Έλεγχος της κατάστασης και του αρχείου καταγραφής για απεσταλμένα και ληφθέντα φαξ

Οι διεργασίες που χειρίζεται η συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής και λήψης φαξ, θεωρούνται εργασίες. Με τον έλεγχο της κατάστασης και του αρχείου καταγραφής των εργασιών, μπορείτε να προσδιορίσετε αν μια εργασία στάλθηκε ή παραλήφθηκε σωστά και να δείτε την αιτία των σφαλμάτων που προκύπτουν.
Όταν οι ρυθμίσεις έχουν διαμορφωθεί για αποθήκευση των φαξ που δεν είναι δυνατό να προωθηθούν, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτά τα φαξ ή να τα προωθήσετε σε διαφορετικό προορισμό.
* Εάν έχει οριστεί να μην εμφανίζεται αρχείο καταγραφής, μπορείτε να ελέγξετε μόνο την κατάσταση αποστολής και λήψης. [Εμφάν.Ημερολογίου Εργ.]

Έλεγχος απεσταλμένων και ληφθέντων φαξ

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση και το αρχείο καταγραφής των απεσταλμένων και ληφθέντων φαξ.
Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον αριθμό σελίδων του φαξ και τους αριθμούς φαξ του προορισμού και του αποστολέα, καθώς και να προωθήσετε τα φαξ που βρίσκονται σε αναμονή για λήψη και εκτύπωση.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου της κατάστασης και του αρχείου καταγραφής μέσω του πίνακα ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή για να ελέγξετε την κατάσταση και το αρχείο καταγραφής. Για να εκτυπώσετε τα φαξ που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη, χρησιμοποιήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έλεγχος χρήσης και αρχείων καταγραφής με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Έλεγχ Κατάστ] στην [Αρχική] οθόνη ή σε κάποια άλλη θέση. Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης].
2
Πατήστε [Εργασία ΑΠ] ή [Εργασία ΛΨ].
3
Ελέγξτε την κατάσταση και το αρχείο καταγραφής σε κάθε καρτέλα.
Κατά τον έλεγχο της κατάστασης των απεσταλμένων και ληφθέντων φαξ
1
Στις καρτέλες [Κατάσταση εργασιών ΑΠ] και [Κατάσταση Εργασιών ΛΨ], ελέγξτε τις εργασίες που βρίσκονται υπό επεξεργασία ή σε αναμονή για επεξεργασία.
Τα φαξ που αποθηκεύονται στη μνήμη εμφανίζονται στην καρτέλα [Κατάσταση Εργασιών ΛΨ] ως [Αναμονή για εκτύπωση].
2
Επιλέξτε μια εργασία για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Οι λεπτομέρειες για την εργασία εμφανίζονται.
3
Δείτε τον αριθμό σελίδων, τους αριθμούς φαξ του προορισμού και του αποστολέα και άλλες πληροφορίες.
Όταν υπάρχουν πολλοί προορισμοί φαξ, πατήστε [Προορισμός], για να εμφανιστούν σε λίστα.
Πατήστε [Προώθηση] για να προωθήσετε τα φαξ που αναμένουν για λήψη ή εκτύπωση σε έναν προορισμό καταχωρισμένο στο Βιβλίο διευθύνσεων. Δεν μπορείτε να προωθήσετε φαξ που λαμβάνονται ή εκτυπώνονται.
Κατά τον έλεγχο του αρχείου καταγραφής των απεσταλμένων και ληφθέντων φαξ
1
Στις καρτέλες [Ημερολόγιο εργασιών ΑΠ] και [Ημερολόγιο Εργασιών ΛΨ], ελέγξτε τις ολοκληρωμένες εργασίες αποστολής και αποθήκευσης.
2
Επιλέξτε μια εργασία για να προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Οι λεπτομέρειες για την εργασία εμφανίζονται.
3
Δείτε τον αριθμό σελίδων και τους αριθμούς φαξ του προορισμού και του αποστολέα.
Όταν υπάρχουν πολλοί προορισμοί φαξ, πατήστε [Προορισμός], για να εμφανιστούν σε λίστα.
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Σφάλμα] στο αρχείο καταγραφής εργασιών αποστολής/λήψης
Η αποστολή ή η λήψη ακυρώθηκε ή παρουσιάστηκε σφάλμα.
Εάν εμφανιστεί ένας τριψήφιος αριθμός που ξεκινά με το σύμβολο «#» (κωδικός σφάλματος), μπορείτε να ελέγξετε την αιτία και τη λύση χρησιμοποιώντας τον κωδικό σφάλματος. Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος
Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Στην οθόνη που εμφανίζει τις λεπτομέρειες της εργασίας, πατήστε [Καταχ σεΒιβλΔιευθ] για να καταχωρίσετε τον προορισμό στο Βιβλίο διευθύνσεων.
* Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη, όταν υπάρχουν πολλαπλοί προορισμοί.

Έλεγχος φαξ των οποίων απέτυχε η προώθηση

Εάν δεν ήταν δυνατή η προώθηση ενός φαξ και το φαξ παραμένει στη μνήμη, μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το προωθήσετε σε διαφορετικό προορισμό, και να δείτε το περιεχόμενό του.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ελέγχου του περιεχομένου του φαξ μέσω του πίνακα ελέγχου.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή για να ελέγξετε το περιεχόμενο του φαξ. Για προεπισκόπηση του περιεχομένου του φαξ, χρησιμοποιείται το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έλεγχος χρήσης και αρχείων καταγραφής με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις, ώστε τα φαξ που δεν προωθούνται να αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής. Αυτόματη προώθηση και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ληφθέντων φαξ
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Έλεγχ Κατάστ] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Έλεγχος Κατάστασης].
2
Πατήστε [Σφάλματα προώθησης φαξ].
Εμφανίζεται μια λίστα εργασιών φαξ που δεν ήταν δυνατό να προωθηθούν.
3
Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ελέγξετε.
Οι λεπτομέρειες για την εργασία εμφανίζονται.
4
Εκτυπώστε το φαξ ή προωθήστε το σε διαφορετικό προορισμό και δείτε το περιεχόμενό του.
Για να το εκτυπώσετε με τη συσκευή, πατήστε [Εκτύπωση] [Ναι].
Για να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το φαξ σε προορισμό διαφορετικό από αυτόν που έχει οριστεί ως προορισμός προώθησης, πατήστε [Προώθηση], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ενός προορισμού καταχωρισμένου στο Βιβλίο διευθύνσεων και πατήστε [Εφαρμογή].
9RXH-06K