החלפת מחסנית הטונר

החלף את מחסנית התוף בזמן המתאים בהתאם להודעות שמופיעות ולפי שינוי באיכות ההדפסה.
לפני החלפת מחסניות הטונר, בדוק את אמצעי הזהירות בפנים‏הוראות בטיחות חשובות. מדריכים של המכשיר
אין לגעת במגעים () שבתוך המכשיר. הדבר עלול להוביל לתקלה.
הקפד להחזיק את מחסנית הטונר בידית.
אין לגעת בזיכרון של מחסנית הטונר () או במגעים החשמליים (). כדי למנוע שריטה של פני התוף בתוך המכשיר או חשיפתו לאור, אין לפתוח את תריס המגן של התוף ().

מתי להחליף את מחסנית הטונר

כאשר מופיעה הודעה על המסך של לוח הבקרה או ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
עקוב אחר ההודעה על המסך כדי להכין מחסנית טונר חדשה ולהחליף את הישנה. אם תמשיך להשתמש במחסניות הטונר מבלי להחליף, איכות ההדפסה עלולה להיפגע.
אם לא הונפק אישור, מוצגת שגיאה בסטטוס בקשת הנפקת האישור:
מופיעה הודעה
כאשר איכות ההדפסה יורדת
אם התדפיסים מציגים אחד מהתסמינים שלהלן, מחסניות הטונר מתקרבות לסוף חייהן. מומלץ להחליף את מחסניות הטונר גם אם לא מופיעה הודעה.
מופיעים פסים
ההדפסה לא אחידה
מופיעים כתמי מריחה והתזות טונר
מופיעים כתמים לבנים
דהייה חלקית
כל הרקע מוחשך

לפני החלפת מחסנית טונר

בצע את הפעולות הבאות לפני החלפת מחסנית הטונר. ההודעה על המסך עשויה להיעלם, ואיכות ההדפסה עשויה להשתפר.
1
פתח את המכסה הקדמי.
2
הסר את מחסנית הטונר.
3
נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר באופן שווה את הטונר בתוך המחסנית.
4
התקן את מחסנית הטונר.
דחוף אותה עד הסוף.
5
סגור את המכסה הקדמי.

החלפת מחסנית הטונר

1
פתח את המכסה הקדמי.
2
הסר את מחסנית הטונר.
3
הוצא מכיסוי המגן את מחסנית הטונר החלופית.
4
נער את מחסנית הטונר חמש או שש פעמים כדי לפזר באופן שווה את הטונר בתוך המחסנית.
5
התקן את מחסנית הטונר.
דחוף אותה עד הסוף.
6
סגור את המכסה הקדמי.
9RXL-0E4