در صورت نمایش خطا در وضعیت درخواست صدور گواهی

چنانچه گواهی صادر نشود، خطایی در وضعیت درخواست صدور گواهی نشان داده خواهد شد. پیام را از لیست پایین انتخاب و نحوه عیب‌یابی مشکل را بررسی کنید.
اگر مشکل حتی پس از انجام روش‌های عیب‌یابی همچنان باقی ماند، با سرپرست سرور SCEP تماس بگیرید.

Key and Certificate Registration Limit Error

حداکثر تعداد کلیدها و گواهی‌های قابل ثبت در دستگاه حاصل شده است.
کلیدها و گواهی‌های استفاده نشده را حذف کنید.

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 0: Unrecognized or Unsupported Algorithm)

الگوریتم گواهی ناشناس است یا از آن پشتیبانی نمی‌شود.

[Signature Algorithm] و [Key Length (bit)] درخواست صدور گواهی را به طور صحیح تنظیم کنید.
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 1: CMS Message Integrity Verification Failure)

بررسی یکپارچگی گواهی (تأیید امضای پیام CMS) ناموفق بود.
صدور مجوز را مجدداً درخواست کنید.
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 2: Forbidden or Unsupported Transaction)

برقراری ارتباط با سرور SCEP غیرمجاز است یا از آن پشتیبانی نمی‌شود.
تنظیمات ارتباط سرور SCEP را به‌درستی تنظیم کنید.
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 3: Excessive Time Difference Between CMS signingTime and System Time)

زمان مربوط به ویژگی زمان امضا در ویژگی مورد تأیید CMS (PKCS#7)، با زمان سرور SCEP مطابقت ندارد.
تنظیمات تاریخ و زمان موجود در دستگاه را بررسی کنید.
اگر این تنظیمات درست نیستند، منطقه زمانی را تنظیم و سپس تاریخ و زمان را تعیین کنید.
صدور مجوز را مجدداً درخواست کنید.
تنظیم تاریخ و زمان
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP

Communication Error (SCEP ERROR - Fail Info 4: No Certificate Identified That Matches Provided Criteria)

در صورتی تطابق مجوز با استاندارد، نمی‌توان آن را شناسایی کرد.
با سرپرست سرور SCEP تماس بگیرید.

Communication Error (TCP ERROR)

اتصال به سرور SCEP ناموفق بود یا مهلت زمانی آن تمام شد.
تنظیمات ارتباط سرور SCEP را به‌درستی تنظیم کنید.
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP

Communication Error (HTTP ERROR <HTTP status code>)

خطای HTTP روی داده است.
تنظیمات ارتباط سرور SCEP را به‌درستی تنظیم کنید.
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP

Deferred

سرور SCEP وضعیت به تعویق افتاده‌ای را برگردانده است.
لحظه‌ای صبر کنید، و صدور مجوز را درخواست کنید.
ایجاد کلید و بدست آوردن و ثبت گواهی از سرور SCEP
9RXK-089