Zaseknutý papier v zdroji papiera

Zaseknutý papier odstráňte z miesta, na ktorom k zaseknutiu došlo. Ak sa papier roztrhne, odstráňte všetky jeho časti (nesmie ostať žiadna časť).

Zaseknutia papiera vo viacúčelovom zásobníku

Odstráňte zaseknutý papier z viacúčelového zásobníka.
Ak nedokážete papier odstrániť, nepokúšajte sa ho odstrániť silou. Skontrolujte zobrazenie na ovládacom paneli a odstráňte zaseknutý papier z iného miesta.
1
Ak je vo viacúčelovom zásobníku vložený iný papier, vytiahnite ho.
2
Opatrne vytiahnite papier.
3
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo [Ďalej]. Keď sa zobrazí hlásenie [Odstr. ste všetok zachytený papier?], stlačte tlačidlo [Áno].
Zobrazenie hlásenia [Zachytil sa papier.] sa zruší a tlač sa automaticky obnoví.
Ak sa tlač automaticky neobnoví, skúste tlačiť znova.
Ak sa na obrazovke zobrazí spôsob riešenia problémov s výstupným zásobníkom
Odstráňte zaseknutý papier z výstupného zásobníka alebo zo zadnej strany. Zaseknutia papiera v zariadení
Ak opakovane dochádza k zaseknutiu papiera
Skontrolujte stav zariadenia a papiera. Zaseknutia papiera, ktoré sa opakujú

Zaseknutý papier v zásuvke na papier

Odstráňte papier vložený v zásuvke na papier.
Ak nedokážete papier odstrániť, nepokúšajte sa ho odstrániť silou. Skontrolujte zobrazenie na ovládacom paneli a odstráňte zaseknutý papier z iného miesta.
1
Vytiahnite zásuvku na papier.
Zásuvku na papier vždy držte oboma rukami a vyťahujte ju opatrne. Ak zásuvku vytiahnete len jednou rukou, môže byť príliš ťažká na to, aby ste ju udržali, čo môže spôsobiť jej pád a poškodenie.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Do zariadenia vložte zásuvku na papier.
4
Ak je nainštalovaný voliteľný podávač Cassette Feeding Module-AH, papier odstraňujte podľa krokov 1 až 3 uvedených vyššie.
5
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo [Ďalej]. Keď sa zobrazí hlásenie [Odstr. ste všetok zachytený papier?], stlačte tlačidlo [Áno].
Zobrazenie hlásenia [Zachytil sa papier.] sa zruší a tlač sa automaticky obnoví.
Ak sa tlač automaticky neobnoví, skúste tlačiť znova.
Ak opakovane dochádza k zaseknutiu papiera
Skontrolujte stav zariadenia a papiera. Zaseknutia papiera, ktoré sa opakujú
9RY1-0EK