντοπισμού Multicast>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εντοπισμού multicast. Παρακολούθηση της συσκευής από τα συστήματα διαχείρισης συσκευών
<Sleep Mode Notification Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την αποστολή multicast των ειδοποιήσεων της κατάστασης Αναστολής Λειτουργίας στο δίκτυο.
<Χρήση HTTP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση HTTP.
<TLS Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Μπορείτε να ορίσετε ένα ζεύγος κλειδιών, την έκδοση TLS και τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιούνται μόλις επιβεβαιωθεί ότι μια συσκευή χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
<Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τον διακομιστή μεσολάβησης. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
<Επιβεβ.Πληρ.Πιστ.σεΚατ.Διαχείρ.Πιστοπ.>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε αν η συσκευή θα ελέγχει τις πληροφορίες πιστοποίησης κατά την εκτύπωση με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή V4.
<Ρυθμίσεις IPSec>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις TCP/IP>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις IPSec. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων IPSec
<IPSec Policy List>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Μπορείτε να καταχωρίσετε πολιτικές IPSec και να ορίσετε προτεραιότητες.
<TCP/IP Option Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Καθορίστε την κλίμακα του παραθύρου της επιλογής TCP και το μέγεθος MTU.
<Ρυθμίσεις SNMP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις SNMP. Παρακολούθηση και Έλεγχος της Συσκευής μέσω SNMP
<Μορφοπ. MIB Πόρων Κεντρ. Η/Υ ως RFC2790>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε αν το MIB πόρων κεντρικού υπολογιστή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του RFC2790.
<Dedicated Port Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Καθορίστε αν θα διαμορφώσετε/ανατρέξετε στις λεπτομερείς πληροφορίες της συσκευής από τα προγράμματα οδήγησης ή το βοηθητικό λογισμικό της Canon.
<Dedicated Port Authentication Method>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Καθορίστε τη μέθοδο πιστοποίησης για την αποκλειστική θύρα.
<Χρήση Λειτουργίας Ουράς>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε αν θα τεθούν σε ουρά εκτύπωσης οι εργασίες που έχουν σταλεί στη συσκευή στη διάταξη αποθήκευσής της.
<Σειριακή λήψη>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε εάν θα επεξεργαστείτε αποτελεσματικά τα δεδομένα όταν αποστέλλονται πολλές εργασίες εκτύπωσης στη συσκευή. Εάν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε <Off>, τα δεδομένα εκτυπώνονται με τη σειρά λήψης, αλλά η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι χαμηλότερη.
<ΧρόνοςΑναμ. για Σύνδ.κατά την Εκκίνηση>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε τον χρόνο αναμονής μέχρι τη σύνδεση σε δίκτυο από την ώρα ενεργοποίησης της συσκευής. Ορισμός χρόνου αναμονής για τη σύνδεση σε δίκτυο
<Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης Ethernet. Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet
<Ρυθμίσεις IEEE 802.1X>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το IEEE 802.1X. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X
<Φίλτρο Εξόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο εξόδου. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Φίλτρο Εισόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο εισόδου. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv4 Address Filter>  <IPv4 Address ICMP Settings>
Καθορίστε αν θα επιτρέπεται πάντα η επικοινωνία ICMP.
<Φίλτρο Εξόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv6>
Καθορίστε το φίλτρο εξόδου. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Φίλτρο Εισόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv6>
Καθορίστε το φίλτρο εισόδου. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv6 Address Filter>  <IPv6 Address ICMP Settings>
Καθορίστε αν θα επιτρέπεται πάντα η επικοινωνία ICMPv6.
<Φίλτρο Εξόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>
Καθορίστε το φίλτρο εξόδου. Καθορισμός διευθύνσεων MAC στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Φίλτρο Εισόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας>  <Φίλτρο Διεύθυνσης MAC>
Καθορίστε το φίλτρο εισόδου. Καθορισμός διευθύνσεων MAC στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<IP Address Block Log>
<Settings/Registration>  <Preferences>  <Network Settings>  <Firewall Settings>
Εμφανίζει το αρχείο καταγραφής για μπλοκάρισμα με φίλτρο διεύθυνσης IP. Καθορισμός διευθύνσεων IP στις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας
<Χρήση Mopria>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε αν θα εκτυπώνονται τα δεδομένα απευθείας από φορητές συσκευές που υποστηρίζουν το Mopria®, όπως smartphone και tablet. Χρήση της συσκευής μέσω εφαρμογών
<Χρήση AirPrint>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε αν θα γίνεται εκτύπωση απευθείας από iPhone, iPad, iPod Touch ή Mac που υποστηρίζει τη λειτουργία AirPrint. Χρήση του AirPrint
<Εμφάνιση Σφαλμάτων για AirPrint>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Προσδιορίστε αν η εμφάνιση μιας οθόνης σφάλματος στον πίνακα ελέγχου κατά την εκτύπωση δεν μπορεί να εκτελεστεί όπως αναμένεται λόγω προβλήματος με τα δεδομένα εκτύπωσης κατά την εκτύπωση με AirPrint.
Αν αυτό έχει τεθεί στο <On>, εμφανίζεται μια οθόνη σφάλματος στον πίνακα ελέγχου. Ακυρώστε την εργασία αφού ελέγξετε την οθόνη σφάλματος. Αν αυτό έχει τεθεί στο <Off>, δεν εμφανίζεται οθόνη σφάλματος στον πίνακα ελέγχου, αλλά η εργασία παραμένει στο ιστορικό εργασιών με ένδειξη <Σφάλμα>.
<Position Information>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις πληροφοριών θέσης της συσκευής. Χρήση του AirPrint
<Χρήση IPP παντού>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε αν θα επιτρέπεται η εκτύπωση απευθείας από συσκευές Chromebook που υποστηρίζουν IPP Everywhere. Χρήση της συσκευής μέσω εφαρμογών
<Settings for Universal Print>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την Καθολική εκτύπωση. Εκτύπωση με χρήση της υπηρεσίας Microsoft Cloud Service (Καθολική εκτύπωση)
<Επιλογή Διασύνδεσης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιήσετε μόνο ενσύρματο LAN ή μόνο ασύρματο LAN, ενσύρματο και ασύρματο LAN ταυτόχρονα, ή ενσύρματο LAN και ένα άλλο ενσύρματο LAN ταυτόχρονα. Επιλογή μεθόδου σύνδεσης δικτύου
<Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του ασύρματου τοπικού δικτύου. Σύνδεση σε ασύρματο LAN
<Κατάσταση Εξοικ. Ενέργειας>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>
Καθορίστε αν θα τίθεται η συσκευή περιοδικά σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, ανάλογα με τα σήματα που στέλνει ο δρομολογητής του ασύρματου LAN. Σύνδεση σε ασύρματο LAN
<Πληροφορίες σύνδεσης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>
Εμφανίζει τις πληροφορίες ρύθμισης του ασύρματου LAN. Έλεγχος των ρυθμίσεων και των πληροφοριών του ασύρματου LAN
<Χρήση Απευθείας Σύνδεσης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Καθορίστε αν θα χρησιμοποιείται η άμεση σύνδεση. Άμεση σύνδεση
<Τύπος Απευθείας Σύνδεσης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Επιλέξτε τον τύπο άμεσης σύνδεσης. Άμεση σύνδεση
<Όνομα Συσκευής για Wi-Fi Direct>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Καθορίστε το όνομα συσκευής που θα χρησιμοποιείται για άμεσες συνδέσεις (Wi-Fi Direct).
<Χρόνος έως τον τερμ. της Αυτ. Σύνδ.>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Καθορίστε το χρονικό διάστημα μέχρι την αυτόματη λήξη της επικοινωνίας όταν υπάρχει παρατεταμένη περίοδος χωρίς μετάδοση/λήψη δεδομένων ενώ πραγματοποιείται επικοινωνία με την άμεση σύνδεση.
<Ρυθμίσεις Κατάστ. Σημείου Πρόσβασης (ΣΠ)>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την κατάσταση σημείου πρόσβασης.
<Διατ. Εν. Εάν Είναι Καθ. SSID/Κλ.Δικτ.>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Αν τα στοιχεία <Χρήση Προσαρμοσμένου SSID> και <Χρήση Προσαρμοσμένου Κλειδιού Δικτύου> είναι ενεργοποιημένα στο <Ρυθμίσεις Κατάστ. Σημείου Πρόσβασης (ΣΠ)>, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσες συνδέσεις χωρίς να πατήσετε <Ενεργοποίηση> στο <Απευθείας Σύνδεση> στην ενότητα <Πύλη για Φορητά>.
<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP Άμεσης Σύνδεσης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Απευθείας Σύνδεσης>
Καθορίστε τη διεύθυνση IP που θα διανεμηθεί στις φορητές συσκευές που συνδέονται μέσω άμεσης σύνδεσης.
<Session Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Καθορίστε το χρονικό όριο λήξης μετά τη σύνδεση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv4 που θα χρησιμοποιηθεί με ένα ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή) όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ενσύρματο και ασύρματο LAN.
<Γραμμή Προτερ. για Επικοιν. με Κιν. Συσκ>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Επιλέξτε τη γραμμή στην οποία θα συνδέσετε φορητές συσκευές όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ενσύρματο LAN (κύρια γραμμή) και ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή).
<Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης Ethernet για τη δευτερεύουσα γραμμή. Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet
<Φίλτρο Εξόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο μετάδοσης στις ρυθμίσεις της δευτερεύουσας γραμμής. Διαμόρφωση του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής
<Φίλτρο Εισόδου>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>  <Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας> <Φίλτρο Διεύθυνσης IPv4>
Καθορίστε το φίλτρο λήψης στις ρυθμίσεις της δευτερεύουσας γραμμής. Διαμόρφωση του τείχους προστασίας της δευτερεύουσας γραμμής
<Ρυθμίσεις Διεύθυνσης Διακομιστή DNS>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις για Επικοιν. Δεδομ. Συστήματος>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις της διεύθυνσης διακομιστή DNS για τη δευτερεύουσα γραμμή. Καθορισμός ρυθμίσεων DNS
<Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις για Επικοιν. Δεδομ. Συστήματος>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για τη δευτερεύουσα γραμμή. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
<Επιλέξτε Γραμμή για Χρήση>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής> <Ρυθμίσεις για Επικοιν. Δεδομ. Συστήματος>
Επιλέξτε τη γραμμή που θα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία δεδομένων συστήματος. Διαμόρφωση επικοινωνίας δεδομένων συστήματος
<Ρυθμίσεις Στατικής Δρομολόγησης>
<Ρύθμ.>  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις στατικής δρομολόγησης για διευθύνσεις IPv4. Ρύθμιση στατικής δρομολόγησης
A14L-08K