Faksogramų priėmimas

Jei priėmimo režimas nustatytas priimti faksogramas rankiniu būdu, joms priimti turite atlikti tam tikrus veiksmus.
Jei priėmimo režimas nenustatytas priimti faksogramas rankiniu būdu, joms priimti nereikia atlikti jokių veiksmų. Kai gaunama faksograma, ji bus priimta automatiškai be skambėjimo, o po to bus išspausdinta, kai priėmimas bus baigtas.
Į popieriaus šaltinį įdėkite A4 arba „Letter“ formato popierių, kad netrūktų jokių atvaizdo dalių ir jis nebūtų padalytas.
Be to, galite pakeisti parametrus, kad priimta faksograma būtų išspausdinta ant abiejų popieriaus pusių, taip pat būtų išspausdinta gavimo data, laikas bei puslapio numeris. Priimtų faksogramų spausdinimo parametrų keitimas

Aparatui skambant

Priimkite faksogramą rankiniu būdu.
Jei prie aparato prijungtas telefonas, faksogramą galite priimti naudodami telefoną, o ne aparatą. Faksogramų gavimas telefonu (nuotolinis priėmimas)
1
Kai skamba aparatas, pakelkite ragelį.
Jei tai telefono skambutis, galite atsiliepti.
2
Išgirdę pyptelėjimą, valdymo skydelio ekrane [Pagrindinis] paspauskite [Faksas]. Ekranas [Pagrindinis]
Bus parodytas fakso ekranas.
3
Paspauskite [Prad. priimti] ir padėkite ragelį.
Aparatas pradeda priimti faksogramą. Baigus priėmimą, faksograma automatiškai išspausdinama.
Kai negalima priimti ar išspausdinti faksogramos
Jei nenorite išspausdinti priimtos faksogramos
9RXU-06E