Theo Dõi và Kiểm Soát Máy với SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) là một giao thức để theo dõi và kiểm soát các thiết bị truyền thông nối mạng bằng cách sử dụng Management Information Base (MIB). Máy hỗ trợ SNMPv1 và SNMPv3 tăng cường bảo mật. Bạn có thể kiểm tra tình trạng máy từ một máy tính khi bạn in tài liệu hoặc sử dụng Remote UI. Bạn có thể kích hoạt hoặc SNMPv1 hoặc SNMPv3, hoặc cả hai cùng lúc. Chỉ định các cài đặt cho mỗi phiên bản phù hợp với môi trường mạng và mục đích sử dụng của bạn.
SNMPv1
SNMPv1 sử dụng thông tin được gọi là "chuỗi cộng đồng" để xác định vùng tương tác truyền thông SNMP. Vì thông tin này được tiếp xúc với mạng trong cơ chế plain text (văn bản thuần túy), mạng của bạn sẽ dễ bị tấn công. Nếu bạn muốn đảm bảo an ninh mạng, hãy vô hiệu hóa SNMPv1 và sử dụng SNMPv3.
SNMPv3
Với SNMPv3, bạn có thể thực hiện quản lý thiết bị mạng được bảo vệ bằng tính năng bảo mật chặt chẽ. Lưu ý rằng bạn phải kích hoạt TLS cho UI Từ Xa trước khi cấu hình cho SNMPv3 (Cấu hình Khóa và Chứng chỉ cho TLS) hoặc cài đặt <Cài Đặt UI Từ Xa> thành <Dùng TLS> trong <Bật> (<Cài Đặt UI Từ Xa>), rồi TẮT máy và BẬT lại.
Phần mềm quản lý SNMP, khi được cài đặt trên máy tính kết nối mạng, sẽ cho phép bạn cấu hình, theo dõi, và kiểm soát máy từ xa bằng máy tính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng cho phần mềm quản lý của bạn.
1
Khởi động Remote UI. Khởi động Remote UI
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang Cổng thông tin. Màn hình Remote UI
3
Nhấp vào [Network Settings]  [SNMP Settings].
4
Chỉ định cài đặt SNMPv1.
Nếu bạn không cần thay đổi cài đặt SNMPv1, hãy thực hiện bước tiếp theo.
[Use SNMPv1]
Chọn vào ô đánh dấu để bật SNMPv1. Bạn chỉ có thể chỉ định phần còn lại của cài đặt SNMPv1 chỉ khi nào ô đánh dấu này được chọn.
[Use Dedicated Community]
Cộng đồng dành riêng là một cộng đồng được cung cấp cho phần mềm quản lý thiết bị Canon. Chọn hộp kiểm để sử dụng cộng đồng dành riêng và chỉ định [MIB Access Permission]. Nếu bạn không cần sử dụng cộng đồng dành riêng, hãy bỏ chọn hộp kiểm.
* Hãy xem hướng dẫn sử dụng cho phần mềm mà bạn đang dùng để biết thêm chi tiết.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
Chọn hộp kiểm này để chỉ định tên cộng đồng. Nếu bạn không cần chỉ định tên cộng đồng, thì bỏ chọn hộp kiểm.
[MIB Access Permission]
Đối với mỗi cộng đồng, chọn [Read/Write] hoặc [Read Only] làm quyền truy cập đến đối tượng MIB.
[Read/Write]
Cho phép cả xem và thay đổi giá trị của đối tượng MIB.
[Read Only]
Cho phép chỉ xem giá trị của đối tượng MIB.
[Community Name]
Nhập các ký tự chữ cái và chữ số của tên cộng đồng.
5
Chọn [Use SNMPv3] và cấu hình SNMPv3.
Nếu bạn không cần thay đổi cài đặt SNMPv3, hãy thực hiện bước tiếp theo.
1
Nhấp vào [Administrator Settings].
[Use Administrator]
Chọn hộp kiểm để sử dụng người dùng Quản trị viên.
Không thể thay đổi [Authentication Algorithm] và [Encryption Algorithm].
[Use Same Password as for Authentication]
Chọn hộp kiểm để sử dụng cùng một mật khẩu với mật khẩu được sử dụng trong phần xác thực người dùng.
2
Nhấp vào [OK].
3
Nhấp vào [User Settings] [Register].
[User Name]
Nhập các ký tự chữ cái và chữ số cho tên người dùng.
[MIB Access Permission]
Chọn [Read/Write] hoặc [Read Only] làm quyền truy cập đến đối tượng MIB.
[Read/Write]
Cho phép cả xem và thay đổi giá trị của đối tượng MIB.
[Read Only]
Cho phép chỉ xem giá trị của đối tượng MIB.
[Security Settings]
Chọn [Auth. Yes/Encrypt. Yes], [Auth. Yes/Encrypt. No], hoặc [Auth. No/Encrypt. No] cho kết hợp mong muốn của cài đặt chứng thực và mã hóa.
[Authentication Algorithm]
Chọn [MD5], [SHA1] hoặc [SHA2] theo môi trường của bạn. Đối với kiểu [SHA2], hãy chọn trong số bốn độ dài băm (224 bit, 256 bit, 384 bit, hoặc 512 bit).
[Encryption Algorithm]
Nếu bạn đã chọn [Auth. Yes/Encrypt. Yes] trong [Security Settings], chọn thuật toán xác thực thích hợp cho môi trường mạng của bạn.
[Authentication Password]/[Encryption Password]
Sử dụng các ký tự chữ và số để nhập mật khẩu vào [Authentication Password] hoặc cả [Encryption Password] và [Confirm], tùy thuộc vào cài đặt trong [Security Settings]. Cài đặt tùy chọn này cho từng thuật toán (xác thực/mã hóa).
4
Nhấp vào [OK].
5
Nhấp vào [Network Settings] [SNMP Settings].
6
Chỉ Định Cài Đặt Lấy Thông Tin Quản Lý Máy In.
Với SNMP, thông tin quản lý máy in, như giao thức in và cổng máy in, có thể được thường xuyên theo dõi và lấy được từ máy tính nối mạng.
[Get Printer Management Information from Host]
Chọn hộp kiểm để bật theo dõi thông tin quản lý máy in của máy qua SNMP. Để tắt theo dõi thông tin quản lý máy in, bỏ chọn hộp kiểm.
7
Nhấp vào [OK].
Vô hiệu hóa SNMPv1
Nếu SNMPv1 bị vô hiệu hóa, một số chức năng của máy trở nên không có sẵn, chẳng hạn như thu thập thông tin máy tính thông qua trình điều khiển máy in.
Sử dụng bảng điều khiển
Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt SNMP từ <Đặt>. <Cài Đặt SNMP>
Hữu hiệu cả SNMPv1 và SNMPv3
Nếu cả hai phiên bản của SNMP đều được kích hoạt, khuyến khích cho phép truy cập MIB trong SNMPv1 được cài đăt sang [Read Only]. Cho phép truy cập MIB có thể được cài đặt độc lập trong SNMPv1 và SNMPv3 (và cho mỗi người dùng trong SNMPv3). Chọn [Read/Write] (cho phép truy cập hoàn toàn) trong SNMPv1 sẽ bỏ những tính năng bảo mật chặt chẽ đặc trưng SNMPv3 vì hầu hết các cài đặt máy sau đó có thể được kiểm soát bằng SNMPv1.
9Y9C-02Y