In Các Tài Liệu Bảo Mật

Phần này mô tả cách in tài liệu từ một ứng dụng dưới dạng tài liệu bảo mật.

Gửi Tài Liệu Bảo Mật từ Máy Tính đến Máy

1
Mở tài liệu trong một ứng dụng và hiển thị hộp thoại in.
2
Chọn trình điều khiển máy in cho máy này, và nhấp [Sở thích] hoặc [Thuộc tính].
3
Chọn [In An Toàn] trong [Phương Pháp Đầu Ra].
Màn hình bật lên [Thông tin] sẽ hiển thị. Kiểm tra tin nhắn, và nhấp vào [Có] hoặc [Không].
4
Chỉ định cài đặt in khi cần thiết, và nhấp vào [OK].
Chuyển các thẻ tùy theo các cài đặt.
5
Bấm [In] hoặc [OK].
Sau khi tài liệu được bảo mật gửi đến máy tính, nó sẽ nằm trong bộ nhớ máy để chờ được in.
9Y9C-042