הפעלת הדפסה מאובטחת. במנהל המדפסת (macOS)

כדי לשלוח נתונים מאובטחים ממחשב macOS למכשיר, עליך להפעיל את ההדפסה המאובטחת בהגדרות של המדפסת הרשומה במחשב.
1
לחץ על []‏  [העדפות המערכת]‏  [מדפסות וסורקים].
מסך [מדפסות וסורקים] מוצג.
2
בחר במכשיר ולחץ על [אפשרויות וציוד].
3
בלשונית [אפשרויות], בחר את תיבת הסימון [Secured Print], ולחץ על [אישור].
ההגדרות מוחלות.
9RXL-04S