כוונון עוצמת הקול (עבור דגמים עם פונקציית פקס)

ניתן לכוונן את עוצמת הצלילים הנפלטים מהמכונה.
ניתן גם להגדיר אם המכשיר ישמיע צלילים המודיעים לך על פעולות ומצבים.

כוונון עוצמת הפקס

ניתן לכוונן את עוצמת הצליל בעת שליחה וקבלה של פקסים.
סעיף זה מתאר כיצד להתאים את עוצמת הקול באמצעות לוח הבקרה.
ניתן גם לכוונן את עוצמת הקול באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
1
לחץ על מקש עוצמת הקול () בלוח הבקרה. לוח הבקרה
2
גררו את המחוון שמאלה או ימינה כדי לכוונן את עוצמת הקול, ולחץ על [Apply].
עוצמת הקול מותאמת.
גרירת המחוון ימינה מגבירה את עוצמת הקול.
גרירת המחוון לקצה השמאלי משתיקה את הצליל.

כוונון צלילי פונקציית פקס אחרים

ניתן לכוונן את עוצמת השמע של צליל הפקס הנכנס ואת צלילי ההתראה על שליחה וקבלה מוצלחת של פקסים, וכאשר מסמכי המקור נסרקים בהצלחה.
תוכל גם להגדיר את ההגדרה כדי להשמיע צליל רק כאשר מתרחשת שגיאה.
סעיף זה מתאר כיצד להתאים את עוצמת הקול באמצעות לוח הבקרה.
ניתן גם לכוונן את עוצמת הקול באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
1
לחץ על מקש עוצמת הקול () בלוח הבקרה. לוח הבקרה
מסך [Fax Volume] מוצג.
2
לחץ על [Other Volume Set.].
מסך [Volume Settings] מוצג.
3
בחר את הפריט שאת עוצמת הקול שלו ברצונך לכוונן.
[Ring Tone]
כוונן את עוצמת הקול של הצליל המודיע לך על פקסים נכנסים.
[TX Done Tone]
כוונן את עוצמת הקול של הצליל המודיע על השלמת שליחת הפקס.
[RX Done Tone]
כוונן את עוצמת הקול של הצליל המודיע על השלמת קבלת הפקס.
[Scanning Done Tone]
כוונן את עוצמת הקול של הצליל המודיע על השלמת סריקת מקור הפקס.
4
גררו את המחוון שמאלה או ימינה כדי לכוונן את עוצמת הקול, ולחץ על [Apply].
גרירת המחוון ימינה מגבירה את עוצמת הקול.
גרירת המחוון לקצה השמאלי משתיקה את הצליל.
כדי להשמיע צליל השלמה רק כאשר מתרחשת שגיאה, הגדר את [Sound Only When Error Occurs] ל-[On].
5
לחץ על [Apply]‏ [Apply].
עוצמת הקול מותאמת.

הגדרת צלילי ההתראה עבור פעולות ומצבים

ניתן להגדיר גם אם המכשיר ישמיע צלילים המודיעים לכם על פעולות ומצבים, כגון בעת הפעלת לוח הבקרה ושגיאות מזוהות.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות לוח הבקרה.
ניתן גם להגדיר את ההגדרות באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. ניהול המכונה מהמחשב (Remote UI)
1
לחץ על מקש עוצמת הקול () בלוח הבקרה. לוח הבקרה
מסך [Fax Volume] מוצג.
2
לחץ על [Other Volume Set.].
מסך [Volume Settings] מוצג.
3
הגדר אם צלילי התראה ישמעו. מסך [Volume Settings]
כדי להשמיע צלילי התראה, בחר [On].
4
לחץ על [Apply]‏ [Apply].
הגדרות צליל ההתראה מוחלות.
9RXL-043