การใช้สื่อบันทึกหน่วยความจำ

คุณสามารถใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำลงในเครื่องได้โดยตรงและใช้งานสื่อบันทึกดังกล่าวได้
เครื่องรองรับสื่อบันทึกหน่วยความจำตามมาตรฐาน USB 2.0 และรองรับสื่อบันทึกหน่วยความจำรูปแบบ FAT32/exFAT
แต่ไม่รองรับอุปกรณ์และวิธีการใช้งานต่อไปนี้
สื่อบันทึกหน่วยความจำที่มีฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัย
เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำที่เชื่อมต่อผ่าน USB
สายต่อขยายความยาว USB หรือฮับ USB

การเตรียมการเพื่อใช้งานสื่อบันทึกหน่วยความจำ

เมื่อใช้สื่อบันทึกหน่วยความจำ ให้เตรียมการตามขั้นตอนต่อไปนี้ล่วงหน้า

การเปิดใช้งานสื่อบันทึกหน่วยความจำสำหรับการพิมพ์

<ตั้งค่า>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน>  <เข้าถึงไฟล์>  <การตั้งค่าหน่วยความจำ>  <ใช้ฟังก์ชันการพิมพ์>  <เปิด>
หากเครื่องไม่จดจำสื่อบันทึกหน่วยความจำ แม้ว่าจะเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้วก็ตาม ให้ตั้งค่า <ใช้ไดรเวอร์ AddOn สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB> เป็น <ปิด> <ใช้ไดรเวอร์ AddOn สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB>
การแสดงหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์เมื่อใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำ
ตั้งค่า <เลือกตัวเลือกเมื่อเชื่อมต่อสื่อหน่วยความจำ> เป็น <เปิด> เมื่อใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำ หน้าจอการยืนยันจะปรากฏขึ้นและสามารถทำการพิมพ์ได้ในทันที <เลือกตัวเลือกเมื่อเชื่อมต่อสื่อหน่วยความจำ>
*หากต้องการแสดงหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์จากสื่อบันทึกหน่วยความจำ ให้ใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำหลังจากยกเลิกโหมดสลีปแล้ว การออกจากโหมดสลีป

การใส่/การถอดสื่อบันทึกหน่วยความจำ

การใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำไม่ถูกต้องหรือผิดทิศทาง อาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องหรือสื่อบันทึกหน่วยความจำ

การใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำ

เสียบหน่วยความจำ USB เข้ากับพอร์ต USB ทางด้านขวาของเครื่องโดยจัดตำแหน่งให้ถูกต้อง

การถอดสื่อบันทึกหน่วยความจำ

ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อถอดสื่อบันทึกข้อมูลออก
เลือก <นำสื่อบันทึกหน่วยความจำออก> บนหน้าจอพิมพ์สื่อหน่วยความจำ  เลือก <ใช่> สำหรับ <นำสื่อบันทึกหน่วยความจำ ออกหรือไม่>
เลือก  (Status Monitor)  <สถานะอุปกรณ์>  <นำสื่อบันทึกหน่วยความจำออก>

การพิมพ์ไฟล์บนสื่อบันทึกหน่วยความจำ

1
ใส่สื่อบันทึกหน่วยความจำลงในพอร์ต USB ของเครื่อง การใส่/การถอดสื่อบันทึกหน่วยความจำ
2
เลือก <หน่วยความจำ> บนหน้าจอ <Home> หน้าจอ<Home>
3
เลือก <เลือกไฟล์และพิมพ์>
เลือก <เลือกทั้งหมด> เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด
หากมีไฟล์หลายประเภท ให้เลือก <PDF>, <XPS> หรือ <JPEG/TIFF>
คุณสามารถยกเลิกการเลือกไฟล์ได้โดยเลือกไฟล์อีกครั้ง หากต้องการยกเลิกการเลือกไฟล์ทั้งหมด ให้เลือก <ล้างการเลือก>
4
เลือก <นำไปใช้>
เมื่อใช้ตั๋วการพิมพ์ในการพิมพ์ไฟล์ XPS
เมื่อพิมพ์ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ XPS คุณสามารถพิมพ์ตามตั๋วการพิมพ์ (การตั้งค่าการพิมพ์) ที่ฝังอยู่ในไฟล์ได้
5
ระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามความจำเป็น
เลือกการตั้งค่าที่จะตั้งค่า
<จำนวนสำเนา>
<โหมดสี>
<กระดาษ>
<N ใน 1>
ไม่สามารถใช้ <N ใน 1> สำหรับไฟล์ JPEG หรือไฟล์ TIFF ได้
<2 ด้าน>
<ความละเอียด>
<ช่วงการพิมพ์>
<ช่วงการพิมพ์ (TIFF)>
ไม่สามารถใช้ <ช่วงการพิมพ์ (TIFF)>) สำหรับไฟล์ PDF, ไฟล์ XPS หรือไฟล์ JPEG ได้
<พอดีกับขนาดกระดาษ>
ไม่สามารถใช้ <พอดีกับขนาดกระดาษ> สำหรับไฟล์ JPEG หรือไฟล์ TIFF ได้
<ขยาย/ลดขนาด>
ไม่สามารถใช้ <ขยาย/ลดขนาด> สำหรับไฟล์ PDF หรือไฟล์ XPS ได้
<ขยายพื้นที่พิมพ์>
<เรียงชุด>
ไม่สามารถใช้ <เรียงชุด> สำหรับไฟล์ JPEG หรือไฟล์ TIFF ได้
<การวางแนวรูปภาพ>
ไม่สามารถใช้ <การวางแนวรูปภาพ> สำหรับไฟล์ PDF หรือไฟล์ XPS ได้
<ตำแหน่งพิมพ์>
ไม่สามารถใช้ <ตำแหน่งพิมพ์> สำหรับไฟล์ PDF หรือไฟล์ XPS ได้
<ฮาล์ฟโทน>
6
เลือก <เริ่มการพิมพ์>
เครื่องจะพิมพ์ไฟล์ที่เลือกไว้
หากคุณต้องการยกเลิกการพิมพ์ ให้เลือก <ยกเลิก>  <ใช่>
7
ถอดสื่อบันทึกหน่วยความจำออกอย่างถูกต้อง การใส่/การถอดสื่อบันทึกหน่วยความจำ
การถอดสื่อหน่วยความจำออกอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหากับเครื่องหรือสื่อบันทึกหน่วยความจำ
9Y98-04C