Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τύποι των διευθύνσεων IPv6. Καταχωρήστε όπως απαιτείται. Μπορείτε να καταχωρίσετε έως τέσσερις διευθύνσεις χωρίς έλεγχο κατάστασης. Πραγματοποιήστε δοκιμή σύνδεσης αν είναι απαραίτητο.
Τύπος
Επεξήγηση
Σύνδεση-τοπική διεύθυνση
Διευθύνσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην ίδια σύνδεση και δημιουργούνται αυτόματα χωρίς καμία ρύθμιση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός του εύρους του δρομολογητή.
Διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης
Διευθύνσεις που δημιουργούνται αυτόματα με βάση το πρόθεμα που παρέχεται από έναν δρομολογητή και τη διεύθυνση MAC της συσκευής, ακόμη και σε περιβάλλον χωρίς διακομιστή DHCP.
Χειροκίνητη διεύθυνση
Διευθύνσεις που καταχωρούνται χειροκίνητα. Καθορίζονται το μήκος προθέματος και μια προεπιλεγμένη διεύθυνση δρομολογητή.
Διεύθυνση με έλεγχο κατάστασης
Διευθύνσεις που παρέχει ο διακομιστής DHCP.

Ρύθμιση διεύθυνσης IPv6

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings]  [IPv6 Settings].
4
Επιλέξτε [Use IPv6] και διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Use IPv6]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το IPv6 στη συσκευή. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο IPv6, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Use Stateless Address]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, όταν χρησιμοποιείτε διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης. Όταν δεν χρησιμοποιείτε διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Use Manual Address]
Όταν θέλετε να εισαγάγετε μια διεύθυνση IPv6 με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP, το μήκος προθέματος και την προεπιλεγμένη διεύθυνση δρομολογητή στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω διευθύνσεις.
Διευθύνσεις συμβατές με το IPv4 (Διευθύνσεις IPv6 στις οποίες τα άνω 96 bit είναι «0» με διεύθυνση IPv4 που εμπεριέχεται στα χαμηλότερα 32 bit)
IPv4-χαρτογραφημένες διευθύνσεις (Διευθύνσεις IPv6 στις οποίες τα άνω 96 bit είναι «0:0:0:0:ffff:» με διεύθυνση IPv4 που εμπεριέχεται στα χαμηλότερα 32 bit)
[IP Address]
Εισαγάγετε μια διεύθυνση IPv6. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διευθύνσεων που αρχίζουν από «ff» (διεύθυνση πολλαπλής διανομής).
[Prefix Length]
Εισαγάγετε έναν αριθμό που υποδεικνύει πόσα bit είναι διαθέσιμα για τη διεύθυνση δικτύου.
[Default Router Address]
Καθορίστε τη διεύθυνση IPv6 του προεπιλεγμένου δρομολογητή όπως απαιτείται. Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διευθύνσεων που αρχίζουν από «ff» (διεύθυνση πολλαπλής διανομής).
[Use DHCPv6]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, όταν χρησιμοποιείτε διεύθυνση με έλεγχο κατάστασης. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο DHCPv6, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ανακτήσετε μόνο το πρώτο μισό της διεύθυνσης με έλεγχο κατάστασης από τον διακομιστή DHCP χρησιμοποιώντας το DHCPv6.
5
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].

Εκτέλεση δοκιμής σύνδεσης για μια διεύθυνση IPv6

Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σωστά, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σύνδεσης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) στον υπολογιστή (Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)).
Ακόμη και αν ρυθμιστούν σωστά οι διευθύνσεις IP, εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε διανομέα μεταγωγής, ενδέχεται να μην συνδεθεί στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, καθυστερήστε τον χρόνο έναρξης της επικοινωνίας της συσκευής και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ορισμός χρόνου αναμονής για τη σύνδεση σε δίκτυο
A14L-02L