Các vấn đề khác

Không thể nhấn nút, chọn một mục hoặc một mục không được hiển thị.

Một số cài đặt chỉ có thể được sử dụng bởi quản trị viên. Người dùng thông thường không thể sử dụng chúng.
Cài đặt/Đăng ký
Quản trị hệ thống giới hạn các chức năng mà người dùng thông thường có thể sử dụng để ngăn chặn việc sử dụng trái phép và hạn chế việc sử dụng các chức năng.
Có thể sử dụng các chức năng có ứng dụng Xác Thực Người Dùng do quản trị viên quản lý. Có thể sử dụng các chức năng này bằng cách đăng nhập bằng ID có quyền truy cập.
Đăng nhập vào máy
Không thể sử dụng các chức năng bởi vì chưa lắp đặt các thiết bị tùy chọn hoặc tùy chọn hệ thống mà chức năng yêu cầu.
Cài đặt được quản lý bằng cài đặt chính sách bảo mật. Để thay đổi cài đặt, cần phải đăng nhập vào Remote UI (UI Từ Xa) với quyền quản trị viên.
Cấu hình các Cài đặt chính sách bảo mật

Không thể hiện một số cài đặt được nhập từ một thiết bị khác.

Nếu cài đặt chính sách bảo mật, thì không thể nhập các cài đặt vi phạm chính sách bảo mật.

Các tập tin nhật ký bị cắt xén.

Khi mở tập tin CSV bằng Microsoft Excel, có thể không nhận dạng được nội dung là chuỗi văn bản và kết quả có thể bị cắt xén. Nếu điều này xảy ra, hãy mở tập tin bằng trình chỉnh sửa tập tin CSV hoặc trình soạn thảo văn bản.

Không ghi lại sự kiện nhật ký mặc dù đã bắt đầu thu thập nhật ký.

Kết quả có thể không được phản ánh trong tập tin nhật ký nếu nó được truy xuất ngay sau khi bắt đầu thu thập nhật ký. Vì cần một khoảng thời gian để thu thập nhật ký, hãy truy xuất lại tập tin nhật ký sau khi đợi một lúc.

Không hiển thị cài đặt cho khổ giấy K.

Bạn có thể sử dụng khổ giấy K bằng cách thay đổi cài đặt máy. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại lý hoặc đại diện dịch vụ của bạn.

Xem thông tin kết nối mạng của máy tính

Khi Sử Dụng Windows

1
Nhấp chuột phải [] (Start), và nhấp vào [Kết nối Mạng].
Hiển thị màn hình [Trạng thái].
2
Xem thông tin kết nối mạng.
Xem SSID của mạng LAN không dây
Xem SSID trong [Trạng thái mạng].
Xem Địa chỉ IP và Máy chủ DNS
1
Nhấp vào [Thuộc tính] để biết mạng kết nối.
2
Trong mục [Thuộc tính], xem địa chỉ IP và máy chủ DNS.

Khi Sử Dụng macOS

1
Nhấp vào [] [Tuỳ chọn Hệ thống] [Mạng].
Hiển thị màn hình [Mạng].
2
Xem địa chỉ IP, máy chủ DNS và các thông tin khác.
Đối với LAN có dây
Đối với LAN không dây
Xem SSID trong [Tên Mạng].
Xem địa chỉ IP trong mục [Trạng thái].
Nhấp vào [Nâng cao] và xem máy chủ DNS trong thẻ [DNS].
9Y9C-0A0