Nhập/Xuất dữ liệu người dùng

Bạn có thể lưu thông tin người dùng đã lưu trong máy vào máy tính (xuất), cũng như tải thông tin người dùng từ các máy khác vào máy bạn đang sử dụng (nhập). Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn đăng ký nhiều người dùng cùng một lúc.
Để biết thông tin về cách chỉnh sửa tập tin CSV để nhập, xem mục Thêm và chỉnh sửa thông tin người dùng trong tập tin CSV.
Nếu bản sao của dữ liệu tồn tại trong tập tin CSV để nhập, thì phiên bản của dữ liệu đã được đọc trước sẽ được ưu tiên và đăng ký.
Bạn nên xuất dữ liệu người dùng đã đăng ký/chỉnh sửa để tạo bản sao lưu.

Xuất dữ liệu người dùng

1
Khởi động Remote UI. Khởi động Remote UI
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang cổng thông tin. Màn hình Remote UI
3
Nhấp vào [User Management]  [Authentication Management].
4
Nhấp vào [Export].
5
Chọn định dạng tập tin và nhấp vào [Start Export].
Xuất ra thông tin người dùng được tạo ở định dạng tập tin mà có thể được sử dụng với ứng dụng Xác thực người dùng. Phần mở rộng tập tin là “csv.”
6
Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chỉ định vị trí lưu tập tin.
Lưu tập tin csv.

Nhập dữ liệu người dùng theo cách thủ công

Bạn có thể chỉ định thủ công dữ liệu để nhập và cập nhật thông tin người dùng.
1
Khởi động Remote UI. Khởi động Remote UI
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang cổng thông tin. Màn hình Remote UI
3
Nhấp vào [User Management] [Authentication Management].
4
Nhấp vào [Import]  [Manual Import Settings...]
5
Chỉ định các cài đặt yêu cầu.
[File Path:]
Chỉ định đường dẫn của tập tin để nhập.
[File Format:]
Chọn định dạng tập tin để nhập.
<User Authentication Format>:
Nhập thông tin người dùng được tạo ở định dạng tập tin mà có thể được sử dụng với ứng dụng Xác thực người dùng. Phần mở rộng của tập tin là “csv.”
[Import Method:]
Chọn chỉ nhập dữ liệu người dùng hoặc tất cả dữ liệu người dùng đã cập nhật hoặc đã thêm.
Nếu bạn chọn [Perform full import] và người dùng có cùng tên người dùng đã được đăng ký, thì thông tin người dùng sẽ bị ghi đè.
Khi thực hiện quá trình nhập hoàn chỉnh, mọi người dùng không được liệt kê trong các tập tin đã nhập sẽ bị xóa khỏi máy. Tuy nhiên, mục “-----” và “Administrator”, được đăng ký theo mặc định, sẽ vẫn còn ngay cả khi chúng không được liệt kê trong các tập tin đã nhập.
[Application Timing:]
Chọn [Apply immediately] hoặc [Specify the date and time]. Nếu bạn chọn [Specify the date and time], chỉ nhập ngày và thời gian hoặc thời gian mong muốn.
Nếu không phản ánh thông tin người dùng vào thời gian đã chỉ định do máy bị TẮT hoặc hoàn toàn ở Chế độ nghỉ, thì thông tin sẽ được phản ánh khi máy phục hồi.
6
Nhấp vào [Start Import]
Nếu Mã phòng ban (dept_id) và mã PIN (dept_pin) được ghi trong tập tin CSV đã nhập, thì sẽ hiển thị [Check Unregistered Department ID] sau khi hoàn thành nhập. Thực hiện đăng ký Mã phòng ban.
9Y9C-054