Изпращане на факс след телефонен разговор (ръчно изпращане)

Можете да изпратите факс след телефонен разговор. За да се обадите, е необходим външен телефон или допълнителен TELEPHONE 6 KIT. Този раздел описва как да изпратите факс след телефонен разговор.
Когато изпращате факс по време на входящо повикване, първо вдигнете слушалката, за да отговорите на повикването, и след това изпълнете стъпките по-долу. Не е необходимо да извършвате стъпки 4 и 5, за да осъществите телефонно обаждане.
Страниците, които могат да бъдат сканирани и изпратени за ръчно изпращане, са ограничени, както следва:
Когато оригиналът е поставен върху подаващото устройство, се сканира само едната страна.
Когато оригиналът е поставен върху стъклото, може да бъде изпратена само една страница от поставения оригинал.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
На контролния панел натиснете [Факс] на екрана [Начало]. Екран [Начало]
Появява се екранът за факс.
3
В раздела [Настройки на TX/RX] конфигурирайте оригиналните настройки за сканиране. Настройки за изпращане по факс на сканиран оригинал
4
Вдигнете слушалката.
5
Посочете местоназначението в раздела [Въвеж. дест.], раздела [Указване на дестин.] или в [Адрес. книга]. Посочване на местоназначения
Въведете номера на факса с цифровите клавиши или изберете регистрирано местоназначение за извършване на телефонно обаждане.
6
След телефонния разговор помолете получателя да настрои факс устройството си за получаване на вашия факс.
7
Когато чуете звуков сигнал, натиснете [Старт] и затворете телефонната слушалка.
Започва сканирането на оригинала.
За да отмените изпращането на факс, натиснете [Отказ] [Да]. Отказ на изпращането на факс
Факсът се изпраща, когато сканирането на оригинала приключи. Използвайте [Статус монит.], за да видите състоянието на изпращане и регистрационния файл. Проверка на състоянието и регистрационния файл за изпратени и получени факсове
Когато се появи [Формат за сканиране]
Изберете размера на поставения оригинал.
Дестинациите и настройките в Ръчно изпращане не остават в регистъра на заданията за TX.
9C54-068