<Mạng>

Phần này mô tả cài đặt mạng.
<Output Report>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Bạn có thể in cài đặt trong <Network>. <Xuất Báo Cáo>
<Xác Nhận Kết Nối Mạng>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Nếu cài đặt thiết lập này thành <Bật>, thì bạn có thể thay đổi cài đặt mạng. Nếu xảy ra lỗi liên quan đến kết nối mạng, thì thông báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình của máy.
<Dùng IPv4>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv4>
Cài đặt có sử dụng IPv4 hay không. Cài đặt một địa chỉ IPv4
<Cài Đặt Địa Chỉ IP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv4>
Chỉ định địa chỉ IPv4. Cài đặt một địa chỉ IPv4
<Cài Đặt Tùy Chọn DHCP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv4>
Chỉ định các cài đặt tùy chọn cho DHCP. Thực hiện cài đặt DNS
<Perform DNS Dynamic Update>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv4 Settings> / <IPv6 Settings>
Chỉ định xem có thực hiện cập nhật tự động hay không khi ánh xạ giữa tên máy chủ và địa chỉ IP được thay đổi trên môi trường chẳng hạn như DHCP. Thực hiện cài đặt DNS
<Lệnh PING>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv4>
Kiểm tra xem địa chỉ IPv4 có được cài đặt chính xác hay không. Tiến hành kiểm tra kết nối cho địa chỉ IPv4
<Dùng IPv6>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv6>
Chỉ định có sử dụng IPv6 hay không. Cài đặt một địa chỉ IPv6
<Use Stateless Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Chỉ định sử dụng địa chỉ trạng thái IPv6 hay không. Cài đặt một địa chỉ IPv6
<Use Manual Address>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Chỉ định địa chỉ IPv6 theo cách thủ công. Cài đặt một địa chỉ IPv6
<Use DHCPv6>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>  <IPv6 Settings>
Chỉ định xem có lấy địa chỉ IPv6 từ máy chủ DHCP hay không. Cài đặt một địa chỉ IPv6
<Chỉ Truy Xuất Tiền Tố ĐChỉ Có Trạng Thái>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv6>
Chỉ định xem có lấy nửa trước của địa chỉ có trạng thái từ máy chủ DHCP bằng cách sử dụng DHCPv6 hay không.
<Cài Đặt Tùy Chọn DHCP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP> <Cài Đặt IPv6>
Chỉ định các cài đặt tùy chọn cho DHCP. Thực hiện cài đặt DNS
<Cài Đặt Địa Chỉ Máy Chủ DNS>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>  <Cài Đặt DNS>
Chỉ định cài đặt địa chỉ máy chủ DNS. Thực hiện cài đặt DNS
<Cài Đặt mDNS>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>  <Cài Đặt DNS>
Chỉ định cài đặt để sử dụng chức năng DNS trên hệ thống không có máy chủ DNS. Thực hiện cài đặt DNS
<Cài Đặt In LPD>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt cho giao thức in LPD. Để sử dụng giao thức in LPD, chọn <Bật> và cài đặt thời gian cho đến khi lệnh in tự động bị hủy khi không thể nhận dữ liệu in do lỗi giao tiếp, v.v.
<Cài Đặt In RAW>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt để in RAW. Để sử dụng tính năng in RAW, chọn <Bật> và cài đặt có sử dụng giao tiếp hai chiều hay không và thời gian cho đến khi lệnh in tự động bị hủy khi không thể nhận dữ liệu in do lỗi giao tiếp, v.v.
<Cài Đặt SNTP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt cho Giao thức thời gian mạng đơn giản (SNTP). Thực hiện cài đặt SNTP
<Cài Đặt In Qua FTP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt in qua FTP. Để sử dụng in qua FTP, chọn <Bật>, và cài đặt <Tên Người Dùng> và <Mật Mã> nếu cần.
<Dùng UTF-8 để Hiển Thị Tên CViệc In FTP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định có sử dụng UTF-8 để hiển thị tên tập tin khi bạn thực hiện in qua FTP hay không.
<Cài Đặt WSD>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt WSD. Để sử dụng WSD (Dịch vụ web trên thiết bị) cho ứng dụng in, cài đặt <Use WSD Printing> thành <Bật>. Để sử dụng WSD để truy xuất thông tin cho máy, cài đặt <Dùng Duyệt WSD> thành <Bật>.
<Cài Đặt In IPP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt cho in IPP. Để sử dụng in IPP, chọn <Bật> và cài đặt có cho phép dữ liệu giao tiếp được mã hóa bằng TLS (in IPP) hay không và có sử dụng xác thực IPP hay không.
<Cài Đặt Phát Hiện Truyền Thông Đa Hướng>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt khám phá đa hướng. Theo dõi máy từ Hệ thống quản lý thiết bị
<Sleep Mode Notification Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Chỉ định cài đặt để gửi đa hướng thông báo Chế độ nghỉ trên mạng.
<Dùng HTTP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Bật hoặc tắt cài đặt HTTP.
<TLS Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Bạn có thể cài đặt cặp khóa, phiên bản TLS và thuật toán mã hóa để sử dụng sau khi xác nhận rằng máy sử dụng giao tiếp được mã hóa TLS. Cấu hình Khóa và Chứng chỉ cho TLS
<Cài Đặt Proxy>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt cho proxy. Đặt Proxy
<X.Nhận TTin Xác Thực Khi ở CĐộ QLý XThực>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định xem máy có kiểm tra thông tin xác thực khi bạn in bằng trình điều khiển máy in V4 hay không.
<Cài Đặt IPSec>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt TCP/IP>
Chỉ định cài đặt IPSec. Cấu hình cài đặt IPSec
<IPSec Policy List>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Bạn có thể đăng ký các chính sách IPSec và cài đặt mức độ ưu tiên.
<TCP/IP Option Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <TCP/IP Settings>
Chỉ định tỷ lệ cửa sổ tùy chọn TCP và kích thước MTU.
<Cài Đặt SNMP>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định cài đặt SNMP. Theo Dõi và Kiểm Soát Máy với SNMP
<Đ.Dạng MIB Tài Nguyên MChủ thành RFC2790>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định xem tài nguyên máy chủ MIB có tuân thủ các thông số kỹ thuật của RFC2790 hay không.
<Dedicated Port Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Chỉ định có cấu hình/tham khảo thông tin chi tiết của máy từ trình điều khiển hoặc phần mềm tiện ích của Canon hay không.
<Dedicated Port Authentication Method>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Chỉ định phương thức xác thực cho cổng chuyên dụng.
<Dùng Chức Năng Cuộn>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định xem có gửi các lệnh in đến máy trong thiết bị lưu trữ của máy hay không.
<Nhận Song Song>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định xem có xử lý dữ liệu hiệu quả hay không khi gửi nhiều lệnh in đến máy. Nếu cài đặt này được cài đặt thành <Tắt>, thì dữ liệu sẽ được in theo thứ tự nhận được, nhưng tốc độ in có thể chậm hơn.
<Thời Gian Chờ Kết Nối khi Khởi Động>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định thời gian chờ kết nối mạng từ khi máy khởi động. Cài đặt thời gian chờ khi kết nối mạng
<Cài Đặt Trình Điều Khiển Ethernet>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định cài đặt trình điều khiển Ethernet. Thực hiện cài đặt Ethernet
<Cài Đặt IEEE 802.1X>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định cài đặt cho chuẩn IEEE 802.1X. Cấu hình cài đặt xác thực IEEE 802.1X
<Bộ Lọc Gửi>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt Tường Lửa> <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4>
Chỉ định bộ lọc gửi đi. Chỉ định địa chỉ IP trong cài đặt tường lửa
<Bộ Lọc Nhận>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt Tường Lửa> <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4>
Chỉ định bộ lọc gửi đến. Chỉ định địa chỉ IP trong cài đặt tường lửa
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv4 Address Filter>  <IPv4 Address ICMP Settings>
Chỉ định có luôn cho phép giao tiếp ICMP hay không.
<Bộ Lọc Gửi>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt Tường Lửa> <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6>
Chỉ định bộ lọc gửi đi. Chỉ định địa chỉ IP trong cài đặt tường lửa
<Bộ Lọc Nhận>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng> <Cài Đặt Tường Lửa> <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv6>
Chỉ định bộ lọc gửi đến. Chỉ định địa chỉ IP trong cài đặt tường lửa
<Always Allow Sending/Receiving Using ICMP>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings> <Firewall Settings> <IPv6 Address Filter>  <IPv6 Address ICMP Settings>
Chỉ định có luôn cho phép giao tiếp ICMPv6 hay không.
<Bộ Lọc Gửi>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Tường Lửa>  <Bộ Lọc Địa Chỉ MAC>
Chỉ định bộ lọc gửi đi. Chỉ định địa chỉ MAC trong phần Cài đặt tường lửa
<Bộ Lọc Nhận>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Tường Lửa>  <Bộ Lọc Địa Chỉ MAC>
Chỉ định bộ lọc gửi đến. Chỉ định địa chỉ MAC trong phần Cài đặt tường lửa
<IP Address Block Log>
<Settings/Registration>  <Preferences>  <Network Settings>  <Firewall Settings>
Hiển thị nhật ký để chặn bằng bộ lọc địa chỉ IP. Chỉ định địa chỉ IP trong cài đặt tường lửa
<Dùng Mopria>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định có in dữ liệu trực tiếp từ thiết bị di động hỗ trợ Mopria® hay không, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Sử dụng Máy thông qua các Ứng dụng
<Dùng AirPrint>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định có in trực tiếp từ iPhone, iPad, iPod Touch hoặc Mac hỗ trợ AirPrint hay không. Sử dụng AirPrint
<Hiển Thị Lỗi cho AirPrint>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định có hiển thị màn hình lỗi trên bảng điều khiển hay không nếu không thể thực hiện quá trình in như mong đợi do sự cố với dữ liệu in khi in bằng AirPrint.
Nếu cài đặt lựa chọn này thành <Bật>, thì hiển thị màn hình lỗi trên bảng điều khiển. Hủy lệnh in sau khi kiểm tra màn hình lỗi. Nếu cài đặt lựa chọn này thành <Tắt>, thì không hiển thị màn hình lỗi trên bảng điều khiển nhưng lệnh in vẫn còn trong lịch sử in với chỉ báo <Lỗi>.
<Position Information>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Chỉ định cài đặt thông tin vị trí thiết bị. Sử dụng AirPrint
<Dùng IPP Everywhere>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định xem có cho phép in trực tiếp từ thiết bị Chromebook hỗ trợ IPP Everywhere hay không. Sử dụng Máy thông qua các Ứng dụng
<Settings for Universal Print>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Chỉ định cài đặt In chung. In bằng Microsoft Cloud Service (In chung)
<Chọn Giao Diện>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chọn sử dụng LAN có dây hoặc LAN không dây, sử LAN có dây và LAN không dây đồng thời hay sử dụng đồng thời LAN có dây và LAN có dây khác. Chọn Phương thức kết nối mạng
<Cài Đặt Mạng LAN Không Dây>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>
Chỉ định cài đặt LAN không dây. Kết Nối Tới LAN Không Dây
<Chế Độ Tiết Kiệm Năng Lượng>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Mạng LAN Không Dây>
Chỉ định xem có cài đặt máy ở chế độ tiết kiệm điện định kỳ hay không, theo tín hiệu bộ định tuyến LAN không dây gửi. Kết Nối Tới LAN Không Dây
<Thông Tin Kết Nối>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Mạng LAN Không Dây>
Hiển thị thông tin cài đặt của LAN không dây. Kiểm tra cài đặt và thông tin của LAN không dây
<Dùng Kết Nối Trực Tiếp>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Chỉ định có sử dụng kết nối trực tiếp hay không. Kết nối trực tiếp
<Loại Kết Nối Trực Tiếp>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Chọn kiểu kết nối trực tiếp. Kết nối trực tiếp
<Tên Thiết Bị cho Wi-Fi Direct>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Chỉ định tên thiết bị để sử dụng cho các kết nối trực tiếp (Wi-Fi Direct).
<TG Cho Đến Khi Ngắt Kết Nối Trực Tiếp>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Chỉ định thời gian trước khi kết nối tự động ngắt khi có một khoảng thời gian dài không truyền/nhận dữ liệu trong khi giao tiếp bằng kết nối trực tiếp.
<Cài Đặt Chế Độ Điểm Truy Cập>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Chỉ định cài đặt cho chế độ điểm truy cập.
<Luôn Bật Nếu Chỉ Định SSID/Mã Khóa Mạng>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Nếu bật <Dùng SSID để Tùy Chọn> và <Dùng Mã Khóa Mạng Tùy Chọn> trong <Cài Đặt Chế Độ Điểm Truy Cập>, thì có thể thực hiện kết nối trực tiếp mà không cần nhấn <Bật> trong <Kết Nối Trực Tiếp> trong <Cổng Di Động>.
<Cài Đặt Địa Chỉ IP Kết Nối Trực Tiếp>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Kết Nối Trực Tiếp>
Chỉ định địa chỉ IP để phân phối đến các thiết bị di động đang kết nối bằng kết nối trực tiếp.
<Session Settings>
<Settings/Registration>  <Preferences> <Network Settings>
Chỉ định thời gian chờ sau khi đăng nhập vào Remote UI.
<Cài Đặt Địa Chỉ IP>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ>
Chỉ định địa chỉ IPv4 để sử dụng với LAN không dây (đường phụ) khi sử dụng đồng thời cả LAN có dây và LAN không dây.
<Đg Ưu Tiên khi Giao Tiếp với TBị Di Động>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ>
Chọn đường để kết nối các thiết bị di động khi sử dụng cùng lúc cả LAN có dây (đường chính) và LAN không dây (đường phụ).
<Cài Đặt Trình Điều Khiển Ethernet>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ>
Chỉ định cài đặt trình điều khiển Ethernet cho đường phụ. Thực hiện cài đặt Ethernet
<Bộ Lọc Gửi>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ> <Cài Đặt Tường Lửa> <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4>
Chỉ định bộ lọc truyền dẫn trong cài đặt đường phụ. Cấu hình tường lửa của đường phụ
<Bộ Lọc Nhận>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ>  <Cài Đặt Tường Lửa> <Bộ Lọc Địa Chỉ IPv4>
Chỉ định bộ lọc tiếp nhận trong cài đặt đường phụ. Cấu hình tường lửa của đường phụ
<Cài Đặt Địa Chỉ Máy Chủ DNS>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ> <Cài Đặt cho Giao Tiếp Dữ Liệu Hệ Thống>
Chỉ định cài đặt địa chỉ máy chủ DNS cho đường phụ. Thực hiện cài đặt DNS
<Cài Đặt Proxy>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ> <Cài Đặt cho Giao Tiếp Dữ Liệu Hệ Thống>
Chỉ định cài đặt proxy cho đường phụ. Đặt Proxy
<Chọn Đường sẽ Dùng>
<Đặt>  <Tùy Chọn>  <Mạng>  <Cài Đặt Đường Phụ> <Cài Đặt cho Giao Tiếp Dữ Liệu Hệ Thống>
Chọn đường truyền để sử dụng cho giao tiếp dữ liệu hệ thống. Cấu hình giao tiếp dữ liệu hệ thống
<Cài Đặt Định Tuyến Tĩnh>
<Đặt>  <Tùy Chọn> <Mạng>
Chỉ định cài đặt định tuyến tĩnh cho các địa chỉ IPv4. Đặt định tuyến tĩnh
9Y9C-08K